Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1702. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020, stran 3715.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 8. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.273.875
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.051.441
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
3.139.351
700
Davki na dohodek in dobiček
2.738.738
703
Davki na premoženje
368.984
704
Domači davki na blago in storitve
31.629
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
912.090
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
397.857
711
Takse in pristojbine
4.700
712
Globe in druge denarne kazni
11.540
714
Drugi nedavčni prihodki
497.993
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
75.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
75.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
147.434
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
147.434
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.021.173
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.330.521
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
274.350
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
44.550
402
Izdatki za blago in storitve
947.271
403
Plačila domačih obresti
100
409
Rezerve
64.250
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.643.735
410
Subvencije
9.432
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
832.307
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
207.071
413
Drugi tekoči domači transferi
594.925
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.912.825
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.912.825
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
134.092
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
23.182
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
110.910
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–747.298
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–747.798
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.077.185
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
0
441
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države in občin
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
44.482
50
ZADOLŽEVANJE
44.482
500
Domače zadolževanje
44.482
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
38.885
55
ODPLAČILO DOLGA
38.885
550
Odplačilo domačega dolga
38.885
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–741.701
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
5.597
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
747.298
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
741.702
« 
2. člen 
V prvem odstavku 11. člena odloka o proračunu se znesek 305.225 EUR nadomesti z zneskom 44.482 EUR.
3. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2019
Breznica, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti