Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2288. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni asistenci, stran 5138.

  
Na podlagi 12.a člena, šestega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, petega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 19. člena, petega odstavka 19.a člena, šestega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, drugega odstavka 25. člena, šestega odstavka 26. člena in tretje alineje prvega odstavka 31. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni asistenci 
1. člen 
V Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18 in 13/19) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »v petih« nadomesti z besedilom »v desetih«.
V tretjem odstavku se besedilo »ki je objavljeno na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »ki ga določi minister, pristojen za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
2. člen 
V 4. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Mnenje mora biti v celoti izpolnjeno v skladu z navodili, skladnimi z orodjem ZOjA. Če mnenje ni v celoti pravilno izpolnjeno, ga koordinator vrne komisiji v dopolnitev. Komisiji center za socialno delo pred razgovorom z vlagateljem pošlje njegovo vlogo.«.
V drugem odstavku se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Zoper mnenje komisije ni pritožbe.«.
Tretji odstavek se črta.
3. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku za besedo »ministrstvo« doda vejica in besedilo »pristojno za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«.
V četrtem odstavku se za besedo »minister« črta vejica in besedilo »pristojen za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
4. člen 
V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Center za socialno delo izda odločbo, s katero vlagatelju zavrne pravico do osebne asistence tudi brez mnenja komisije, če iz vloge ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pravice do osebne asistence, kot izhaja iz definicije osebne asistence v zakonu.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če ima vlagatelj pravico do celodnevnega institucionalnega varstva ali družinskega pomočnika po predpisih, ki urejajo socialno oziroma zdravstveno varstvo, oziroma do celodnevnega institucionalnega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo šolsko zakonodajo, se mu prizna pravica do osebne asistence s prvim naslednjim dnem, ko mu preneha pravica do celodnevnega institucionalnega varstva ali družinskega pomočnika po predpisih, ki urejajo socialno oziroma zdravstveno varstvo, oziroma do celodnevnega institucionalnega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo šolsko zakonodajo.«.
5. člen 
V 10. členu se v 3. točki na začetku besedila doda besedilo »pri uporabniku nadzoruje, preverja,«.
6. člen 
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izbrani izvajalec osebne asistence pred pripravo izvedbenega načrta preveri, ali je dom uporabnika, ki je delovno okolje osebnega asistenta, higiensko primeren za opravljanje dela. Če ugotovi, da delovno okolje ni higiensko primerno za opravljanje dela, pozove uporabnika, da delovno okolje uredi. Če uporabnik ureditve ne izvede in tega po oceni izvajalca osebne asistence tudi ne zmore, lahko izbrani izvajalec osebne asistence s soglasjem in na stroške uporabnika sam uredi delovno okolje.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
7. člen 
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo »organiziranje izvajanja dejavnosti do pravice do osebne asistence« nadomesti z besedilom »organiziranje izvajanja dejavnosti osebne asistence, ki niso prostori, v katerih se izvaja osebna asistenca za uporabnika, če v skladu z zakonom zaposluje strokovnega vodjo«.
8. člen 
V 15. členu se v drugem odstavku 5., 6. in 7. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»5. dokazilo, da razpolaga s prostori za organizacijo osebne asistence, če v skladu z zakonom zaposluje strokovnega vodjo,
6. dokazilo, da mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva, in
7. dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.«.
9. člen 
26. do 31. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»26. člen 
(metodologija za izračun cene ure storitve osebne asistence) 
(1) Pri izračunu cene ure storitve osebne asistence se v skladu z zakonom upoštevajo:
1. stroški, povezani z zaposlovanjem osebnih asistentov, in
2. stroški, povezani z organizacijo in izvajanjem osebne asistence.
(2) Izhodišče pri izračunu cene ure storitve osebne asistence je višina 23. plačnega razreda plačne lestvice, ki velja za javni sektor (v nadaljnjem besedilu: izhodiščna višina). Če bo višina minimalne plače presegla višino 23. plačnega razreda plačne lestvice, ki velja za javni sektor, bo izhodiščna višina v višini minimalne plače.
27. člen 
(stroški, povezani z zaposlovanjem osebnih asistentov) 
(1) Stroški, povezani z zaposlovanjem osebnih asistentov, vključujejo:
– stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih osebnih asistentov ter prispevke delodajalcev (izvajalcev osebne asistence) za socialno varnost za zaposlene osebne asistente in stroške plačil osebnim asistentom, ki storitve osebne asistence opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki, in
– stroške nadomeščanja zaposlenih osebnih asistentov za čas odsotnosti.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka znašajo 1,111 % izhodiščne višine za opravljeno uro storitev osebne asistence. Znesek se zaokroži na dve decimalni mesti.
(3) V stroške nadomeščanja osebnih asistentov za čas odsotnosti se vštevajo stroški plačil po podjemnih pogodbah in stroški plačil na podlagi pogodb za osebne asistente, ki storitve osebne asistence opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki.
(4) Stroški drugih izdatkov zaposlenih osebnih asistentov se upoštevajo in se lahko porabljajo v višinah, kot veljajo za javni sektor – dodatek za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane med delom, regres za letni dopust, povračilo prevoza na delo (dom uporabnika) in z dela, ki se zaposlenemu osebnemu asistentu prizna le, če najkrajša razdalja (vključno s kolovoznimi potmi) znaša več kot dva kilometra od doma do dela (dom uporabnika), in v višini najcenejšega javnega prevoza. Če osebni asistent nima možnosti prevoza do uporabnika z javnimi prevoznimi sredstvi, lahko uveljavlja kilometrino v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.
28. člen 
(stroški, povezani z organizacijo in izvajanjem osebne asistence) 
(1) Stroški, povezani z organizacijo in izvajanjem osebne asistence, vključujejo stroške strokovnega vodenja in usklajevanja osebne asistence ter druge stroške, povezane z organizacijo in izvajanjem osebne asistence. Navedeni stroški znašajo:
– 0,216 % izhodiščne višine za opravljeno uro storitev osebne asistence za izvajalce, ki v skladu z zakonom zaposlujejo strokovnega vodjo z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva in tudi usklajevalca osebne asistence. Znesek se zaokroži na dve decimalni mesti in
– 0,038 % izhodiščne višine za opravljeno uro storitev osebne asistence za izvajalce, ki izvajajo storitve osebne asistence za do vključno pet uporabnikov. Znesek se zaokroži na dve decimalni mesti.
(2) Stroški, povezani s strokovnim vodenjem in usklajevanjem osebne asistence, vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence ter prispevkov delodajalcev (izvajalcev osebne asistence) za socialno varnost za zaposlene strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence, če izvajalci osebne asistence v skladu z zakonom zaposlujejo strokovne vodje in usklajevalce osebne asistence. Izvajalci osebne asistence, ki izvajajo storitve osebne asistence za do vključno pet uporabnikov, lahko uveljavljajo pavšalni strošek vodenja in usklajevanja osebne asistence v višini 0,07 eura za opravljeno uro storitve osebne asistence.
(3) Drugi stroški, povezani z organizacijo in izvajanjem osebne asistence, vključujejo:
– strošek poslovne najemnine ali amortizacije poslovnega prostora ter obvezne stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov v zvezi z izvajanjem osebne asistence za izvajalce, ki v skladu z zakonom zaposlujejo strokovnega vodjo z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva in tudi usklajevalca osebne asistence,
– strošek pisarniškega materiala in storitev v zvezi z osebno asistenco,
– strošek čistilnega materiala in storitev za poslovne prostore v zvezi z osebno asistenco za izvajalce, ki v skladu z zakonom zaposlujejo strokovnega vodjo z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva in tudi usklajevalca osebne asistence,
– strošek nabave osnovnih sredstev za delo strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence, ki v skladu z zakonom zaposlujejo strokovnega vodjo z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva in tudi usklajevalca osebne asistence,
– strošek nabave drobnega inventarja,
– strošek računalniških storitev ali del, računovodskih storitev ali del, revizorskih storitev,
– strošek energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije za poslovne prostore v zvezi z osebno asistenco za izvajalce, ki v skladu z zakonom zaposlujejo strokovnega vodjo z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva in tudi usklajevalca osebne asistence,
– strošek poštnih in bančnih storitev,
– strošek zaščitnega materiala za osebne asistente pri izvajanju storitev osebne asistence,
– strošek dela oseb, ki pripravljajo podporno dokumentacijo za izvajanje osebne asistence (ali storitve za tovrstna dela),
– strošek zdravniških pregledov zaposlenih osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence ter oseb, ki pripravljajo podporno dokumentacijo za izvajanje osebne asistence, če so pri izvajalcu osebne asistence zaposlene,
– obvezne stroške zaposlenih po zakonu, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
– strošek supervizije za strokovne vodje, usklajevalce in osebne asistente s supervizorjem z licenco na področju socialnega varstva,
– strošek usposabljanj in izobraževanj osebnih asistentov, uporabnikov, uporabnikovih zakonitih zastopnikov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence,
– prevozne stroške in stroške storitev za službene poti osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev (v primeru obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila osebnega asistenta, strokovnega vodje ali usklajevalca osebne asistence se za kilometer upošteva 18 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov),
– strošek amortizacije osnovnih sredstev.
(4) Izvajalci osebne asistence, ki izvajajo storitve osebne asistence za do vključno pet uporabnikov, lahko za ta namen uveljavljajo stroške uporabe lastnih sredstev pri delu na domu ali drugje v višini največ enega eura na delovni dan za posameznega uporabnika, za katerega izvajajo storitve osebne asistence.
29. člen 
(cena ure storitev osebne asistence) 
(1) Cena ure storitev osebne asistence za izvajalce osebne asistence za čas, ko storitve osebne asistence izvajajo za več kot pet uporabnikov in v skladu z zakonom zaposlujejo strokovnega vodjo z opravljenim strokovnim izpitom s področja socialnega varstva in tudi usklajevalca osebne asistence, znaša 1,327 % izhodiščne višine. Cena ure osebne asistence za te izvajalce je določena v eurih in se zaokroži na dve decimalni mesti.
(2) Cena ure storitev osebne asistence za izvajalce osebne asistence za čas, ko storitve osebne asistence izvajajo za do vključno pet uporabnikov, znaša 1,150 % izhodiščne višine. Cena ure osebne asistence za te izvajalce je določena v eurih in se zaokroži na dve decimalni mesti.
(3) Dejansko plačo posameznega osebnega asistenta določi izvajalec osebne asistence. Pri tem mora upoštevati, da osnovna plača osebnega asistenta ob predpostavki, da gre za zaposlitev za polni 40-urni delovni čas na teden, ni nižja od minimalne plače in ni višja od višine 23. plačnega razreda plačne lestvice, ki velja za javni sektor. Če gre za zaposlitev osebnega asistenta za manj kot polni 40-urni delovni čas na teden, se upošteva sorazmerni del.
(4) Ministrstvo bo pri financiranju upoštevalo največji obseg ur dela osebnih asistentov na teden oziroma mesec glede na obliko dela:
– pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas – 40 ur na teden in dovoljeno nadurno delo po zakonodaji, ki ureja delovna razmerja,
– pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo po zakonodaji, ki ureja delovna razmerja,
– samostojni podjetnik posameznik – 40 ur na teden in dovoljeno nadurno delo po zakonodaji, ki ureja delovna razmerja,
– samostojni podjetnik posameznik, ki je vključen v obvezna socialna zavarovanja za polni zavarovalni čas na drugi pravni podlagi (popoldanski s. p.) – 20 ur na mesec,
– podjemna pogodba – za čas nadomeščanja osebnih asistentov (krajše obdobje v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, in sicer za letni dopust, starševski dopust, začasne odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, nege družinskega člana ali težje prizadetega invalida, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov, tudi zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri).
(5) Izvajalec osebne asistence mora s sredstvi, ki jih pridobi iz naslova izvajanja osebne asistence, ravnati namensko in gospodarno. V delu, kjer niso dodatno opredeljena, lahko sredstva porablja glede na dejanske stroške in izdatke ne glede na razmerja iz prvega odstavka prejšnjega člena ter prvega in drugega odstavka tega člena.
(6) Izvajalec osebne asistence mora prihodke in odhodke iz naslova osebne asistence voditi na posebnem stroškovnem mestu. Računovodske evidence mora voditi tako, da je zagotovljena revizijska sled in da o nastalih stroških in izdatkih obstajajo poštene verodostojne knjigovodske listine (SRS 21).
(7) Izvajalec ministrstvu za opravljene ure storitev osebne asistence mesečno izstavlja e-račun v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ter priloge k e-računu v skladu s pogodbo o izvajanju osebne asistence, sklenjene z ministrstvom.
30. člen 
(postopek izplačila sredstev in finančnega nadzora prejetih sredstev) 
(1) Izvajalec osebne asistence ministrstvu za opravljene ure storitev osebne asistence mesečno izstavlja e-račun v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike na transakcijski račun ministrstva.
(2) Izvajalec osebne asistence izstavi e-račun za opravljene ure storitev osebne asistence od 1. do vključno 5. v mesecu za pretekli mesec, če je v preteklem mesecu opravljal storitve osebne asistence. K e-računu mora obvezno priložiti dokumentacijo o opravljenih urah osebne asistence, ki je natančno opredeljena v pogodbi o izvajanju osebne asistence.
(3) Sredstva za opravljene ure storitev osebne asistence bo ministrstvo izplačalo v 30 dneh po prejemu e-računa na transakcijski račun izvajalca.
(4) Ministrstvo enkrat letno v finančnem nadzoru izvajalca osebne asistence pozove k predložitvi finančnega poročila in izvede nadzor o upravičeni porabi izplačanih sredstev za izvajanje osebne asistence za preteklo leto.
31. člen 
(upravičena poraba sredstev) 
(1) Proračunska sredstva, namenjena za financiranje storitev osebne asistence, se lahko porabljajo le tako, kot je določeno v 27., 28. in 29. členu tega pravilnika. Sredstva za financiranje osebne asistence so tudi sredstva, ki jih izvajalec osebne asistence pridobi od uporabnika v skladu z drugim odstavkom 26. člena zakona. Obseg upravičenih proračunskih stroškov osebne asistence se zmanjša za obseg sredstev, pridobljenih od uporabnika.
(2) Če izvajalec osebne asistence proračunskih sredstev glede na dokazljivo izkazane stroške in izdatke za izvajanje osebne asistence za posamezno leto ne porabi ali jih porabi kot neupravičena, mora neporabljena in neupravičeno porabljena sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije.
(3) Izvajalcu osebne asistence, ki neupravičeno porabljenih in neporabljenih sredstev ne bo vrnil v proračun Republike Slovenije, bo do porabe že prejetih sredstev ministrstvo zaustavilo financiranje storitev osebne asistence. Izvajalec mora tudi v tem obdobju spoštovati 15. člen zakona in za uporabnike izvajati osebno asistenco v skladu s sklenjenimi izvedbenimi načrti in dogovori.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Izvajalec osebne asistence, pri katerem je iz letnega finančnega poročila za leto 2019 razvidno, da sredstev, ki jih je pridobil od uporabnika za sofinanciranje osebne asistence v skladu z drugim odstavkom 26. člena zakona, ni porabil, mora neporabljena sredstva iz tega naslova najprej porabiti v letu 2020 za namene, kot je to določeno v prvem odstavku navedenega člena, šele nato lahko porablja proračunska sredstva.
11. člen 
Z začetkom uporabe tega pravilnika bo ministrstvo vse podpisnike pogodb o izvajanju osebne asistence za leto 2020 pozvalo k podpisu aneksa k pogodbi.
12. člen 
Pri določanju višine zakonsko predpisanih dodatkov in drugih povračil stroškov v zvezi z delom se uporablja Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2020.
Št. 0072-8/2020/55
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2020-2611-0038
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti