Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1574. Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, stran 3464.

  
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) na 152. seji dne 18. junija 2020 sprejel
A K T 
o spremembah in dopolnitvah minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih 
1. člen 
V Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11; v nadaljevanju: minimalni standardi) se v 28. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je v naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca lahko izvoljen tudi kandidat, ki zaradi izrednih razmer, neposredno povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-Cov-2, v letih 2020 in 2021 ni mogel izpolniti pogoja, ki se nanaša na 3-mesečno neprekinjeno delovanje na tuji univerzi ali raziskovalni oziroma umetniški ustanovi. Kandidat nezmožnost izpolnitve navedenega pogoja dokaže s potrdilom tuje institucije. Ta pogoj pa mora izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri izvolitvi v višji naziv.
Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini iz četrte alineje drugega odstavka se šteje tudi delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije koronavirusa SARS-Cov-2, v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V 34. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka je v naziv lektorja lahko izvoljen tudi kandidat, ki zaradi izrednih razmer, neposredno povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-Cov-2, v letih 2020 in 2021 ni mogel izpolniti pogoja, ki se nanaša na 3-mesečno neprekinjeno delovanje v ustreznem jezikovnem okolju. Kandidat nezmožnost izpolnitve navedenega pogoja dokaže s potrdilom tuje institucije. Ta pogoj pa mora izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri izvolitvi v višji naziv.
Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v ustreznem jezikovnem okolju iz prve alineje prejšnjega odstavka se šteje tudi delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije koronavirusa SARS-Cov-2, v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev.«
3. člen 
V 39. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri predčasni izvolitvi v naziv in izvolitvi mimo vrstnega reda ne veljajo določbe novega tretjega in četrtega odstavka 28. člena in novega drugega in tretjega odstavka 34. člena teh minimalnih standardov.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Določbe novega tretjega odstavka 28. člena in novega drugega odstavka 34. člena teh minimalnih standardov veljajo za kandidate, ki vložijo vlogo za izvolitev v naziv v letih 2020 in 2021.
5. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/65
Ljubljana, dne 18. junija 2020
Dr. Peter Purg 
predsednik sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost