Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1620. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2020, stran 3578.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 11. seji dne 18. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 2020 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) se spremeni:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 
proračun 
za leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.217.848
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.591.071
70
DAVČNI PRIHODKI
2.893.476
700 Davki na dohodek in dobiček
2.432.316
703 Davki na premoženje
410.860
704 Domači davki na blago in storitve
47.300
706 Drugi davki
3.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
697.595
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
364.305
711 Takse in pristojbine
5.830
712 Globe in druge denarne kazni
16.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.000
714 Drugi nedavčni prihodki
304.260
72
KAPITALSKI PRIHODKI
550.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgor. sredstev
550.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.000
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.074.777
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
290.655
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
784.122
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.726.958
40
TEKOČI ODHODKI
1.160.047
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
385.726
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
63.351
402 Izdatki za blago in storitve
685.750
403 Plačila domačih obresti
13.600
409 Rezerve
11.620
41
TEKOČI TRANSFERI
1.466.551
410 Subvencije
103.060
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
827.950
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
182.334
413 Drugi tekoči domači transferi
353.208
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.008.659
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.008.659
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
91.700
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabni
72.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–509.110
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
579.110
50
ZADOLŽEVANJE
579.110
500 Domače zadolževanje
579.110
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.000
55
ODPLAČILA DOLGA
80.000
550 Odplačila domačega dolga
80.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–10.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
499.110
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
509.110
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
10.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2020 lahko dolgoročno zadolži do višine 579.110 EUR za financiranje investicij predvidenih v občinskem proračunu. Od tega je na podlagi 10. člena ZFO-1C predvidena zadolžitev občine v proračunu države do višine 21.872 EUR in se ne šteje v obseg zadolževanja občine.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-2/2020
Straža, dne 18. junija 2020
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost