Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1398. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, stran 3158.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
Št. 014-26/2009
Koper, dne 29. maja 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE), 19. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in organiziranosti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 61/09) se črta 10. člen.
2. člen 
Peti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba;
– vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti;
– znanje italijanskega jezika;
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.«
Dodajo se novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Kandidat mora prijavi predložiti vizijo prednostnih nalog in razvoja javnega sklada za mandatno obdobje.
Za postopek javnega natečaja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev.
Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem v imenu nadzornega sveta sklene njegov predsednik.«
Dosedanji šesti odstavek postane deveti odstavek.
3. člen 
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor:
– zastopa in predstavlja javni sklad;
– organizira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada;
– izdaja posamične pravne akte iz pristojnosti javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti javnega sklada ter predlaga sanacijske ukrepe;
– izvršuje finančni načrt in plan dela javnega sklada;
– predlaga ustanovitelju poslovno politiko za srednjeročno obdobje po predhodnem mnenju nadzornega sveta;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja javnega sklada;
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o ravnanju z namenskim premoženjem in o drugih zadevah v zvezi s poslovanjem javnega sklada;
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog javnega sklada ter skrbi za izvrševanje sklepov nadzornega sveta;
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnih razmerij uslužbencev javnega sklada;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi s področja delovanja javnega sklada in tem odlokom.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-26/2009
Koper, dne 28. maja 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 nonché Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sull’istituzione e sull'organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria 
N. 014-26/2009
Capodistria, 29 maggio 2020
Il Sindaco 
Comune Città di Capodistria 
Aleš Bržan 
In virtù dell’articolo 5 della Legge sui fondi pubblici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B e 61/20 – ZDLGPE), dell’articolo 19 del Decreto sull’istituzione e sull’organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/09) e ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la seduta del 28 maggio 2020, ha accolto il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sull’istituzione e sull'organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
L'articolo 10 del Decreto sull'istituzione e sull'organizzazione del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 61/09) è depennato.
Articolo 2 
L'articolo 21, comma 5, è modificato come segue:
»La carica di direttore può essere ricoperta da una persona che possiede i seguenti requisiti:
– abbia un titolo di studio pari almeno al grado universitario;
– abbia un’esperienza lavorativa di almeno otto anni di cui cinque anni maturati in posizioni di responsabilità analoghe;
– abbia conoscenza della lingua italiana;
– non abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reato per il quale non è prevista la sospensione condizionale della pena.«
Si aggiungono i commi sei, sette e otto come segue:
»Il candidato deve allegare alla domanda la visione delle priorità e dello sviluppo del fondo pubblico per la durata del mandato.
Le disposizioni di legge che disciplinano il sistema dei dipendenti pubblici si applicano per analogia alla procedura del bando pubblico.
Il contratto di lavoro con il direttore è concluso per conto del consiglio di sorveglianza dal suo presidente.«
L'attuale sesto comma diventa il nono comma.
Articolo 3 
Il testo dell'articolo 22 è modificato come segue:
»Il direttore:
– ha il potere di rappresentanza del fondo pubblico;
– organizza e conduce il lavoro e la gestione del fondo pubblico;
– emana singoli atti giuridici riguardanti le questioni di competenza del fondo pubblico;
– adotta provvedimenti atti a mantenere la redditività e la liquidità del fondo pubblico e propone misure di risanamento;
– provvede alla realizzazione del piano finanziario ed operativo del fondo pubblico;
– propone al fondatore la politica di gestione a medio termine, previo parere preliminare del consiglio di controllo;
– adotta e mette in atto i provvedimenti finalizzati all’attuazione degli orientamenti per la politica gestionale del fondo pubblico;
– relaziona il consiglio di controllo sulla politica gestionale e su altre questioni attinenti alla gestione del fondo pubblico;
– su richiesta del consiglio di controllo, relaziona in merito alle singole operazioni connesse con il patrimonio dedicato ovvero con altre questioni riguardanti la gestione del fondo pubblico;
– assicura lo svolgimento delle mansioni di natura tecnica ed altra del fondo pubblico nonché provvede all’esecuzione delle delibere del consiglio di controllo;
– decide in merito ai diritti ed agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti del fondo pubblico;
– svolge altre mansioni stabilite dalle norme disciplinanti l’attività del fondo pubblico e dal presente decreto.«
Articolo 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-26/2009
Capodistria, 28 maggio 2020
Il Sindaco 
Comune Città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti