Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1694. Pravilnik o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje, stran 3689.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje 
1. člen 
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje nagrad študentom in diplomantom iz Občine Razkrižje.
2. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Razkrižje za posamezno leto.
4. člen 
Nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študentje na višješolskem, visokošolskem in univerzitetnem študiju ter diplomanti, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Razkrižje. Študentje na podiplomskem študiju so upravičeni do nagrade, ne glede na to, če jim le-tega financira podjetje, kjer so zaposleni.
5. člen 
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje, dopolni največ 27 let, če gre za dodiplomski študij.
6. člen 
Višina nagrade se izraža v znesku, in sicer:
– za doktorat
500,00 €
– magisterij
250,00 €
– za diplomo
100,00 €
– za opravljen letnik
50,00 €.
7. člen 
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom. Javni poziv se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani občine.
Javni poziv vsebuje:
– predmet razpisa,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi vloge.
8. člen 
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava z odločbo, na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje župan. Na odločbo o dodelitvi nagrade je možen ugovor županu v roku osem dni od vročitve odločbe.
9. člen 
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v letu 2020.
10. člen 
Študent, ki v vlogi navaja neresnične podatke ali predloži lažna potrdila oziroma dokazila je nagrado dolžan skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2020-1
Šafarsko, dne 19. junija 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti