Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1648. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski, stran 3609.

  
Na podlagi osmega odstavka 50. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 50/08, 89/09, 53/17 in 30/19) se v 5. členu v prvem odstavku 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
3. dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kot dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu iz 3. točke prejšnjega odstavka se šteje:
– za učence in dijake spričevalo zadnjega zaključenega razreda oziroma letnika;
– za dijake prvega letnika spričevalo zadnjega zaključenega razreda osnovne šole;
– za študente prvega letnika spričevalo zadnjega zaključenega letnika srednje šole in potrdilo o opravljeni maturi;
– za študente višjih letnikov kopija elektronskega indeksa zadnjega zaključenega letnika študija.«.
2. člen 
V 18. členu se za sedanjim besedilom, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Štipendist je dolžan na začetku vsakega šolskega oziroma študijskega leta, najkasneje pa do 15. oktobra tega leta, opraviti periodično preverjanje gibalnih sposobnosti. Štipendist, ki periodičnega preverjanja gibalnih sposobnosti ne opravi uspešno, lahko preverjanje ponavlja največ enkrat, vendar ne prej kot v enem mesecu in ne kasneje kot v enem letu od dneva, ko periodičnega preverjanja gibalnih sposobnosti ni opravil uspešno.«.
3. člen 
V 20. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Štipendistu, ki ni uspešno opravil periodičnega preverjanja gibalnih sposobnosti iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, miruje štipendija do uspešno opravljenega preverjanja. Ministrstvo nadaljuje z izplačevanjem štipendije z naslednjim dnem po uspešno opravljenem periodičnem preverjanju gibalnih sposobnosti. Ob prvem naslednjem izplačilu štipendije se izplača tudi znesek štipendije, ki je nastal od začetka mirovanja do ponovnega izplačevanja štipendije.«.
4. člen 
V 22. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Štipendistu, ki niti v drugem poizkusu ne opravi periodičnega preverjanja gibalnih sposobnosti iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika ali se ga ne udeleži brez opravičljivih razlogov, štipendijsko razmerje preneha.«.
5. člen 
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist je dolžan vrniti izplačane zneske štipendije za celotno obdobje prejemanja štipendije, če mu je štipendijsko razmerje prenehalo zaradi razlogov določenih v prejšnjem členu, razen v primeru iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če se je odzval povabilu na selekcijski postopek za Šolo za častnike, pa ga ni uspešno opravil, ali če niti v drugem poizkusu ni opravil periodičnega preverjanja gibalnih sposobnosti iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika ali se ga ni udeleži brez opravičljivih razlogov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(uporaba pravilnika v primeru že sklenjenih pogodb o štipendiranju) 
Določbe o periodičnem preverjanju gibalnih sposobnosti iz drugega odstavka 18. člena pravilnika se ne uporabljajo za pogodbena razmerja, ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-13/2020-6
Ljubljana, dne 29. junija 2020
EVA 2020-1911-0006
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina