Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 5157.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08 in 106/12) se v 3. členu v prvem odstavku pri točki a) spremeni 3. točka tako, da se glasi:
»3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,«.
V 3. členu se v prvem odstavku pri točki a) spremeni 5. točka tako, da se glasi:
»5. urejanje in čiščenje javnih površin,«.
V 3. členu se v prvem odstavku pri točki a) spremeni 7. točka tako, da se glasi:
»7. 24-urna dežurna pogrebna služba in druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom«.
V 3. členu se v prvem odstavku pri točki b) doda nova 5. točka tako, da se glasi:
»5. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč.«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku pri točki B) spremeni 1. točka tako, da se glasi:
»1. urejanje in čiščenje javnih površin,«.
V 5. členu se v prvem odstavku pri točki B) spremeni 3. točka tako, da se glasi:
»3. 24-urna dežurna pogrebna služba ter pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,«.
V 5. členu se v prvem odstavku pri točki B) spremeni 6. točka tako, da se glasi:
»6. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,«.
V 5. členu se v prvem odstavku pri točki B) črta besedilo 9. točke. Zadnja točka se ustrezno preštevilči.
V 5. členu se v prvem odstavku za zadnjo točko točke B) doda nova C) točka, ki se glasi:
»C) V režijskem obratu:
1. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
2. izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti in uporabi občine,
3. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
4. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
5. vzdrževanje javnih površin,
6. upravljanje s tržnicami,
7. upravljanje s pokopališči,
8. izvajanje posameznih del zimske službe,
9. izvajanje posameznih del pri vzdrževanju občinskih javnih cest,
10. izvajanje posameznih del pri upravljanju in urejanju javnih parkirišč,
11. druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0018/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost