Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1710. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava, stran 3723.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14, 93/15 in 62/16) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) so Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. dopisni seji, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na 10. redni seji, dne 9. 6. 2020, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 1. dopisni seji, dne 23. 3. 2020 in Občinski svet Občine Vipava na 14. redni seji, dne 21. 5. 2020 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(področja opravljanja nalog) 
(1) Občina Šempeter - Vrtojba, poslovni naslov in sedež Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren in Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava« (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva,
– notranje revizije,
– proračunskega računovodstva,
– urejanja prostora,
– varstva okolja,
– urejanje prometa.
(2) Ustanoviteljske pravice izvršujejo župani občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje medobčinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic.
(3) Župani občin ustanoviteljic soglasno sprejmejo kadrovski načrt, sistemizacijo delovnih mest, finančni načrt medobčinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave in sprejemajo druge akte za nemoteno delovanje medobčinske uprave.
3. člen 
(sedež in organiziranost medobčinske uprave) 
(1) Sedež medobčinske uprave je v Občini Šempeter - Vrtojba, Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. Občina Šempeter - Vrtojba je sedežna občina medobčinske uprave.
(2) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: »Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava«.
(3) Medobčinska uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v medobčinsko upravo na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
4. člen 
(opravljanje upravnih in strokovnih nalog) 
(1) Medobčinska uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Področje dela občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva zajema nadzor nad izvajanjem določil občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na območju posamezne občine ustanoviteljice ter nadzor nad izvajanjem določil državnih predpisov, ki občinski inšpekciji in občinskemu redarstvu ali njegovi pooblaščeni osebi dajejo naloge in pristojnost nadzora.
(3) Področje notranje revizije zajema: naloge notranjega revidiranja organizacijskih enot občin ter javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki, ali njihovo revidiranje nalagajo predpisi.
(4) Področje proračunskega računovodstva zajema: pripravo proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa in izvrševanje proračuna občine.
(5) Področje urejanja prostora zajema: naloge priprave prostorskih planskih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja, priprava prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje njihovega izvajanja, strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora, dajanje informacij o prostoru, druge naloge, s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
(6) Področje varstva okolja zajema: pripravo predpisov, vodenje upravnih postopkov, pripravo in vodenje postopkov podelitve koncesije, pripravo in vodenje projektov, vodenje katastrov, s področja obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja.
(7) Področje urejanje prometa zajema: določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov, določitev prednostnih smeri in sistemov vodenja prometa, določitev omejitev uporabe cest, določitev omejitev hitrosti, ureditev kolesarskega prometa, ureditev parkiranja in ustavljanja vozil, določitev območij umirjenega prometa, načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah in druge naloge na podlagi predpisov s področja urejanje prometa.
5. člen 
(izvajanje nadzora) 
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(2) Občinski inšpektorji, ki opravljajo naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzorstva, izvajajo nadzor v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi ter drugimi akti občin ustanoviteljic, vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških na prvi stopnji.
(3) Naloge občinskega redarstva opravljajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe.
(4) Občinski redarji, ki opravljajo naloge s področja občinskega redarskega nadzorstva, izvajajo nadzor v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi ter drugimi akti občin ustanoviteljic, izrekajo opozorila in globe ter izvajajo ukrepe, za katere so pooblaščeni.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Vsi akti – predpisi, po katerih uradne osebe medobčinske uprave vodijo prekrškovne postopke, so navedeni v posebni prilogi, ki je objavljena na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
6. člen 
(odločanje o upravnih zadevah) 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa medobčinska uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
(2) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) Če javni uslužbenec medobčinske uprave v skladu z zakonom ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku, se izloči. O izločitvi zaposlenega v medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinske uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno, razen, če je nezakonito delo posledica navodila, ki ga je dobil od župana ali občinske uprave posamezne občine.
7. člen 
(vodja medobčinske uprave) 
(1) Medobčinsko upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja medobčinske uprave je vodja prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja medobčinske uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja medobčinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
8. člen 
(naloge in pristojnosti vodje medobčinske uprave) 
(1) Vodja medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja medobčinske uprave predstavlja medobčinsko upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinske uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.
(3) Vodja medobčinske uprave posreduje vsaki občini ustanoviteljici letna poročila o inšpekcijskem nadzorstvu ter redarstvu do 31. 1. za preteklo leto.
9. člen 
(status delodajalca) 
(1) Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici.
(2) Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic.
10. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Sredstva za delo medobčinske uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev na dan 31. 12. 2019 v naslednjem razmerju:
– Občina Šempeter - Vrtojba 29,35 %
– Občina Renče - Vogrsko 20,60 %
– Občina Miren - Kostanjevica 23,36 %
– Občina Vipava 26,69 %
(2) Razmerje se določa vsako leto glede na število prebivalcev preteklega leta iz centralnega registra prebivalcev RS na dan 31. december, ki ga pridobijo občine ustanoviteljice in ga posredujejo medobčinski upravi.
(3) Podrobneje se zagotavljanje sredstev uredi s pogodbo iz 13. člena tega odloka. S to pogodbo se opredelijo področja dela, na katerih se izvajajo naloge za posamezno občino, ter na področja dela vezane naloge in razmerje financiranja, s katerim občine zagotavljajo sredstva za delo medobčinske uprave.
11. člen 
(delitev stroškov) 
(1) Medobčinska uprava opravlja svoje delo v prostorih, ki jih zagotavlja občina ustanoviteljica v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške dela, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in druge stroške povezane z delovanjem medobčinske uprave, si občine ustanoviteljice medobčinske uprave delijo v razmerju, ki je določen v prejšnjem členu.
12. člen 
(zagotavljanje finančnih sredstev) 
(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine. Sedežna občina mora sredstva za medobčinsko upravo voditi ločeno od ostalih sredstev.
(2) Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog vodje medobčinske uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za medobčinsko upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je informativna priloga k njihovim proračunom. Realizacija finančnega načrta v posameznem letu je posebna postavka v realizaciji občinskih uprav občin ustanoviteljic.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je župan sedežne občine oziroma po pooblastilu vodja medobčinske uprave.
III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
13. člen 
(pravice in obveznosti) 
Župani občin ustanoviteljic s pogodbo podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom in področja opravljanja nalog medobčinske uprave.
14. člen 
(pristop k medobčinski upravi) 
Druge občine lahko pristopijo k medobčinski upravi, če na seji svojega občinskega sveta sprejmejo o tem sklep in če s tem soglašajo vse občine ustanoviteljice.
15. člen 
(izstop iz medobčinske uprave) 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, ki jo izda občinski svet te občine kot ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem ostalim občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse finančne, materialne in ostale obveznosti na podlagi tega odloka in pogodbe iz 13. člena tega odloka. O konkretnih obveznostih iz naslova prevzema zaposlenih in ostalih obveznostih se med občinami sklene aneks k pogodbi iz 13. člena tega odloka.
(3) Občina v primeru izstopa prevzame vodenje vseh postopkov o prekrških, ki so bili storjeni na njenem območju.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(sprejem pogodbe, kadrovskega načrta in akta o sistemizaciji) 
(1) Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Vipava, so z Občino Ajdovščina sklenile Aneks k pogodbi o medsebojnih razmerjih v medobčinski upravi, ki je bila sklenjena ob pristopu Občine Ajdovščina k Medobčinski upravi. Z aneksom k pogodbi o medsebojnih razmerjih, podpisanim decembra 2019, se je določilo medsebojna razmerja med občinami, zaradi izstopa Občine Ajdovščina iz Medobčinske uprave z dnem 31. 12. 2019.
(2) V šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmejo župani občin ustanoviteljic: pogodbo iz 13. člena tega odloka, kadrovski načrt in akt o sistemizaciji delovnih mest medobčinske uprave.
(3) Sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave Medobčinski upravi občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina, številka: 11001-2/2019-1, z dne 18. 1. 2019, ki so ga sprejeli župani, ostane v veljavi dokler župani ne sprejmejo novega akta o sistemizaciji v skladu z zakonom in tem odlokom.
17. člen 
(prevzem javnih uslužbencev) 
(1) Občina Ajdovščina, z izstopom iz Medobčinske uprave, prevzame dva javna uslužbenca medobčinske uprave: redarja in inšpektorja. Ostali javni uslužbenci, zaposleni na Medobčinski upravi, se premestijo na delovna mesta, določena v aktu o sistemizaciji delovnih mest medobčinske uprave v roku šestdeset dni po njegovem sprejemu.
(2) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda akt o premestitvi v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi.
18. člen 
(prenehanje medobčinske uprave) 
(1) V primeru odločitve, da medobčinska uprava preneha, si vse občine razdelijo za delo medobčinske uprave namenjene stvari, pravice in denarna sredstva v istem razmerju, kot so jih financirale. Občine ustanoviteljice so dolžne v razmerju iz 10. člena tega odloka poravnati vse materialne obveznosti skupne občinske uprave do tretjih oseb.
(2) O ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti v primeru prenehanja medobčinske uprave se župani občin ustanoviteljic dogovorijo s pogodbo iz 13. člena tega odloka.
(3) O konkretnih obveznostih iz naslova prevzema zaposlenih in ostalih obveznostih se med občinami sklene aneks k pogodbi iz 13. člena tega odloka.
19. člen 
(veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (Uradni list RS, št. 63/16).
(2) Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradnih objavah Občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko, tako da je zadnja objava v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2020-3
Šempeter pri Gorici, dne 30. aprila 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 
Št. 00701-9/2020-1
Bukovica, dne 9. junija 2020
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Tarik Žigon 
Št. 014-0058/2019
Miren, dne 23. marca 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
Št. 007-5/2020
Vipava, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti