Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2302. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 5170.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE)v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 101/13 – odl. US) ter določbami 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 13. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 69/19); v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 9. členu odloka se obstoječa preglednica nadomesti z naslednjo:
Namen stavbnega zemljišča
1. območje
2. območje
3. območje
A – Stanovanjski namen
380
300
240
B – Poslovni namen pridobitne dejavnosti
1900
1300
800
C – Poslovni namen nepridobitne dejavnosti
400
240
160
D – Poslovni namen – ZPP
950
650
400
E – Nezazidano stavbno zemljišče
55
45
30
3. člen 
V 6. členu odloka se v drugem odstavku vsebina obstoječe prve alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»1. območje, ki obsega površine v delih naselja Postojna.«
V 6. členu odloka se v drugem odstavku vsebina obstoječe tretje alinee nadomesti z naslednjim besedilom:
»3. območje, ki obsega površine v delih naselja Postojna in površine v preostalih naseljih Občine Postojna.«
4. člen 
Obstoječa Priloga 1: Pregledna karta območij, M 1:30.000 se nadomesti z novo karto, ki je priloga tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2021.
Št. 007-12/2019
Postojna, dne 16. septembra 2020
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost