Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1709. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 3721.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN Smete v Občini Šempeter - Vrtojba 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje OLN Smete v Občini Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju besedila: program opremljanja).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Karta 1: Območje opremljanja, merilo 1:1000
– Karta 2: Obračunsko območje, merilo 1:1000
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in katerih stroški so upoštevani v programu opremljanja, merilo 1:1000
– Karta 4A: Prikaz nove komunalne opreme – cestno omrežje, merilo 1:1000
– Karta 4B: Prikaz nove komunalne opreme – vodovodno omrežje, merilo 1:1000
– Karta 4C: Prikaz nove komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje, merilo 1:1000 in
– Karta 4D: Prikaz nove komunalne opreme – ostala GJI, merilo 1:1000.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v predpisu, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja obsega območje OLN Smete v Občini Šempeter - Vrtojba.
(2) Območje opremljanja je prikazano na grafičnem prikazu:
– Karta 1: Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFARSRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je bila zgrajena naslednja komunalna oprema:
– cestno omrežje (ceste z javno razsvetljavo),
– vodovodno omrežje in
– kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija).
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je bila zgrajena tudi naslednja druga gospodarska javna infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje in
– elektronsko komunikacijsko omrežje.
(3) Zgrajena komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnih prikazih:
– Karta 4A: Prikaz nove komunalne opreme – cestno omrežje, merilo 1:1000
– Karta 4B: Prikaz nove komunalne opreme – vodovodno omrežje, merilo 1:1000
– Karta 4C: Prikaz nove komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje, merilo 1:1000 in
– Karta 4D: Prikaz nove komunalne opreme – ostala GJI, merilo 1:1000.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč so prikazana na grafičnem prikazu:
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in katerih stroški so upoštevani v programu opremljanja, merilo 1:1000.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
Opremljanje stavbnih zemljišč je že izvedeno.
V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
7. člen 
(obračunsko območje nove komunalne opreme) 
(1) Na območju OLN Smete je enotno obračunsko območje komunalne infrastrukture, saj predvideni OLN Smete predvideva izgradnjo komunalne infrastrukture na območju, kjer se bo zagotavljala enakomerna gostota in izkoriščenost komunalnih vodov.
(2) Obračunsko območje iz prejšnjega odstavka je prikazano na grafičnem prikazu 4.
8. člen 
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme) 
Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme znašajo:
Nova komunalna oprema
Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Cestno omrežje
889.005
Vodovodno omrežje
152.604
Kanalizacijsko omrežje
416.468
Skupaj
1.458.077
9. člen 
(preračun skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
Cestno omrežje
35,58
60,70
Vodovodno omrežje
6,11
10,42
Kanalizacijsko omrežje
16,67
28,43
Skupaj
58,35
99,55
10. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
11. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba in na njeni spletni strani.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete (Uradni list RS, št. 91/05).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2020-3
Šempeter pri Gorici, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti