Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2020 z dne 26. 6. 2020

Kazalo

1569. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa, stran 3461.

  
Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa 
1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativne trge, rok in način sporočanja cen, mase in števila govejih trupov Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter vrsto cen, ki se sporočajo, za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 113), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1746 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji (UL L št. 268 z dne 22. 10. 2019, str. 6),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 103),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov govedi, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 74).
2. člen 
(1) Za reprezentativni trg govejega mesa (v nadaljnjem besedilu: odkupovalci) se štejejo:
a) klavnice, v katerih je bilo v preteklem letu zaklanih več kot 3 000 glav govedi vseh starostnih skupin, in
b) pravne osebe, ki so v preteklem letu dale v zakol za lastne potrebe v klavnico več kot 1 000 glav govedi vseh starostnih skupin.
(2) Odkupovalci iz prejšnjega odstavka sporočijo vsak teden do torka do 12. ure agenciji ceno, maso in število govejih klavnih trupov za obdobje od predhodnega ponedeljka do vključno nedelje, in sicer za trupe govedi, starih osem mesecev ali več, in trupe govedi, starih manj kot osem mesecev.
(3) Odkupovalci iz prvega odstavka tega člena pošljejo vsako leto do 15. januarja agenciji izjavo o povprečnih transportnih stroških hladne mase v preteklem letu.
(4) Odkupovalci iz točke a) prvega odstavka tega člena pošljejo vsako leto do 15. januarja agenciji seznam pravnih oseb, ki so v preteklem letu dale v zakol za lastne potrebe v klavnico več kot 1 000 glav govedi vseh starostnih skupin.
(5) Odkupovalci iz točke b) prvega odstavka tega člena sporočijo vsako leto do 15. januarja agenciji število glav govedi, starejših od osem mesecev, ki so jih v preteklem letu za lastne potrebe dali v zakol v klavnico.
(6) Odkupovalci iz prvega odstavka tega člena agenciji najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec sporočijo ceno, maso in število govejih klavnih trupov, in sicer za trupe govedi, starih osem mesecev ali več, in trupe govedi, starih manj kot osem mesecev.
(7) Cene, ki jih morajo sporočati odkupovalci iz prvega odstavka tega člena, so cene hladne klavne mase, ki jih odkupovalci plačajo dobavitelju goveda v EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, in sicer za trupe, ki so ocenjeni in razvrščeni v kategorije in razrede, navedene na obrazcih, ki jih agencija določa v skladu z zakonodajo EU. V cene se ne smejo vključiti premije oziroma druge podpore, ki jih klavnica uveljavlja za dobavitelje.
(8) Poročila iz drugega in šestegaodstavka tega člena izpolni, vloži in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73) odgovorna oseba odkupovalca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev. Za elektronski vnos in oddajo poročila pridobi odgovorna oseba ali njen pooblaščenec predhodno kvalificirano digitalno potrdilo. Poročilo odgovorna oseba ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in ga vloži v elektronski obliki v rokih iz drugega odstavka tega člena prek spletnega programa e-kmetija na osrednjem spletnem mestu državne uprave, na katerem se odgovorna oseba odkupovalca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Odgovorna oseba ali njen pooblaščenec ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev poročila, izvede elektronski vnos in vloži poročilo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni oddaji vloge. Če poročilo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo poročila registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu poročila izpolni pooblastilo agencije za dostop do informacijskega sistema in njegovo uporabo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(9) Podrobnejša navodila o prijavi v informacijski sistem ter izpolnjevanju in vlaganju poročila se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave, ki se nanaša na pripravo tržnih poročil za kmetijske pridelke in živila.
(10) Agencija pridobi seznam klavnic pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3. člen 
Kontrolo točnosti podatkov in sporočenih cen iz prejšnjega člena opravlja kmetijski inšpektor najmanj enkrat letno. Odkupovalci iz prvega odstavka prejšnjega člena hranijo za ta namen vso dokumentacijo, povezano s sporočanjem, najmanj 24 mesecev.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Uradni list RS, št. 30/09).
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-282/2019
Ljubljana, dne 22. junija 2020
EVA 2019-2330-0095
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost