Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020

Kazalo

1646. Pravilnik o znamki, stran 3605.

  
Na podlagi tretjega odstavka 79. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o znamki 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje ureja vsebino prijave znamke, ki se vloži pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad), njeno objavo, ugovor, in delitev prijave znamke ali znamke.
2. člen 
(prijava znamke) 
(1) Prijava znamke vsebuje:
a) zahtevo za registracijo znamke;
b) prikaz znaka;
c) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo;
č) če se zahteva registracija kolektivne znamke iz 45. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13 in 23/20; v nadaljnjem besedilu: zakon), prijava vsebuje tudi pravilnik o kolektivni znamki iz drugega odstavka 46. člena zakona.
(2) Prijava znamke vsebuje tudi:
a) pooblastilo zastopniku, kadar je prijava vložena po zastopniku;
b) če je prijava vložena v tujem jeziku, vsaj navedbo pravice in navedbo, ki omogoča stik urada s prijaviteljem, v jeziku iz drugega odstavka 81. člena zakona;
c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine;
č) potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zakona, kadar se zahteva razstavna prednostna pravica.
3. člen 
(zahteva za registracijo znamke) 
(1) Zahteva za registracijo znamke iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje:
a) navedbo, da se zahteva registracija znamke;
b) naslov za obveščanje, kamor urad pošilja pisanja (lahko pa tudi telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov in morebitno šifro akta);
c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov za fizično osebo oziroma firmo in sedež za pravno osebo;
č) podatke o morebitnem zastopniku, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo in registrsko številko zastopnika;
d) podatke o znaku, za katerega se zahteva registracija:
– vrsto znaka, kadar se prijava nanaša na eno od vrst znakov, določenih v točkah a) do i) tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– barvo oziroma kombinacijo barv znaka s prostim besedilom, če znak ni v črno-beli tehniki, in v primeru znaka barve opredelitev barve ali barv s splošno priznano barvno kodo;
– opis znaka ali druge navedbe o znaku, če je to glede na prikaz in vrsto znaka potrebno;
– transkripcijo znaka, če je mogoča: če je znak ali del znaka sestavljen iz črk, ki niso v latinici, ali številk, ki niso arabske ali rimske, se navede transkripcija znaka ali njegovega dela s črkami v latinici ali z arabskimi številkami;
e) navedbo, ali je prijava vložena za registracijo kolektivne znamke;
f) navedbo razreda oziroma razredov blaga ali storitev po mednarodni klasifikaciji, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, revidiranim 14. julija 1967 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 51/74 in Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92; v nadaljnjem besedilu: Nicejska klasifikacija);
g) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica iz 61. člena zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica iz 62. člena zakona;
h) izjavo o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev in določijo skupnega predstavnika;
i) priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma kadar je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika: priimek, ime in podpis skupnega predstavnika; ali kadar je več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika: priimek, ime in podpis vseh prijaviteljev; kadar je prijavitelj pravna oseba, se pri podpisu navedeta tudi ime in priimek zakonitega zastopnika, ki je za pravno osebo podpisal zahtevo;
j) podatke o prilogah.
(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstavka mora biti v Republiki Sloveniji in je:
a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;
b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;
c) naslov prvonavedenega prijavitelja, če je prijaviteljev več in nimajo skupnega predstavnika ali zastopnika;
č) naslov prvonavedenega zastopnika, če je zastopnikov več;
d) naslov za obveščanje, ki ga sporoči tuja oseba v primeru iz tretjega odstavka 129. člena zakona.
(3) Zahteva za registracijo znamke se lahko vloži tudi na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani urada.
(4) Zahtevani podatki se lahko priložijo kot posebna priloga k zahtevi za registracijo znamke oziroma obrazcu iz prejšnjega odstavka.
4. člen 
(prikaz znaka) 
(1) Znak se prikaže v kakršnikoli ustrezni obliki, pri kateri se uporabi splošno dostopna tehnologija, pod pogojem, da jo je v registru mogoče prikazati na način, ki uradu in drugim pristojnim organom ter javnosti omogoči jasno in natančno določitev predmeta varstva, ki se zagotovi imetniku znamke. Uporabljena oblika prikaza znaka mora omogočati njegov trajen prikaz.
(2) Če je prikazu znaka priložen opis znaka, ta ne razširja njegovega obsega varstva.
(3) Vrsta znaka in njegov prikaz se med seboj ujemata, in sicer:
a) znak, sestavljen izključno iz besed ali črk, številk, drugih standardnih tipografskih znakov ali njihove kombinacije (znak v besedi), se prikaže s predložitvijo prikaza znaka v navadni pisavi in razporeditvi brez kakršnih koli grafičnih posebnosti ali barve;
b) znak, pri katerem se uporabijo nestandardni znaki, stilizacija ali razporeditev znakov ali grafična posebnost ali barva (figurativni znak), vključno z znaki, ki jih sestavljajo izključno figurativni elementi ali kombinacija besednih in figurativnih elementov, se prikaže s predložitvijo prikaza znaka, ki prikazuje vse njegove elemente in barve, če je znak v barvi;
c) znak, ki je sestavljen iz tridimenzionalne oblike, vključno s posodo, embalažo, samim proizvodom ali njihovim videzom (tridimenzionalni znak), se prikaže s predložitvijo grafičnega prikaza oblike, vključno z računalniško ustvarjenimi slikami, ali fotografijo. Grafični prikaz ali fotografija lahko vsebuje različne poglede. Kadar se prikaz ne predloži v elektronski obliki, lahko vsebuje do šest različnih pogledov;
č) znak, ki je sestavljen iz posebnega načina, na katerega je znak nameščen ali pritrjen na blago (pozicijski znak), se prikaže s predložitvijo prikaza, ki prikazuje položaj, velikost in razmerje znaka glede na blago. Elementi, ki niso obseženi z znakom, se vizualno ločijo, na primer s prekinjenimi ali pikčastimi črtami. Prikazu je lahko priložen opis s podrobnostmi o tem, kako je znak nameščen ali pritrjen na blago;
d) znak, ki je sestavljen izključno iz niza elementov, ki se redno ponavljajo (znak vzorca), se prikaže s predložitvijo prikaza, ki prikazuje vzorec ponavljanja. Prikazu je lahko priložen opis s podrobnostmi o tem, kako se njegovi elementi redno ponavljajo;
e) v primeru znaka barve:
– če je znak sestavljen izključno iz ene barve brez robov, se prikaže s predložitvijo prikaza, iz katerega je razvidna barva, in opredelitvijo te barve z navedbo splošno priznane barvne kode;
– če je znak sestavljen izključno iz kombinacije barv brez robov, se prikaže s predložitvijo prikaza, ki prikazuje sistematično razporeditev barvne kombinacije na enoten, vnaprej določen način, in z opredelitvijo teh barv s splošno priznano barvno kodo. Prikazu je lahko priložen opis sistematične razporeditve barv;
f) znak, ki je sestavljen izključno iz zvoka ali kombinacije zvokov (zvočni znak), se prikaže s predložitvijo zvočne datoteke, ki reproducira zvok, ali z natančnim prikazom zvoka v notnem zapisu;
g) znak, ki je sestavljen iz gibanja ali spremembe položaja elementov znaka (znak gibanja), se prikaže s predložitvijo video datoteke ali več zaporednimi mirujočimi slikami, ki prikazujejo gibanje ali spremembo položaja. Kadar se uporabijo mirujoče slike, so te oštevilčene ali jih spremlja opis, ki pojasnjuje zaporedje;
h) znak, ki je sestavljen iz kombinacije slike in zvoka (multimedijski znak), se prikaže s predložitvijo zvočno-vizualne datoteke, ki vsebuje kombinacijo slike in zvoka;
i) znak, ki je sestavljen iz elementov s holografskimi značilnostmi (holografski znak), se prikaže s predložitvijo video datoteke ali grafične ali fotografske reprodukcije, ki vsebuje poglede, potrebne za zadovoljivo opredelitev holografskega učinka v celoti.
(4) Za prikaz znaka, ki ni zajet v prejšnjem odstavku, se uporabljajo pogoji iz prvega odstavka tega člena, pri čemer se prikazu znaka lahko priloži opis.
(5) Urad na svoji spletni strani objavi dovoljene formate, velikosti in druge ustrezne tehnične podatke glede predložitve prikaza znaka v elektronski obliki.
(6) Če prikaz znaka ni predložen v elektronski obliki, se znak prikaže na ločenem listu papirja, ločeno od zahteve za registracijo znamke in drugih sestavin prijave. List, na katerem je prikazan znak, vsebuje vse potrebne poglede ali slike in ni večji od velikosti formata A4 (višina 29,7 cm, širina 21 cm). Povsod mora biti rob širok vsaj 2,5 cm.
(7) Če pravilni položaj znaka ni razviden, se ta navede z besedo „zgoraj“ pri vsakem prikazu.
(8) Prikaz znaka je take kakovosti, da ga je mogoče:
a) zmanjšati na velikost s širino najmanj 8 cm in višino najmanj 8 cm ali
b) povečati na velikost s širino največ 8 cm in višino največ 8 cm.
(9) Vložitev vzorca ali primerka ni ustrezen prikaz znaka.
(10) Prikaz znaka ne sme vsebovati črtnih kod, splošno znanih kratic za označevanje pravic intelektualne lastnine, kot so na primer R v krogu, TM, C v krogu ali podobno.
5. člen 
(seznam blaga ali storitev) 
(1) V seznamu blaga ali storitev iz točke c) prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se navede blago ali storitve, za katere se zahteva registracija znamke.
(2) Blago in storitve iz seznama blaga ali storitev so razvrščeni po Nicejski klasifikaciji. Če prijavitelj zahteva registracijo znamke za več kot en razred, se blago in storitve razvrsti glede na razrede Nicejske klasifikacije tako, da se pred vsako skupino blaga ali storitev navede številko razreda, v katerega sodi ta skupina blaga ali storitev, različne skupine pa so navedene v vrstnem redu razredov.
(3) Blago ali storitve, ki jih je glede na Nicejsko klasifikacijo mogoče razvrstiti v dva ali več razredov, se navedejo z izrazi, uporabljenimi v Nicejski klasifikaciji.
6. člen 
(dopolnitev prijave) 
(1) Za dopolnitev prijave se uporabljajo določbe 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Dopolnitev prijave se označi s številko prijave znamke in je podpisana.
7. člen 
(objava prijave znamke) 
Urad v uradnem glasilu urada objavi prijavo znamke, in sicer:
a) številko prijave;
b) datum vložitve prijave;
c) datum objave prijave;
č) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov za fizično osebo oziroma firmo in sedež za pravno osebo;
d) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firmo;
e) podatke o znaku, za katerega se zahteva registracija:
– vrsto znaka, kadar se prijava nanaša na eno od vrst znakov, določenih v točkah a) do i) tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– barvo oziroma kombinacijo barv znaka s prostim besedilom, če znak ni v črno-beli tehniki, in v primeru znaka barve opredelitev barve ali barv s splošno priznano barvno kodo;
– opis znaka ali druge navedbe o znaku, če je to glede na prikaz in vrsto znaka potrebno;
– transkripcijo znaka, če je mogoča: če je znak ali del znaka sestavljen iz črk, ki niso v latinici, ali številk, ki niso arabske ali rimske, se navede transkripcija znaka ali njegovega dela s črkami v latinici ali z arabskimi številkami;
– razvrstitev znaka po mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov, sprejeti z Dunajskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS, št. 21/01 – MP, št. 7/01);
h) prikaz znaka ali povezavo do spletnega mesta, na katerem je objavljen prikaz znaka, če prikaza znaka ni mogoče reproducirati v uradnem glasilu urada;
i) navedbo, ali je prijava vložena za registracijo kolektivne znamke;
j) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica iz 61. člena zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave, če se zahteva razstavna prednostna pravica iz 62. člena zakona;
k) podatke o prijavi, če je bila že vložena pri kakšnem drugem uradu na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ali drugega predpisa: številka prijave, številka znamke, navedba urada, morebitni podatki o objavi prijave ali znamke;
l) seznam blaga ali storitev;
m) podatke o morebitni delitvi prijave in druge podatke, ki se nanašajo na prijavo ali prijavitelja, če je to potrebno.
8. člen 
(ugovor zoper registracijo znamke) 
(1) Ugovor zoper registracijo znamke se vloži v dveh izvodih, razen če je vložen v elektronski obliki, in vsebuje:
a) podatke o vložniku ugovora: priimek, ime in naslov za fizično osebo oziroma firmo in sedež za pravno osebo;
b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo in registrsko številko zastopnika;
c) razloge za ugovor oziroma obrazložitev ugovora;
č) podatke o prejšnji znamki: številka prijave oziroma registracije, pri sklicevanju na točko a), b) ali c) prvega odstavka 44. člena zakona, in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji znamki;
d) podatke o prej pridobljenem neregistriranem znaku, ki se uporablja v gospodarskem prometu, pri sklicevanju na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;
e) podatke o znamki, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik imetnika znamke brez njegovega soglasja, pri sklicevanju na točko e) prvega odstavka 44. člena zakona;
f) podatke o registrirani označbi porekla ali geografski označbi, pri sklicevanju na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;
g) podatke o prej pridobljeni pravici do imena, osebne podobe, avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine, pri sklicevanju na točko g) prvega odstavka 44. člena zakona;
h) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora, oziroma izjavo, da se ugovor nanaša na vse prijavljeno blago ali storitve;
i) dokaze o utemeljenosti ugovora;
j) pooblastilo zastopniku, če ugovor vloži zastopnik;
k) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor.
(2) Če se ugotovi, da se podatki iz registra znamk, ne ujemajo s podatki o vložniku ugovora, mora vložnik ugovora predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve ugovora.
(3) Če se dokazi nanašajo na prejšnjo znamko, se morajo nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma vpisana v register, in ne na njene kombinacije.
(4) Če so dokazi v tujem jeziku, mora vložnik ugovora predložiti prevod teh dokazov v slovenskem jeziku.
(5) Če je dokazov več, jih je treba oštevilčiti po vrstnem redu z arabskimi številkami in priložiti popis dokazov.
(6) Dokazi se pošljejo v dveh izvodih, razen če je ugovor vložen v elektronski obliki.
9. člen 
(dokazi o uporabi prejšnje znamke) 
Vložnik ugovora na zahtevo prijavitelja znamke predloži dokaze o uporabi svoje prejšnje znamke v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom prejšnjega člena.
10. člen 
(delitev prijave znamke ali znamke) 
(1) Zahteva za delitev prijave znamke ali znamke v več prijav znamk ali znamk vsebuje:
a) podatke o prijavitelju oziroma imetniku znamke: priimek, ime in naslov za fizično osebo oziroma firmo in sedež za pravno osebo;
b) številko prijave znamke ali znamke, ki je predmet delitve;
c) seznam blaga ali storitev, ki so predmet delitve, z razvrstitvijo po Nicejski klasifikaciji;
č) če se deli prijava znamke ali znamka, je treba predložiti toliko popolnih prijav znamk, kolikor jih nastane z delitvijo;
d) potrdilo o plačilu pristojbine.
(2) Pristojbina se plača za vsako prijavo znamke ali znamko, ki nastane iz delitve.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/01 in 23/20 – ZIL-1E).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-132/2020/9
Ljubljana, dne 16. junija 2020
EVA 2020-2130-0028
Zdravko Počivalšek 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti