Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2020 z dne 25. 9. 2020

Kazalo

2287. Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, stran 5137.

  
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik za izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk (v nadaljnjem besedilu: zajtrk), ki se lahko izvaja v vrtcih, osnovnih šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo in poreklo živil za zajtrk,
– višino sredstev za pavšalno nadomestilo za živila za zajtrk (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo),
– upravičence, pogoje in uveljavljanje izplačila nadomestila.
2. člen 
(dan izvedbe, sestava in poreklo živil za zajtrk) 
(1) Zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki je vsak tretji petek v novembru.
(2) Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega sladkorja (v nadaljnjem besedilu: sadje). Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti pridelana in predelana v Republiki Sloveniji.
(3) Poreklo živil iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izjavo dobavitelja, da so bili pridelani in predelani v Republiki Sloveniji, ali z ustreznimi certifikati. Izjave in certifikati morajo spremljati živila ob njihovi dobavi.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru dobave živil s kmetij zahteva o poreklu živil izpolnjena, če je iz spremljajočih knjigovodskih listin razvidno, da je živilo dobavila kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena je zahteva o poreklu kruha izpolnjena, če ga spremlja knjigovodska listina, iz katere je razvidno, da je bil proizveden v obratu v Republiki Sloveniji.
(6) Ustrezni certifikati za dokazovanje porekla živil iz tretjega odstavka tega člena so certifikati o njihovi ekološki pridelavi, certifikati izbrana kakovost ali certifikati o integrirani pridelavi, ki jih je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji. Ne glede na prejšnji stavek je zahteva o poreklu medu izpolnjena, če ga spremlja certifikat za Slovenski med, Kočevski gozdni med, Kraški med ali Zlati panj, ki ga je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci za izplačilo nadomestila so vrtci, osnovne šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in na dan slovenske hrane izvedejo zajtrk z vsemi živili iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen 
(višina sredstev za izplačilo nadomestila) 
(1) Upravičencu se izplača nadomestilo 0,52 eura na osebo.
(2) Za določitev višine sredstev za izplačilo nadomestila posameznemu upravičencu se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na 30. september v letu izvedbe zajtrka.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na zahtevo pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) Višina sredstev za izplačilo nadomestila posameznemu upravičencu se določi kot zmnožek nadomestila iz prvega odstavka tega člena in števila vpisanih oseb iz drugega odstavka tega člena.
(5) Sredstva za izplačilo nadomestila iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije z integralne proračunske postavke 147310 – Informiranje in promocija kmetijskih in živilskih proizvodov, v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk v Načrtu razvojnih programov.
5. člen 
(ravnanje z živili, ki se ne porabijo) 
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu tega pravilnika, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca pozneje, v skladu z rokom uporabe.
6. člen 
(način uveljavljanja izplačila nadomestila) 
(1) Vlogo za izplačilo nadomestila odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije.
(3) Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
(4) Podrobna navodila so objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
7. člen 
(rok za uveljavljanje izplačila nadomestila) 
Rok za vložitev vloge iz prejšnjega člena začne teči 4. decembra in se izteče 20. decembra. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delovnika.
8. člen 
(izplačilo nadomestila) 
(1) Agencija na podlagi vloge iz 6. člena tega pravilnika odloči o višini nadomestila, do katere je upravičen posamezni upravičenec, in izda odločbo najpozneje do 21. februarja v naslednjem letu po izvedbi zajtrka.
(2) Agencija upravičencem izplača sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna naslednjega leta po izvedbi zajtrka.
9. člen 
(kontrola pred izplačilom nadomestila) 
(1) Agencija pred izplačilom nadomestila izvede administrativne kontrole.
(2) Agencija pozove dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za izplačilo nadomestila, da predložijo izjave, certifikate ali knjigovodske listine iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini podarjenih živil.
10. člen 
(obveznosti agencije) 
Agencija najpozneje do 28. februarja v naslednjem letu po izvedbi zajtrka Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporoči podatke o:
– številu prejetih vlog za izplačilo nadomestila in podatkih o njihovih vlagateljih;
– količinah razdeljenih živil;
– dnevu izplačila nadomestil in
– povezavi do spletnih mest objav o izvedbah zajtrka ali omogoči dostop do fotografij o njegovi izvedbi, ki so jih upravičenci navedli in priložili vlogam za izplačilo nadomestila.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-170/2020
Ljubljana, dne 23. septembra 2020
EVA 2020-2330-0080
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost