Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1399. Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, stran 3160.

  
Na podlagi osmega odstavka 177. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) in devetega odstavka 81. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B) ter za izvrševanje šestega in sedmega odstavka 119. člena in drugega do petega ter osmega in desetega odstavka 188. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19), 502.d člena v zvezi s prvim odstavkom 502.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19 in 55/20 – odl. US) in prvega odstavka 36. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11, 25/14 in 53/18 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa vrste premičnin, za katere se neposestna zastavna pravica vpiše v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljnjem besedilu: register), vrsto njihovega enoličnega identifikacijskega znaka, podatke, ki se vpišejo v register, vodenje in upravljanje registra, iskanje podatkov v registru in pridobivanje izpisov iz registra, usklajevanje in izmenjavo podatkov s povezanimi uradnimi evidencami ter tarifo za vpise v register.
2. člen 
(upravljanje registra in njegov informacijski sistem) 
(1) Register upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) tako, da vzpostavi in vzdržuje njegov informacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem RZPP).
(2) Informacijski sistem RZPP je informacijski sistem za upravljanje registra, ki vključuje:
1. informatizirano bazo podatkov o neposestnih zastavnih pravicah, ki se vpisujejo v register;
2. aplikacijo (v nadaljnjem besedilu: aplikacija eRZPP), ki omogoča vlaganje elektronskih zahtev za vpise in izvrševanje teh zahtev, iskanje podatkov v registru in pridobivanje izpisov iz registra na javnem spletišču AJPES (v nadaljnjem besedilu: portal AJPES);
3. spletne storitve za usklajevanje in izmenjavo podatkov s povezanimi uradnimi evidencami.
(3) AJPES zagotovi delovanje informacijskega sistema RZPP v skladu s to uredbo.
3. člen 
(opravljanje vpisov v register in kvalificirani uporabnik) 
(1) Vpise v register opravljajo notarji, izvršitelji, davčni organi, upravitelji, sodišča in druge osebe, ki jih zakon pooblašča opraviti vpis v register (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani uporabnik).
(2) Kvalificirani uporabnik opravi vpis podatkov v register tako, da prek aplikacije eRZPP odda zahtevo za vpis teh podatkov (v nadaljnjem besedilu: eZahteva).
(3) Kvalificirani uporabnik lahko v informacijskem sistemu RZPP pooblasti fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba kvalificiranega uporabnika), da v njegovem imenu vnaša eZahteve.
(4) Kvalificirani uporabnik, na zahtevo katerega je informacijski sistem RZPP v skladu s to uredbo izvršil vpis v register, odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov, ki so vsebovani v eZahtevi, razen tistih, ki so prevzeti iz uradnih evidenc.
4. člen 
(pomen izrazov in kratic) 
(1) Kratice, uporabljene v tej uredbi, pomenijo:
1. CRP je centralni register prebivalstva po zakonu, ki ureja centralni register prebivalstva;
2. MRVL je evidenca registriranih vozil po zakonu, ki ureja motorna vozila;
3. PRS je Poslovni register Republike Slovenije po zakonu, ki ureja poslovni register;
4. RDZ je davčni register po zakonu, ki ureja finančno upravo;
5. VIN je identifikacijska številka vozila po zakonu, ki ureja motorna vozila.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi v zvezi z dolžnikom, zastaviteljem in zastavnim upnikom neposestne zastavne pravice, pomenijo:
1. domača fizična oseba je fizična oseba, ki je vpisana v CRP in ki ni hkrati poslovni subjekt;
2. poslovni subjekt je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in druga pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem na območju Republike Slovenije in je subjekt vpisa v PRS v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register;
3. tuja fizična oseba je fizična oseba, ki ni vpisana v CRP in ki ni hkrati poslovni subjekt;
4. tuja pravna oseba je pravna oseba s sedežem zunaj Republike Slovenije.
(3) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi v zvezi z nepremičninami, pomenijo:
1. zemljiški kataster ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin;
2. kataster stavb ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin;
3. izraz parcela ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin;
4. izraza stavba in posamezni del stavbe imata enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin;
5. identifikacijski znak parcele je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v zemljiškem katastru;
6. identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb.
(4) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. motorno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, ki je po zakonu, ki ureja motorna vozila, zabeleženo v MRVL;
2. zaloge so zaloge trgovskega blaga, surovin, proizvodnega materiala, polizdelkov, izdelkov, pogonsko gorivo ali živali v reji;
3. poslovna oprema so stroji in naprave za proizvodnjo, pisarniška oprema, pohištvo in druga oprema, potrebna za opravljanje poslovne dejavnosti;
4. neposestna zastavna pravica je neposestna zastavna pravica, katere predmet so premičnine iz 5. člena te uredbe.
(5) Določbe te uredbe, ki veljajo za neposestno zastavno pravico, se uporabljajo tudi za prepoved razpolaganja.
5. člen 
(predmet neposestne zastavne pravice, ki se vpiše v register) 
V register se vpiše neposestna zastavna pravica, katere predmet je:
1. motorno vozilo;
2. zaloge, ki se nahajajo v določeni stavbi, ki je vpisana v kataster stavb, ali v posameznem delu stavbe, ki je vpisan v kataster stavb (v nadaljnjem besedilu: zaloge v prostoru), in zaloge, ki se nahajajo na prostem na določeni parceli (v nadaljnjem besedilu: zaloge na prostem);
3. poslovna oprema, ki se nahaja v določeni stavbi, ki je vpisana v kataster stavb, ali v posameznem delu stavbe, ki je vpisan v kataster stavb (v nadaljnjem besedilu: poslovna oprema v prostoru), in poslovna oprema, ki se nahaja na prostem na določeni parceli (v nadaljnjem besedilu: poslovna oprema na prostem).
2. PODATKI, KI SE VPISUJEJO V REGISTER 
6. člen 
(vrste podatkov, ki se vpisujejo v register) 
(1) Ob vpisu neposestne zastavne pravice se v register vpisujejo:
1. enolična identifikacijska številka neposestne zastavne pravice, ki jo informacijski sistem RZPP samodejno dodeli ob izvršitvi vpisa neposestne zastavne pravice v register (v nadaljnjem besedilu: ID neposestne zastavne pravice),
2. čas vpisa kot sistemski čas, ob katerem je informacijski sistem RZPP izvršil vpis neposestne zastavne pravice v register,
3. tip neposestne zastavne pravice po šifrantu iz 7. člena te uredbe,
4. podatki o pravnem temelju nastanka neposestne zastavne pravice (v nadaljnjem besedilu: pravni temelj neposestne zastavne pravice) iz 8. člena te uredbe,
5. podatki o terjatvi, zavarovani z neposestno zastavno pravico (v nadaljnjem besedilu: zavarovana terjatev), iz 9. člena te uredbe,
6. tip premoženja, ki je predmet neposestne zastavne pravice, v skladu s 5. členom te uredbe, in za vsak tip premoženja podatki iz 10., 11. ali 12. člena te uredbe,
7. podatki o dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku iz 13. člena te uredbe in
8. podatki o eZahtevi, na podlagi katere je bil izvršen vpis neposestne zastavne pravice v register, iz 14. člena te uredbe.
(2) O neposestni zastavni pravici, ki je vpisana v registru, se v register vpišejo spremembe teh podatkov:
1. sprememba zastavnega upnika zaradi prenosa zavarovane terjatve na novega zastavnega upnika ali sprememba dolžnika zaradi prevzema dolga,
2. izbris neposestne zastavne pravice na posameznem in ne na vseh predmetih te pravice,
3. sprememba podatkov o dolžniku, zastavitelju ali zastavnem upniku zaradi uskladitve s spremembami teh podatkov v CRP, PRS ali RDZ, in
4. če je predmet neposestne zastavne pravice motorno vozilo, sprememba podatkov o zastavitelju na podlagi uskladitve s spremembo podatkov o lastniku motornega vozila v MRVL.
(3) O spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka se v register vpiše tudi:
1. čas vpisa spremembe kot sistemski čas, ob katerem je informacijski sistem RZPP izvršil vpis spremembe v register,
2. če je bil vpis spremembe izvršen na podlagi eZahteve: podatki o eZahtevi, na podlagi katere je bil izvršen vpis te spremembe v register,
3. če je bil vpis spremembe izvršen na podlagi uskladitve s povezano uradno evidenco: oznaka te evidence.
(4) Če je bila neposestna zastavna pravica izbrisana iz registra, se v register vpiše:
1. čas izbrisa kot sistemski čas, ob katerem je informacijski sistem RZPP izvršil izbris zastavne pravice v register,
2. podatki o eZahtevi, na podlagi katere je bil izvršen izbris.
7. člen 
(šifrant tipov neposestnih zastavnih pravic) 
Neposestne zastavne pravice se ob vpisu v register razvrstijo po pravnem temelju na naslednje tipe:
1. kot prostovoljna notarska zastavna pravica se vpiše neposestna zastavna pravica, katere pravni temelj je sporazum v obliki notarskega zapisa,
2. kot prisilna sodna zastavna pravica se vpiše neposestna zastavna pravica, katere pravni temelj je rubež na podlagi sklepa o izvršbi ali zavarovanju, izdanega v postopku sodne izvršbe ali zavarovanja,
3. kot prisilna upravna zastavna pravica se vpiše neposestna zastavna pravica, katere pravni temelj je rubež na podlagi sklepa o izvršbi, izdanega v davčnem postopku ali drugem upravnem postopku izvršbe,
4. kot sodna prepoved razpolaganja se vpiše prepoved razpolaganja, izrečena z začasno ali predhodno odredbo sodišča ali odredbo sodišča, s katero odredi začasno zavarovanje,
5. kot upravna prepoved razpolaganja se vpiše prepoved razpolaganja, izrečena z začasnim ukrepom ali drugo odločbo pristojnega upravnega organa, izdano v davčnem ali drugem upravnem postopku.
8. člen 
(podatki o pravnem temelju neposestne zastavne pravice) 
(1) Pri prostovoljni notarski zastavni pravici se v register vpišejo:
1. notar, ki je sestavil notarski zapis,
2. datum sestave notarskega zapisa in
3. opravilna številka notarskega zapisa.
(2) Pri prisilni sodni zastavni pravici se v register vpišejo:
1. izvršitelj, ki je opravil rubež,
2. sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi ali zavarovanju,
3. datum izdaje sklepa,
4. opravilna številka zadeve, v kateri je bil izdan sklep o izvršbi ali zavarovanju, in
5. opravilna številka zadeve izvršitelja.
(3) Pri sodni prepovedi razpolaganja se v register vpišejo:
1. sodišče, ki je izdalo sklep, ki je podlaga za vpis prepovedi razpolaganja,
2. datum izdaje sklepa in
3. opravilna številka zadeve, v kateri je bil izdan sklep.
(4) Pri prisilni upravni zastavni pravici ali upravni prepovedi razpolaganja se v register vpišejo:
1. upravni organ, ki je izdal upravni akt, ki je podlaga za vpis neposestne zastavne pravice oziroma prepovedi razpolaganja,
2. datum izdaje upravnega akta in
3. opravilna številka zadeve, v kateri je bil upravni akt izdan.
9. člen 
(podatki o zavarovani terjatvi) 
(1) Pri prostovoljni zastavni notarski pravici ter prisilni sodni in upravni zastavni pravici se o zavarovani terjatvi v register vpišejo:
1. glavnica in valuta zavarovane terjatve,
2. če se glavnica zavarovane terjatve obrestuje, tudi podatki o obrestni meri,
3. dospelost zavarovane terjatve in
4. podatek o neposredni izvršljivosti zavarovane terjatve.
(2) Pri sodni in upravni prepovedi razpolaganja se v register vpiše opis nedenarne obveznosti zastavitelja oziroma javnopravnega razmerja, v zavarovanje katerega je bila izrečena prepoved razpolaganja.
10. člen 
(podatki o motornem vozilu) 
(1) O motornem vozilu se v register vpišejo:
1. VIN,
2. tip vozila,
3. znamka vozila in
4. komercialna oznaka vozila.
(2) Ob vnosu eZahteve za vpis neposestne zastavne pravice kvalificirani uporabnik vpiše VIN, preostale podatke iz prejšnjega odstavka pa informacijski sistem RZPP prevzame neposredno iz informacijskega sistema MRVL. Če je v MRVL zabeleženih več motornih vozil z istim VIN, kvalificirani uporabnik izbere ustrezno motorno vozilo.
11. člen 
(podatki o zalogah in poslovni opremi v prostoru) 
(1) O zalogah in poslovni opremi v prostoru se v register vpišejo:
1. identifikacijski znak stavbe, v kateri se nahajajo,
2. naslov stavbe,
3. navedba, ali gre za zalogo ali poslovno opremo, ki je predmet neposestne zastavne pravice, in opis vrste zaloge ali poslovne opreme.
(2) Če se zaloge in poslovna oprema nahajajo le v posameznem prostoru v stavbi, se v register vpiše tudi:
1. če je prostor vpisan v katastru stavb: identifikacijski znak posameznega dela stavbe,
2. če prostor ni vpisan v katastru stavb: opis njegove lege v stavbi.
12. člen 
(podatki o zalogah in poslovni opremi na prostem) 
O zalogah in poslovni opremi na prostem se v register vpišejo:
1. identifikacijski znak parcele, na kateri se nahajajo, in
2. navedba, ali gre za zalogo ali poslovno opremo, ki je predmet neposestne zastavne pravice, in opis vrste zaloge ali poslovne opreme.
13. člen 
(podatki o dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku) 
(1) O dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku, ki je domača fizična oseba, se v register vpišejo:
1. EMŠO,
2. davčna številka,
3. osebno ime in
4. naslov bivališča.
(2) Ob vnosu eZahteve za vpis neposestne zastavne pravice kvalificirani uporabnik vpiše EMŠO, preostale podatke iz prejšnjega odstavka pa informacijski sistem RZPP prevzame neposredno iz informacijskega sistema CRP.
(3) O dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku, ki je poslovni subjekt, se v register vpišejo:
1. matična številka,
2. davčna številka,
3. firma oziroma naziv in
4. poslovni naslov.
(4) Ob vnosu eZahteve za vpis neposestne zastavne pravice kvalificirani uporabnik vpiše matično številko, preostale podatke iz prejšnjega odstavka pa informacijski sistem RZPP prevzame neposredno iz informacijskega sistema PRS.
(5) O dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku, ki je tuja fizična ali pravna oseba in ki je vpisan v RDZ, se v register vpišejo:
1. davčna številka,
2. osebno ime oziroma firma oziroma naziv in
3. naslov bivališča oziroma poslovni naslov.
(6) Ob vnosu eZahteve za vpis neposestne zastavne pravice kvalificirani uporabnik vpiše davčno številko, preostale podatke iz prejšnjega odstavka pa informacijski sistem RZPP prevzame neposredno iz informacijskega sistema RDZ.
(7) O dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku, ki je tuja fizična ali pravna oseba in ki ni vpisan v RDZ, se v register vpišejo:
1. podatki o identifikacijski številki,
2. osebno ime oziroma firma oziroma naziv in
3. naslov bivališča oziroma poslovni naslov.
(8) O identifikacijski številki iz 1. točke prejšnjega odstavka se vpišejo:
1. vrsta identifikacijske številke (na primer številka potnega lista in navedba države, ki ga je izdala, ali številka vpisa v matični register države sedeža dolžnika, zastavitelja oziroma zastavnega upnika) in
2. identifikacijska številka.
14. člen 
(podatki o eZahtevi) 
O eZahtevi se v register vpišejo:
1. identifikacijska številka eZahteve, ki jo kot enolično številko dodeli informacijski sistem RZPP,
2. tip eZahteve: za vpis neposestne zastavne pravice, spremembo zastavnega upnika ali dolžnika ali izbris neposestne zastavne pravice,
3. tip kvalificiranega uporabnika, ki je oddal eZahtevo, v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe,
4. naziv kvalificiranega uporabnika,
5. če je eZahtevo v imenu kvalificiranega uporabnika oddala njegova pooblaščena oseba, tudi osebno ime pooblaščene osebe kvalificiranega uporabnika,
6. čas oddaje eZahteve prek aplikacije eRZPP (sistemski čas).
3. USKLAJEVANJE IN IZMENJAVA PODATKOV S POVEZANIMI URADNIMI EVIDENCAMI 
15. člen 
(usklajevanje podatkov o dolžniku, zastavitelju in zastavnem upniku) 
(1) Podatki o osebnem imenu in naslovu bivališča dolžnika, zastavitelja in zastavnega upnika, ki je v register vpisan kot domača fizična oseba, se na podlagi podatka o EMŠO dnevno usklajujejo s spremembo teh podatkov v CRP.
(2) Podatki o firmi oziroma nazivu in poslovnem naslovu dolžnika, zastavitelja in zastavnega upnika, ki je v register vpisan kot poslovni subjekt, se na podlagi podatka o matični številki dnevno usklajujejo s spremembo teh podatkov v PRS.
(3) Podatki o osebnem imenu ali firmi oziroma nazivu in naslovu bivališča oziroma poslovnem naslovu dolžnika, zastavitelja in zastavnega upnika, ki je v register vpisan kot tuja fizična ali pravna oseba z davčno številko, se na podlagi podatka o davčni številki dnevno usklajujejo s spremembo teh podatkov v RDZ.
16. člen 
(izmenjava podatkov z MRVL) 
(1) Izmenjava podatkov o neposestni zastavni pravici na motornih vozilih med MRVL in registrom se izvede neposredno med informacijskim sistemom MRVL in informacijskim sistemom RZPP prek zaščitene povezave.
(2) Če je predmet neposestne zastavne pravice motorno vozilo, mora informacijski sistem RZPP ob izvršitvi vpisa zastavne pravice ali izvršitvi izbrisa zastavne pravice informacijskemu sistemu MRVL omogočiti, da prevzame naslednje podatke:
1. VIN,
2. ID neposestne zastavne pravice,
3. oznako tipa vpisa: vpis nove zastavne pravice ali izbris in
4. čas izvedene spremembe.
(3) Informacijski sistem RZPP podatke iz prejšnjega odstavka zagotovi za sprotni prevzem prek VIN ali za masovni prevzem.
(4) Upravljavec MRVL zagotovi, da informacijski sistem MRVL najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po dnevu, ko so bili podatki pripravljeni za prevzem iz prejšnjega odstavka, izvrši ustrezne vpise v MRVL.
(5) Če se v MRVL izvrši sprememba lastnika motornega vozila, ki je predmet neposestne zastavne pravice, vpisane v MRVL, upravljavec MRVL ob izvršitvi te spremembe v MRVL oziroma najpozneje do konca delovnega dne, v katerem je bila izvršena sprememba v MRVL, informacijskemu sistemu RZPP omogoči, da prevzame naslednje podatke:
1. VIN,
2. ID neposestne zastavne pravice,
3. oznako tipa spremembe: sprememba lastnika motornega vozila in
4. podatke o novem lastniku motornega vozila (EMŠO ali matična številka).
(6) Informacijski sistem RZPP mora najpozneje do konca naslednjega dne po dnevu, ko so bili podatki iz prejšnjega odstavka pripravljeni za prevzem, prevzeti te podatke in izvršiti ustrezen vpis spremembe dolžnika ali zastavitelja na podlagi podatkov o lastniku motornega vozila.
4. ODDAJA eZAHTEV IN IZVRŠEVANJE VPISOV V REGISTER 
17. člen 
(evidenca kvalificiranih uporabnikov) 
(1) Kvalificirani uporabnik, ki je vpisan v evidenco kvalificiranih uporabnikov, odda eZahtevo prek aplikacije eRZPP.
(2) Evidenco kvalificiranih uporabnikov vodi AJPES.
(3) Kvalificirani uporabniki se v evidenci glede na njihova pooblastila za oddajo eZahtev delijo na naslednje skupine (v nadaljnjem besedilu: tip kvalificiranega uporabnika):
1. notar,
2. izvršitelj,
3. davčni organ,
4. upravitelj,
5. sodišče in
6. drug organ.
(4) V evidenco kvalificiranih uporabnikov se vpišejo:
1. tip kvalificiranega uporabnika,
2. davčna številka kvalificiranega uporabnika in
3. naziv kvalificiranega uporabnika.
(5) AJPES vpiše kvalificiranega uporabnika v evidenco kvalificiranih uporabnikov na njegovo zahtevo. Kot posamezen tip kvalificiranih uporabnikov se lahko vključi:
1. kot notar: oseba, ki ima položaj notarja po zakonu, ki ureja notariat;
2. kot izvršitelj: oseba, ki ima položaj izvršitelja po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje;
3. kot davčni organ: organ, ki je po zakonu, ki ureja davčni postopek, pristojen odločati v davčnem postopku;
4. kot upravitelj: oseba, ki ima položaj upravitelja po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
5. kot sodišče: okrajno ali okrožno sodišče;
6. kot drug organ: drug državni organ, ki je po zakonu pooblaščen odločati v postopku upravne izvršbe ali o ukrepu prepovedi razpolaganja.
(6) Zahteva za vpis v evidenco kvalificiranih uporabnikov mora vsebovati podatke iz četrtega odstavka tega člena. Če je kvalificiran uporabnik, ki je upravitelj, fizična oseba, se namesto naziva v evidenco vpiše osebno ime.
(7) Kvalificirani uporabnik pooblasti pooblaščeno osebo za vnos eZahtev v njegovem imenu prek podsistema portala AJPES, ki ga uporabljajo spletne aplikacije za preverjanje pravic uporabnikov portala za uporabo posameznih storitev AJPES (v nadaljnjem besedilu: sistem ePooblastil). Zastopnik kvalificiranega uporabnika oziroma pooblaščena oseba mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga evidentira v sistemu ePooblastil.
18. člen 
(pooblastila kvalificiranih uporabnikov za oddajo eZahtev) 
(1) Za oddajo eZahteve za vpis neposestne zastavne pravice v register je pooblaščen naslednji kvalificirani uporabnik glede na tip kvalificiranega uporabnika in tip neposestne zastavne pravice:
1. notar za vpis prostovoljne notarske zastavne pravice;
2. izvršitelj za vpis prisilne sodne zastavne pravice, katere pravni temelj je rubež na podlagi sklepa o izvršbi;
3. davčni organ ali drug organ za vpis prisilne upravne zastavne pravice ali upravne prepovedi razpolaganja;
4. sodišče za vpis prisilne sodne zastavne pravice, katere pravni temelj je rubež na podlagi sklepa o zavarovanju in vpis sodne prepovedi razpolaganja.
(2) Za oddajo eZahteve za spremembo zastavnega upnika ali dolžnika je pooblaščen naslednji kvalificirani uporabnik glede na tip kvalificiranega uporabnika in tip neposestne zastavne pravice:
1. notar v primeru prostovoljne notarske neposestne zastavne pravice,
2. izvršitelj v primeru prisilne sodne neposestne zastavne pravice.
(3) Za oddajo eZahteve za izbris neposestne zastavne pravice je pooblaščen naslednji kvalificirani uporabnik glede na tip kvalificiranega uporabnika in tip neposestne zastavne pravice oziroma razlog njenega izbrisa:
1. notar za izbris prostovoljne notarske neposestne zastavne pravice, če je zastavna pravica prenehala na podlagi zunajsodne uveljavitve, pravnomočne sodne odločbe ali z odpovedjo zastavnega upnika tej pravici;
2. izvršitelj za izbris neposestne zastavne pravice katerega koli tipa, če je zastavna pravica prenehala s prisilno prodajo v izvršilnem postopku ali z ustavitvijo izvršbe;
3. davčni organ ali drug organ za izbris prisilne upravne zastavne pravice ali upravne prepovedi razpolaganja;
4. upravitelj za izbris neposestne zastavne pravice katerega koli tipa, če je ta prenehala zaradi prisilne prodaje v stečajnem postopku;
5. sodišče za izbris prisilne sodne zastavne pravice na podlagi sklepa o zavarovanju in sodne prepovedi razpolaganja.
(4) Za oddajo eZahteve za izbris neposestne zastavne pravice, oddane po pomoti, je pooblaščen kvalificirani uporabnik, ki je po pomoti oddal prvotno eZahtevo za vpis neposestne zastavne pravice.
19. člen 
(način oddaje eZahteve) 
(1) Kvalificirani uporabnik se mora ob vstopu na portal AJPES identificirati s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali v sistemu SI-PASS s srednjo ali višjo ravnijo zaupanja (v nadaljnjem besedilu: digitalno potrdilo).
(2) Kvalificirani uporabnik odda eZahtevo tako, da:
1. v aplikaciji eRZPP izbere ustrezen tip eZahteve,
2. sestavi eZahtevo tako, da v ustrezna polja vnosnega obrazca vnese podatke o neposestni zastavni pravici, katere vpis zahteva,
3. izbere ustrezno funkcionalnost za oddajo eZahteve.
(3) Informacijski sistem RZPP zagotovi, da:
1. se vsaka oddana eZahteva opremi s časovnim žigom časa oddaje in
2. uporabniku pošlje elektronsko potrdilo o oddaji eZahteve in izvršitvi vpisa v register na podlagi eZahteve.
20. člen 
(izvrševanje vpisov v register in začetek učinkovanja vpisa) 
(1) Informacijski sistem RZPP izvršuje vpise v register po vrstnem redu časa oddaje eZahtev.
(2) Vpis v register učinkuje od trenutka, ko informacijski sistem RZPP izvrši vpis neposestne zastavne pravice v register.
21. člen 
(omejitve pri vpisu v register) 
(1) Informacijski sistem RZPP ob vnosu podatkov eZahteve za vpis neposestne zastavne pravice iz informacijskega sistema MRVL prevzame tudi podatke o EMŠO oziroma matično številko osebe, ki je v MRVL vpisana kot lastnik motornega vozila, in na podlagi EMŠO oziroma matične številke preveri, ali je v eZahtevi kot zastavitelj vpisana oseba, ki je v MRVL vpisana kot lastnik. Če se podatek o EMŠO oziroma matična številka zastavitelja ne ujema z EMŠO oziroma matično številko lastnika v MRVL, informacijski sistem RZPP zavrne oddajo eZahteve.
(2) Notar ne vpiše neposestne zastavne pravice na zalogah ali poslovni opremi, če zastavitelj po podatkih zemljiške knjige ni lastnik prostora, ki je območje zastave, razen če predloži listino, ki vsebuje izjavo lastnika prostora, da ima zastavitelj pravico do uporabe prostora, ki je območje zastave, najmanj za čas dospelosti zavarovane terjatve, na kateri je overjen lastnikov podpis.
(3) Notar pred vpisom preveri, če obstajajo druge zakonske ovire za nastanek ali prenos neposestne zastavne pravice.
5. DOSTOP DO PODATKOV O NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVICAH 
22. člen 
(javni dostop do podatkov o neposestnih zastavnih pravicah) 
(1) Javni dostop do podatkov o neposestni zastavni pravici, vpisani v registru, je brezplačno omogočen uporabniku portala AJPES prek aplikacije eRZPP po naslednjih iskalnih ključih:
1. po ID neposestne zastavne pravice;
2. če je dolžnik oziroma zastavitelj poslovni subjekt, po njegovi matični številki, davčni številki ali firmi oziroma nazivu;
3. če je predmet neposestne zastavne pravice motorno vozilo, po VIN;
4. če so predmet neposestne zastavne pravice zaloge ali poslovna oprema v prostoru, po identifikacijskem znaku ali naslovu stavbe;
5. če so predmet neposestne zastavne pravice zaloge ali poslovna oprema na prostem, po identifikacijskem znaku parcele.
(2) Pri javnem dostopu do podatkov ne sme biti prikazan EMŠO, davčna številka in drug identifikacijski podatek dolžnika, zastavitelja in zastavnega upnika, ki je domača ali tuja fizična oseba.
23. člen 
(zaščiteni dostop do podatkov o neposestnih zastavnih pravicah) 
(1) Zaščiteni dostop do podatkov o neposestnih zastavnih pravicah je dostop do podatkov o teh zastavnih pravicah, pri katerih je dolžnik, zastavitelj ali zastavni upnik oseba, ki ni poslovni subjekt, po iskalnem ključu EMŠO ali davčna številka.
(2) Zaščiteni dostop do podatkov o neposestnih zastavnih pravicah je brezplačno omogočen kvalificiranemu uporabniku, ki se na portalu AJPES identificira z digitalnim potrdilom.
(3) Kvalificirani uporabnik mora pred oddajo poizvedbe za zaščiteni dostop v ustrezno polje v aplikaciji eRZPP vpisati naslednje podatke:
1. namen dostopa (uporaba podatkov v lastnem postopku ali posredovanje podatkov drugi osebi),
2. podatke o številki zadeve, v kateri kvalificirani uporabnik dostopa do zaščitenih podatkov in
3. če kvalificirani uporabnik pridobiva podatke na zahtevo druge osebe, tudi osebno ime in naslov ali firmo oziroma naziv in poslovni naslov te osebe.
(4) AJPES o vseh zaščitenih dostopih do osebnih podatkov vodi evidenco, ki vključuje:
1. ID dostopa kot enolično identifikacijsko oznako, ki jo vsaki zahtevi za dostop do zaščitenih podatkov dodeli informacijski sistem RZPP,
2. čas dostopa do podatkov,
3. naziv kvalificiranega uporabnika, ki je dostopal do podatkov,
4. osebno ime pooblaščene osebe kvalificiranega uporabnika in
5. podatke iz prejšnjega odstavka.
(5) Na podlagi zakona pooblaščena oseba ali državni organ, ki ni kvalificirani uporabnik in potrebuje podatke iz registra zaradi opravljanja predpisanih nalog, lahko od AJPES zahteva, da mu izda izpis podatkov o neposestnih zastavnih pravicah, pri katerih je določena oseba vpisana kot dolžnik, zastavitelj ali zastavni upnik. Za ta dostop se smiselno uporabljajo drugi do četrti odstavek tega člena.
(6) Vsakdo lahko od AJPES zahteva, da mu izda izpis vseh zaščitenih dostopov do njegovih osebnih podatkov pri neposestnih zastavnih pravicah, pri katerih je v register vpisan kot dolžnik, zastavitelj ali zastavni upnik.
24. člen 
(dostop do lastnih podatkov) 
(1) Vsakomur, ki se identificira z digitalnim potrdilom, mora biti prek aplikacije eRZPP brezplačno omogočen dostop do podatkov o neposestnih zastavnih pravicah, pri katerih je on sam ali njegov pooblastitelj vpisan kot dolžnik, zastavitelj ali zastavni upnik.
(2) Vsak lahko od AJPES zahteva, da mu izda izpis podatkov o neposestnih zastavnih pravicah, pri katerih je vpisan kot dolžnik, zastavitelj ali zastavni upnik.
(3) Če je oseba, ki zahteva izpis iz prejšnjega odstavka, fizična oseba, izvede zaščiteni dostop do njenih podatkov odgovorna oseba AJPES, ki je po pravilih AJPES pooblaščena za dostop do zaščitenih podatkov, in se za ta dostop smiselno uporabljajo drugi do četrti odstavek 23. člena te uredbe.
25. člen 
(izpis iz registra) 
(1) O vsakem javnem ali zaščitenem dostopu oziroma dostopu do lastnih podatkov mora biti prek aplikacije eRZPP brezplačno omogočen tudi računalniški izpis podatkov tako, da poizvedba po izbranem iskalnem parametru vrne datoteko PDF z vsebino iskanega izpisa.
(2) Na javnem izpisu ne sme biti prikazan EMŠO, davčna številka in drug identifikacijski podatek dolžnika, zastavitelja in zastavnega upnika, ki je domača ali tuja fizična oseba.
(3) Overjeni izpis iz registra se izda tako, da se na papir natisne datoteka PDF z vsebino izpisa in overi na papirnem izvodu izpisa.
(4) Vsak lahko od AJPES ali notarja zahteva, da mu za plačilo nadomestila izda overjeni izpis iz registra po iskalnih ključih iz 22. člena te uredbe.
(5) Overjeni izpis iz registra po iskalnih ključih iz prvega odstavka 23. člena te uredbe lahko izda le sodišče na zahtevo osebe, ki izkaže pravno podlago za pridobitev teh podatkov.
6. TARIFA ZA UPRAVLJANJE REGISTRA 
26. člen 
(upravičenec do nadomestila) 
(1) AJPES je upravičen do nadomestila za izvedbo teh opravil za upravljanje registra:
1. izvršitev vpisa neposestne zastavne pravice v register,
2. izvršitev vpisa spremembe zastavnega upnika,
3. izvršitev izbrisa zastavne pravice glede posameznega in ne celotnega premoženja, ki je predmet te pravice,
4. izstavitev overjenega izpisa iz registra.
(2) Notar je upravičen do nadomestila za izstavitev overjenega izpisa iz registra.
27. člen 
(višina nadomestil) 
(1) Za izvršitev vpisov, ki se opravijo na podlagi eZahteve notarja, je AJPES upravičen do nadomestila v tej višini:
1. izvršitev vpisa neposestne zastavne pravice v register v višini 50 eurov,
2. izvršitev vpisa spremembe zastavnega upnika v višini 25 eurov,
3. izvršitev izbrisa zastavne pravice glede posameznega in ne celotnega premoženja, ki je predmet te pravice, v višini 25 eurov.
(2) Za izvršitev vpisov, ki se opravijo na podlagi eZahteve drugega kvalificiranega uporabnika, je AJPES upravičen do nadomestila v tej višini:
1. izvršitev vpisa neposestne zastavne pravice v register v višini 4 eurov,
2. izvršitev vpisa spremembe zastavnega upnika v višini 2 eurov,
3. izvršitev izbrisa zastavne pravice glede posameznega in ne celotnega premoženja, ki je predmet te pravice, v višini 2 eurov.
(3) Za izstavitev overjenega izpisa iz registra sta AJPES in notar upravičena do nadomestila v višini 1 eura za vsako začeto stran izpisa na papir.
(4) Nadomestila iz prejšnjih odstavkov ne vključujejo davka na dodano vrednost.
28. člen 
(zavezanec za plačilo nadomestila) 
(1) Nadomestilo iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena mora AJPES plačati kvalificirani uporabnik, na čigar zahtevo je AJPES izvršil vpis v register.
(2) Oseba, na zahtevo katere je notar oddal eZahtevo za vpis iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora notarju plačati nadomestilo za izvršitev tega vpisa pred ali najpozneje hkrati z oddajo eZahteve za ta vpis na podlagi računa, ki ji ga izstavi notar.
(3) Nadomestilo iz tretjega odstavka prejšnjega člena te uredbe mora AJPES oziroma notarju pred izstavitvijo overjenega izpisa plačati oseba, ki je zahtevala izstavitev tega izpisa.
29. člen 
(način obračuna in plačila nadomestila AJPES) 
(1) AJPES enkrat mesečno, v petih delovnih dneh po koncu posameznega meseca, izstavi kvalificiranemu uporabniku račun za plačilo nadomestil iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe za izvršitev vseh vpisov, ki so bili izvršeni na njegovo zahtevo v tem mesecu.
(2) Notar mora plačati račun iz prejšnjega odstavka v osmih dneh po prejemu.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(vzpostavitev registra) 
AJPES vzpostavi informacijski sistem RZPP v skladu s to uredbo do 30. junija 2020.
31. člen 
(prenehanje delovanja sedanjega registra in prenos podatkov) 
(1) Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin in zbirka listin, vzpostavljena na podlagi Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06, 16/08, 62/11 in 87/15, v nadaljnjem besedilu: sedanji register), prenehata delovati kot register po tej uredbi 30. junija 2020.
(2) AJPES do 30. junija 2020 prenese podatke o neposestnih zastavnih pravicah iz sedanjega registra v informacijski sistem RZPP, ki po stanju učinkovanja vpisa na dan 30. junija 2020 še niso izbrisane.
(3) AJPES o neposestnih zastavnih pravicah iz prejšnjega odstavka prenese:
1. podatke, ki se po tej uredbi vpisujejo v register v okviru kategorij, ki jih določa 5. člen te uredbe, in
2. ID, s katerim je bila ta zastavna pravica vpisana v sedanjem registru.
(4) Zahteve za vpis v sedanji register, ki jih je AJPES prejel do 30. junija 2020, pa vpisa do tega datuma še ni izvedel, vpiše v sedanji register najpozneje do 15. julija 2020. AJPES javno objavi seznam zahtev za vpis, o katerih do 30. junija 2020 še ni izvedel vpisa tako, da za posamezno zahtevo vpiše:
1. številko zadeve,
2. podatek o trenutku prejetja zahteve za vpis, in sicer datum, uro, minuto in sekundo njenega prejetja,
3. vrsto podatkov, katerih vpis se zahteva, in
4. enolični identifikacijski znak za premičnino.
(5) AJPES prenese podatke o neposestnih zastavnih pravicah iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem RZPP najpozneje do 31. julija 2020.
(6) AJPES do 30. junija 2020 prenese podatke o kvalificiranih uporabnikih iz sedanjega registra v evidenco kvalificiranih uporabnikov informacijskega sistema RZPP.
32. člen 
(dostop do sedanjega registra) 
(1) AJPES na zahtevo vpogleduje, opravlja prepise in izdaja izpiske iz sedanjega registra in zbirke listin v skladu z omejitvami iz 177.a člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20).
(2) AJPES hrani sedanji register še 10 let po uveljavitvi te uredbe.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se s centralizirano informatizirano bazo sedanjega registra ravna v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo arhivskega gradiva.
33. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06, 16/08, 62/11 in 87/15) in Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 103/04).
(2) Predpisa iz prejšnjega odstavka se uporabljata do 15. julija 2020, razen določbe 29. člena Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06, 16/08, 62/11 in 87/15), ki se uporablja do 30. junija 2020.
34. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe 15. do 29. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. julija 2020.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe petega in šestega odstavka 16. člena te uredbe ter določba 4. točke drugega odstavka 6. člena te uredbe začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
35. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-4/2020
Ljubljana, dne 11. junija 2020
EVA 2020-2030-0004
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik