Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1624. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava, stran 3585.

  
Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 15. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet urejanja) 
Ta odlok določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) na območju Občine Vipava.
2. člen 
(redni obratovalni čas) 
(1) Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju gostinec) določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0.00 in 24.00 uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6.00 in 2.00 uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6.00 in 24.00 uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0.00 in 24.00 uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0.00 in 24.00 uro oziroma v času njihovega obratovanja.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le med 6.00 in 22.00. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
(3) Redni obratovalni čas gostinskega obrata iz prvega odstavka tega člena se evidentira in potrdi pri občinski upravi (v nadaljevanju: pristojni organ).
(4) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
(5) Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven obratovalnega časa, določenega v prvem odstavku tega člena, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
3. člen 
(podaljšani obratovalni čas) 
(1) Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.
(2) Za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec pridobiti pisno soglasje pristojnega organa, ki o tem odloča na podlagi vloge gostinca, skladno z določili tega odloka.
(3) Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
4. člen 
(merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa) 
Merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov so:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– vključenost gostinskega obrata v turistično, kulturno-zgodovinsko ponudbo občine,
– poslovni interesi gostincev in kmetov,
– potrebe gostov,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja,
– javni interes.
5. člen 
(podaljšani obratovalni čas v stavbah s stanovanji in objektih na območju stanovanj) 
(1) V Občini Vipava lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– gostinski vrtovi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči ter letni vrtovi in terase v sklopu teh gostinskih obratov od nedelje do četrtka do 22.30, ob petkih in sobotah do 23.30. Glasba zunaj gostinskega obrata vse dni v tednu do 22.00;
– izletniške kmetije od nedelje do četrtka od 5.00 do 22.30, ob petkih in sobotah od 5.00 do 23.30;
– gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko od nedelje do četrtka obratujejo do 22.30, ob petkih in sobotah do 23.30, pod pogojem, da s tem pisno soglašata vsaj 2/3 vseh lastnikov oziroma najemnikov stanovanj. V kolikor gostinec soglasja ne pridobi, lahko gostinski obrat obratuje v okviru rednega obratovalnega časa.
(2) Podaljšani obratovalni čas iz prvega odstavka tega člena, ki velja za petek in soboto, velja tudi za dni, ko je naslednji dan dela prost dan.
(3) Gostinskim obratom, ki so v večnamenskih objektih, se podaljšani obratovalni čas določi skladno z veljavnim hišnim redom oziroma obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
(4) Gostinskim obratom v večnamenskih objektih in gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih objektih lahko pristojni organ podaljša obratovalni čas skladno z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na določbe tega člena lahko pristojni organ v utemeljenih primerih, na vlogo gostinca, določi tudi krajši ali daljši čas podaljšanega obratovanja.
6. člen 
(podaljšani obratovalni čas izven območja stanovanj) 
(1) V Občini Vipava lahko gostinski obrati iz prve in druge alinee prvega odstavka 5. člena, ki se nahajajo izven območja stanovanj, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času med 5.00 in 6.00 uro v naslednjem.
(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja izven območja stanovanj, če je oddaljen najmanj 150 metrov od prvega stanovanjskega objekta.
7. člen 
(obratovalni čas v času trajanja javne prireditve) 
(1) V času večjih javnih prireditev, ki se organizirajo v Občini Vipava (kot npr. Vipavska trgatev ipd.), lahko gostinski obrati, ki se nahajajo v radiju 500 metrov od mesta prireditve, obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev. Gostinski obrati, ki nameravajo obratovati v času prireditve, morajo o tem obvestiti pristojni organ.
III. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
8. člen 
(oddaja vloge za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času) 
(1) Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata gostinec zaprosi s predpisano vlogo, ki jo pristojnemu organu predloži najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
9. člen 
(pogoji za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času) 
(1) Vlogi za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času mora gostinec priložiti:
– mnenje krajevne skupnosti (v nadaljevanju: mnenje), na območju katere se gostinski obrat nahaja, in
– soglasje iz 5. člena tega odloka, v kolikor se gostinski obrat nahaja v stanovanjskem oziroma večnamenskem objektu.
(2) Pristojni organ presoja ustreznost oddane vloge za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času na podlagi meril in pogojev iz tega odloka.
(3) Mnenje oziroma soglasje je dolžan pridobiti gostinec sam.
(4) Mnenje oziroma soglasje iz prvega odstavka tega člena je veljavno, če je izdano največ trideset dni pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.
(5) Krajevna skupnost, na območju katere se gostinski obrat nahaja, mora gostincu izdati mnenje k podaljšanemu obratovalnemu času najkasneje v petnajstih dneh od prejema pisne prošnje za izdajo mnenja.
(6) V primeru, da krajevna skupnost v roku iz četrtega odstavka tega člena ne izda mnenja, lahko gostinec vloži vlogo za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pri pristojnemu organu brez priloženega mnenja krajevne skupnosti, pri čemer mora predložiti dokazilo, da je krajevno skupnost za mnenje zaprosil. Pristojni organ lahko v tem primeru odloča brez mnenja krajevne skupnosti.
10. člen 
(izdaja soglasja) 
(1) Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se v skladu z določili tega odloka izda do izteka tekočega koledarskega leta, če je vloga vložena kadarkoli med letom.
(2) V primeru, da zaproša gostinec za soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času za naslednje koledarsko leto, mora vlogo pri pristojnem organu vložiti najkasneje do 15. decembra tekočega leta.
(3) Glede na izpolnjevanje meril iz 4. člena tega odloka lahko organ vlogi gostinca za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času ugodi oziroma jo z odločbo delno ali v celoti zavrne, če ugotovi:
– da obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z določbami tega odloka in veljavne zakonodaje,
– da so bile v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge pri poslovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljene kršitve iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi neposredni okolici,
– da obstajajo drugi utemeljeni razlogi.
(4) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prvega odstavka tega člena gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pristojni organ določi tudi krajši ali daljši čas trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.
IV. SKRAJŠANJE IN PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
11. člen 
(skrajšanje in preklic soglasja) 
(1) Pristojni organ lahko izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času z odločbo prekliče ali skrajša v primeru:
– kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v njegovi neposredni okolici, če so kršitve ugotovljene s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa in neposredno povezane z obratovanjem gostinskega obrata,
– hujših kršitev predpisov, ugotovljenih s strani pristojnih služb,
– drugih utemeljenih razlogov.
(2) V primeru izdaje odločbe o skrajšanju podaljšanega obratovalnega časa, lahko gostinec ponovno zaprosi za izdajo novega soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času po poteku šestih mesecev od dokončnosti oziroma pravnomočnosti odločbe o skrajšanju podaljšanega obratovalnega časa, pod pogojem, da v tem času niso nastale okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, se le-to lahko ponovno pridobi po preteku dvanajstih mesecev od dokončnosti oziroma pravnomočnosti odločbe pod pogojem, da v tem času niso nastale okoliščine iz prvega odstavka tega člena.
V. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
12. člen 
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa) 
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega odloka in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec zaprosi za enkratno dovoljenje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa (v nadaljevanju enkratno dovoljenje), in sicer z vlogo, ki jo izda pristojni organ.
(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki ipd.).
(3) Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa pristojni organ presoja po merilih, pogojih in določbah tega odloka.
(4) Enkratno dovoljenje se lahko izda za eno ali več posamičnih prireditev, pri čemer mora biti posamična prireditev vezana na točno določen datum. Posameznemu gostinskemu obratu se lahko letno izda do 24 enkratnih dovoljenj.
(5) Pristojni organ bo o vlogi gostinca odločil čim hitreje, najkasneje pa v roku 7 dni od prejema popolne vloge za izdajo dovoljenja za izvedbo posamične prireditve.
(6) Če gostinec dogodek oziroma prireditev, ki je predmet enkratnega dovoljenja, pravočasno odpove, se mu število možnih dovoljenj zaradi odpovedi ne zmanjša. O odpovedi prireditve mora gostinec obvestiti pristojni organ pisno po pošti ali po elektronski pošti, vsaj en dan pred datumom posameznega dogodka, ki ga gostinec odpoveduje, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je bil dogodek izveden in se zato število dogodkov gostincu zmanjša.
(7) Če je bilo enkratno dovoljenje izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
(8) Izdaja enkratnega dovoljenja se lahko zavrne, če je v gostinskem obratu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge nastopil kateri od primerov, navedenih v prvem odstavku 11. člena tega odloka.
VI. NADZOR 
13. člen 
(nadzor) 
Uresničevanje določb tega odloka, v skladu s predpisi, ki določajo obratovalni čas gostinskih obratov, nadzoruje pristojni inšpekcijski organ in drugi pristojni organi.
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradno glasilo 1/01).
15. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2020-1
Vipava, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost