Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2020 z dne 10. 7. 2020

Kazalo

1759. Akt o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, stran 3804.

  
Na podlagi prvega odstavka 169. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem aktom se določajo infrastrukturni standard, izpolnjevanje infrastrukturnega standarda, standard oskrbe, izpolnjevanje standarda oskrbe, poročanje v zvezi z izpolnjevanjem standarda oskrbe, preventivni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev z zemeljskim plinom (v nadaljnjem besedilu: plin) v Republiki Sloveniji, zlasti zaščitenih odjemalcev, in s tem povezane obveznosti podjetij plinskega gospodarstva ter pristojnosti za izvajanje 9. člena Uredbe (EU) št. 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1938/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– distributer toplote:
je distributer toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer se toplota proizvaja v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo kot zemeljski plin. Distributer toplote za daljinsko ogrevanje se šteje kot zaščiteni odjemalec le za obseg dobavljene toplote gospodinjskim odjemalcem in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnim in javnoupravnim službam;
– infrastrukturni standard:
kaže zadostnost tehnične zmogljivosti preostale infrastrukture, ki v primeru motnje dobave po posamezni največji plinski infrastrukturi omogoča zadostitev celotnega dnevnega povpraševanja po plinu na območju izračuna v obdobju izjemno velikega povpraševanja po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih;
– plin:
je zemeljski plin ali drug plin, ki ga je tehnično mogoče varno dodajati v sistem zemeljskega plina in ga preko njega prenašati;
– pristojni organ:
je Agencija za energijo;
– rizična skupina:
je skupina držav članic EU iz Priloge I Uredbe 2017/1938/EU;
– standard oskrbe:
kaže količino zemeljskega plina, potrebno za zagotovitev oskrbe s plinom zaščitenih odjemalcev v Republiki Sloveniji v vsakem od naslednjih primerov: 
a) sedemdnevno konično obdobje z ekstremno nizkimi temperaturami, kakršno se statistično pojavlja enkrat v 20 letih, 
b) 30-dnevno obdobje z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, kakršno se statistično pojavlja enkrat v 20 letih, in 
c) 30-dnevno obdobje ob motnji na posamezni največji plinski infrastrukturi v povprečnih zimskih razmerah.
II. INFRASTRUKTURNI STANDARD 
3. člen 
(Določitev in doseganje infrastrukturnega standarda) 
(1) Doseganje infrastrukturnega standarda se ugotavlja na podlagi merila N-1. Infrastrukturni standard je dosežen, če je vrednost merila N-1 vsaj 100 %. Vrednost merila N-1 na nacionalni ravni se nanaša na območje Republike Slovenije in se izračuna po formuli iz a) točke 3.2 pododdelka Priloge 1, ki je sestavni del tega akta.
(2) Skladno z devetim odstavkom 5. člena Uredbe 2017/1938/EU je Republiki Sloveniji pogojno podeljeno izvzetje od obveznosti doseganja infrastrukturnega standarda. Ne glede na izvzetje si mora operater prenosnega sistema prizadevati za doseganje infrastrukturnega standarda.
(3) Operater prenosnega sistema pri dolgoročnem načrtovanju in pripravi desetletnega razvojnega načrta omrežja upošteva desetletni načrt za razvoj omrežja za celotno Unijo, ki ga izdela ENTSO-G v skladu z desetim odstavkom 8. člena Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36, v nadaljnjem besedilu Uredba 715/2009/ES). Operater prenosnega sistema predlaga in načrtuje gradnjo ustrezne infrastrukture, ki vsebuje tudi naložbe, potrebne za doseganje infrastrukturnega standarda, in morebitne potrebne dodatne zmogljivosti za doseganje standarda oskrbe, ob upoštevanju finančnih in ekonomskih učinkov predlaganih naložb.
(4) Ocena doseganja infrastrukturnega standarda, merjena z merilom N-1 na ravni rizičnih skupin, je navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega akta.
III. STANDARD OSKRBE 
1. Določitev standarda oskrbe
4. člen 
(določitev potrebnih dnevnih količin in odgovornosti) 
(1) Dobavitelji plina zaščitenim odjemalcem (v nadaljnjem besedilu: dobavitelji zaščitenim odjemalcem) morajo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem v vseh treh primerih iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 2017/1938/EU.
(2) Za primer ekstremne temperature v sedemdnevnem koničnem obdobju, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih:
a) pristojni organ ugotovi povprečno temperaturo v sedmih najhladnejših zaporednih dneh v preteklem koledarskem letu (T7n-1) in povprečno temperaturo v najhladnejšem sedemdnevnem obdobju v zadnjih 20 letih v Republiki Sloveniji (T7n-20). Pristojni organ ugotovljeni temperaturi in obdobji sporoči dobaviteljem zaščitenih odjemalcev;
b) dobavitelj zaščitenim odjemalcem ugotovi povprečno dnevno porabo svojih zaščitenih odjemalcev v sporočenem obdobju sedmih najhladnejših zaporednih dni v preteklem koledarskem letu (Q7n-1);
c) pristojni organ izračuna korekcijski faktor pri temperaturi (Tn) 20 °C kot razmerje (Tn – T7n-20)/(Tn – T7n-1) in
d) dobavitelj zaščitenim odjemalcem izračuna potrebne povprečne dnevne količine plina (Q7) kot zmnožek povprečne dnevne porabe (Q7n-1) in korekcijskega faktorja iz prejšnje točke ter mora biti sposoben zagotavljati te potrebne povprečne dnevne količine sedem zaporednih dni.
(3) Za primer 30-dnevnega obdobja z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih:
a) operater prenosnega sistema ugotovi porabo plina v Republiki Sloveniji za obdobje 30-dnevnega izjemno velikega povpraševanja po plinu v zadnjih 20 letih (Q) in letni odjem uporabnikov prenosnega sistema v Republiki Sloveniji v preteklem letu (QT) ter z ugotovitvami seznani pristojni organ;
b) dobavitelj zaščitenim odjemalcem ugotovi predvideno letno porabo svojih zaščitenih odjemalcev v letu poročanja (QZ);
c) pristojni organ izračuna korekcijski faktor kot razmerje (Q/QT) in
d) dobavitelj zaščitenim odjemalcem izračuna potrebne 30-dnevne količine plina (Q30) kot zmnožek predvidene letne porabe iz b) točke tega odstavka in korekcijskega faktorja iz prejšnje točke (Q30 = (Q/QT)*Qz) ter mora biti sposoben zagotoviti te potrebne 30-dnevne količine v 30 zaporednih dneh.
(4) Za primer 30-dnevnega obdobja ob motnji na posamezni največji plinski infrastrukturi v povprečnih zimskih razmerah:
a) pristojni organ ugotovi povprečno temperaturo (Tpovp.) za januar preteklega koledarskega leta in povprečno temperaturo za mesec januar v zadnjih dvajsetih letih (Tpovp.20) ter z ugotovitvami seznani dobavitelje zaščitenim odjemalcem;
b) dobavitelj zaščitenim odjemalcem ugotovi povprečno dnevno porabo svojih zaščitenih odjemalcev v januarju preteklega koledarskega leta (Qn-1);
c) pristojni organ izračuna korekcijski faktor (Tn) pri temperaturi 20 °C kot razmerje (Tn – Tpovp.20)/(Tn – Tpovp.) in
d) dobavitelj zaščitenim odjemalcem izračuna potrebno povprečno dnevno količino plina (Qn) kot zmnožek povprečne dnevne porabe iz b) točke tega odstavka in korekcijskega faktorja iz prejšnje točke ter mora biti sposoben zagotavljati te potrebne povprečne dnevne količine 30 zaporednih dni.
(5) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem mora za količine, določene v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, zakupiti tudi zadostne zmogljivosti za prenos teh količin plina na vstopni točki oziroma izkazati, da lahko pridobi potrebne zmogljivosti (npr. s članstvom na ustrezni platformi).
(6) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem lahko izpolni obveznosti iz tega člena tudi tako, da izpolnjevanje teh obveznosti zanj izvede drug dobavitelj plina (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
2. Poročanje
5. člen 
(poročanje količin in števila odjemalcev) 
(1) Operaterji prenosnega in distribucijskih sistemov vsako leto do konca marca sporočijo pristojnemu organu število zaščitenih odjemalcev plina, priključenih na njihova omrežja na zadnji dan preteklega leta, in njihovo letno porabo v preteklem letu, razvrščeno po dobaviteljih na isti dan.
(2) Distributer toplote vsako leto do konca marca sporoči pristojnemu organu porabo plina v preteklem letu za oskrbo s toploto, ločeno za gospodinjske odjemalce in osnovne socialne službe, ki so določene v 168. členu EZ-1.
6. člen 
(poročanje o zagotavljanju standarda oskrbe) 
(1) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem pripravi poročilo o zagotavljanju standarda oskrbe, ki vsebuje:
a) izračunane potrebne količine plina iz d) točk drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega akta, za zaščitene odjemalce, ki jim dobavlja plin 1. avgusta tekočega leta;
b) opis ukrepov in predviden način izvajanja ukrepov za zagotavljanje teh količin oziroma izpolnjevanja standarda oskrbe in navedbo morebitnih omejitev pri zakupu zadostnih zmogljivosti in
c) dokazila o zmožnosti izpolnjevanja predvidenih ukrepov za izpolnjevanje standarda oskrbe.
(2) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem posreduje poročilo iz prejšnjega odstavka pristojnemu organu vsako leto do konca avgusta za naslednje enoletno obdobje, ki se začne s 1. oktobrom istega leta. Za izračun potrebnih količin iz d) točk drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega akta uporabi obrazce, ki jih objavi pristojni organ na svoji spletni strani do konca julija istega leta. Na zahtevo pristojnega organa mora v roku 14 dni od prejema zahteve svoje poročilo ustrezno spremeniti oziroma dopolniti.
(3) Poročilo iz prvega odstavka tega člena lahko v imenu dobavitelja zaščitenim odjemalcem na podlagi dogovora pripravi tudi drug dobavitelj. V tem primeru mora dobavitelj, ki poroča, v poročilu navesti:
a) za katere dobavitelje zaščitenim odjemalcem poroča;
b) število zaščitenih odjemalcev posameznega dobavitelja zaščitenim odjemalcem ob koncu preteklega leta in
c) količine plina, ki pripadajo posameznemu dobavitelju zaščitenim odjemalcem, za vsakega od treh primerov standarda oskrbe.
(4) Če se med obdobjem, na katerega se nanaša poročilo, zgodi sprememba, zaradi katere se predvidene letne količine, ki jih porabijo zaščiteni odjemalci v tekočem letu, spremenijo za vsaj 10 %, dobavitelj zaščitenim odjemalcem najpozneje v roku 10 dni od nastopa opisanih sprememb pristojnemu organu posreduje ustrezno spremenjeno oziroma dopolnjeno poročilo.
7. člen 
(objava pristojnega organa) 
(1) Pristojni organ letno do konca oktobra na svoji spletni strani objavi skupne količine plina iz d) točk drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega akta in morebitne omejitve glede prenosnih zmogljivosti, če bi te ovirale dobavitelje zaščitenim odjemalcem, da zagotovijo oskrbo zaščitenih odjemalcev.
(2) Pristojni organ na svoji spletni strani objavi, s katerimi pristojnimi organi sosednjih držav članic EU je sodeloval pri izvajanju šestega odstavka 8. člena Uredbe 2017/1938/EU.
IV. OBVEZNOSTI PODJETIJ PLINSKEGA GOSPODARSTVA IN PREVENTIVNI UKREPI 
8. člen 
(obveznosti) 
(1) Operaterji prenosnega in distribucijskih sistemov morajo zagotavljati ustrezne zmogljivosti na meji med sosednjimi prenosnimi in distribucijskimi sistemi za zagotavljanje prenosa za zanesljivost oskrbe s plinom ter sodelovati z operaterji teh sistemov pri izmenjavi podatkov in usklajenem delovanju tudi v primeru ogrožene zanesljivosti oskrbe s plinom.
(2) Podjetja plinskega gospodarstva morajo ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom izvajati pregledno in nediskriminativno, tako da ne kršijo pravil notranjega trga s plinom in hkrati upoštevajo tržno vrednost oskrbe.
(3) V običajnih razmerah in v primerih, določenih s standardom oskrbe, mora dobavitelj zaščitenim odjemalcem v celoti zagotavljati zadostne količine plina za oskrbo svojih zaščitenih odjemalcev, prav tako tudi v primerih, če se spremenijo predvidene letne količine, ki jih porabijo zaščiteni odjemalci v tekočem letu.
(4) Potrebne podatke o porabi plina zaščitenih odjemalcev (npr. vrednosti Q7n-1 in Qn-1) dobavitelj pridobi od operaterjev sistemov, na katere so ti priključeni, oziroma od distributerjev toplote.
9. člen 
(preventivni ukrepi) 
(1) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem mora zagotoviti ustrezno razprišitev portfelja svojih dobavnih virov plina. Del potrebne energije za oskrbo zaščitenih odjemalcev lahko dobavitelj zaščitenim odjemalcem zagotovi z alternativnimi viri energije in z ukrepi na strani povpraševanja.
(2) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem, ki uvaža plin v Republiko Slovenijo, mora zagotoviti ustrezno razpršitev portfelja svojih dobavnih virov tako, da je sposoben uvoziti v Republiko Slovenijo količine plina, ki so namenjene oskrbi njegovih zaščitenih odjemalcev ali zaščitenih odjemalcev drugega dobavitelja zaščitenim odjemalcem, za katerega izvaja obveznosti po šestem odstavku 4. člena tega akta.
(3) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem iz prejšnjega odstavka mora z ustrezno razpršitvijo svojih dobavnih virov zagotoviti zadostne količine plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev tudi v primerih, ko pride do prekinitve dobav čez mejno povezovalno točko Ceršak.
(4) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem lahko za zagotovitev zanesljive oskrbe namesto plina omogoči odjemalcem uporabo drugih (alternativnih) virov energije. Poleg tega lahko uporabi tudi ukrepe na strani povpraševanja, kot so povečanje energetske učinkovitosti, prehod na druge energetske vire ali drugi ukrepi, ki zmanjšujejo potrebne količine plina. V obeh primerih se zmanjšanje odšteje od potrebnih količin, ki jih mora zagotoviti dobavitelj zaščitenim odjemalcem za izpolnjevanje standarda oskrbe.
(5) Dobavitelj zaščitenim odjemalcem o izpolnjevanju obveznosti iz tega člena letno poroča v okviru načina izpolnjevanja standarda oskrbe v skladu z b) točko prvega odstavka 6. člena tega akta.
V. KONČNi DOLOČBi 
10. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 2/15, 9/17 in 41/18).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132-12/2019-07/210
Maribor, dne 10. junija 2020
EVA 2020-2430-0010
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti