Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1407. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 3172.

  
Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19 in 78/19 – popr.) se v 23. členu v prvem odstavku v 2. točki črta besedilo »vključno s pripadajočimi dajatvami v zvezi z oskrbo z električno energijo«.
2. člen 
V 76. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »0,5 odstotka« nadomesti z besedilom »2 odstotka«.
3. člen 
V 89. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Med druge prihodke, ki so namenjeni pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterja, se šteje tudi prejeta državna pomoč.
(3) Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki iz 8. točke prejšnjega odstavka mora distribucijski operater izkazati tudi prevrednotovalne poslovne prihodke izterjanih terjatev do kupcev iz naslova omrežnine, ki jo za račun distribucijskega operaterja zaračunavajo dobavitelji. Distribucijski operater mora od dobaviteljev pridobiti vso dokumentacijo o izterjanih terjatvah, na podlagi katere bo preveril pravilnost prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
V 94. členu se v drugem odstavku 6. in 7. točka spremenita tako, da se glasita:
»6. priznani prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnin se za distribucijskega operaterja ugotovijo na podlagi realiziranih odhodkov iz poslovnih knjig distribucijskega operaterja, vendar največ do višine 0,2 odstotka od zaračunanih omrežnin za distribucijski in prenosni sistem, ki jih zaračunajo distribucijski operater ali distribucijsko podjetje ali dobavitelj končnim odjemalcem za račun prenosnega in distribucijskega operaterja;
7. priznani prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnin za sistemskega operaterja se ugotovijo na podlagi realiziranih odhodkov iz poslovnih knjig sistemskega operaterja, vendar največ do višine 0,2 odstotka zaračunanih omrežnin za prenosni sistem, ki jih zaračuna končnim odjemalcem sistemski operater;«.
Za 7. točko se dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. zamejitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnin v višini 0,2 odstotka od zaračunanih omrežnin iz 6. točke tega odstavka se izračuna ločeno po osebah, ki zaračunavajo omrežnino, in sicer od vrednosti zaračunane omrežnine, ki jo ta oseba zaračuna končnim odjemalcem;
9. če omrežnino za distribucijski in prenosni sistem zaračunava dobavitelj za račun prenosnega in distribucijskega operaterja, mora distribucijski operater za priznavanje teh stroškov pridobiti vso dokumentacijo, na podlagi katere bo preveril pravilnost zaračunane omrežnine in oblikovanih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnine;«.
Dosedanje 8. do 20. točka postanejo 10. do 22. točka.
PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(uporaba določb pri pravilih za določitev priznanih upravičenih stroškov pri posameznih vrstah upravičenih stroškov) 
(1) Zamejitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v višini 0,2 odstotka od zaračunanih omrežnin iz spremenjenih 6. in 7. točke drugega odstavka 94. člena tega akta se zaradi epidemije COVID-19 v letih 2020 in 2021 poveča na 0,5 odstotka.
(2) Neizkoriščen del zamejitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnin v višini 0,5 odstotka od zaračunanih omrežnin leta 2020 povečuje zamejeno višino teh stroškov leta 2021.
(3) Ne glede na 18. točko drugega odstavka 94. člena tega akta se za leto 2020 priznani reguliran donos na sredstva izračuna na podlagi stopnje donosnosti v višini 4,13 odstotka in priznane povprečne vrednosti regulativne baze sredstev.
6. člen 
(uporaba določb v postopkih ugotavljanja odstopanj) 
Določbe tega akta se uporabljajo v postopku ugotavljanja odstopanj za leti 2020 in 2021.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-5/2020-24/442
Maribor, dne 29. maja 2020
EVA 2020-2430-0055
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
Ivana Nedižavec Korada 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti