Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1400. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, stran 3166.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19) se v 1. členu v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1)«.
V drugi alineji se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46)«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2015/1368/EU).«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi odstopanja glede sprememb čebelarskih programov v letu 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU).«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen 
V 6. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena se v skladu s 4. členom Izvedbene uredbe 2020/600/EU ukrepi iz 2. člena te uredbe, za katere ministrstvo odda javno naročilo v programskem letu 2020, ki se je začelo 1. avgusta 2019, izvedejo do 4. septembra 2020, izplačajo pa do 15. oktobra 2020.«.
3. člen 
V 10. členu se v 3. točki besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.
V 4. točki se besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.
4. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku črta besedilo »v letu 2019«.
5. člen 
V 16. členu se v 3. točki besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.
V 5. točki se besedilo »najmanj štiri leta« nadomesti z besedilom »največ štiri leta«.
6. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku črta besedilo »v letu 2019«.
7. člen 
V 32. členu se v četrtem in šestem odstavku besedilo »9. in 16.« nadomesti z besedilom »9., 16. in 23.«.
8. člen 
V 35. členu se v petem in šestem odstavku besedilo »9. in 16.« nadomesti z besedilom »9., 16. in 23.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti v programskem letu 2020 v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19), se končajo v skladu s to uredbo.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-24/2020
Ljubljana, dne 11. junija 2020
EVA 2020-2330-0056
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti