Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2295. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica, stran 5156.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo), določil Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08 in 106/12) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Miren - Kostanjevica ustanavlja režijski obrat ter določa njegov status, delovno področje ter druga vprašanja povezana z delovanjem režijskega obrata.
Režijski obrat se ustanavlja za nedoločen čas.
2. člen 
Režijski obrat deluje na območju Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju besedila tudi: občina).
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave občine in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
3. člen 
Režijski obrat je ustanovljen za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij lokalne skupnosti ter je njihovo izvajanje v javnem interesu.
V tem okviru režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti in uporabi občine,
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
– vzdrževanje javnih površin,
– upravljanje s tržnicami,
– upravljanje s pokopališči,
– izvajanje posameznih del zimske službe,
– izvajanje posameznih del pri vzdrževanju občinskih javnih cest,
– izvajanje posameznih del pri upravljanju in urejanju javnih parkirišč,
– druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave.
Režijski obrat lahko opravlja tudi naloge iz drugih področij ter druge dejavnosti, ki so opredeljene z občinskimi odloki in predpisi.
Posamezna opravila v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat izvaja tudi preko pogodbenih izvajalcev.
Izvajanje posameznih, v drugem odstavku tega člena navedenih dejavnosti, lahko občina zagotovi tudi drugače, in sicer v javnem podjetju ali s podelitvijo koncesije.
III. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren direktorju občinske uprave občine.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, kot pogodbeni delavci ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
5. člen 
Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
Režijski obrat se financira iz:
– sredstev proračuna občine,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
6. člen 
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava občine, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila odloka, ki ureja organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica, odloka, ki ureja gospodarske javne službe v Občini Miren - Kostanjevica ter določila veljavnih predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
8. člen 
Režijski obrat prične delovati takoj po sprejemu in uskladitvi vseh potrebnih pravnih aktov ter izvedbi vseh postopkov, potrebnih za ustrezno delovanje režijskega obrata.
9. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0017/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost