Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1583. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019, stran 3528.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je občinski svet na 10. redni seji dne 10. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2019.
3. člen 
Zaključni račun proračuna izkazuje (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki 
4.511.050,86
II.
Skupaj odhodki 
4.770.482,34
III.
Presežek odhodkov nad prihodki 
259.431,48
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje proračuna 
0,00
VIII.
Odplačila dolga 
0,00
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
–254.431,48
X.
Neto zadolževanje 
0,00
XI.
Neto financiranje 
259.431,48
Stanje sredstev na TRR na dan 31. 12. preteklega leta
822.354,93
SREDSTVA REZERV:
Prenos sredstev rezerv iz preteklih let
0,00
Prihodki rezerv leta 2019
66.000,00
Odhodki rezerv leta 2019
61.172,25
Presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2019
4.827,75
4. člen 
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2020-25
Dol pri Ljubljani, dne 10. junija 2020
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost