Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020

Kazalo

1349. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu, stran 3057.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) za strokovne delavce in delodajalce, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, postopek prijave k strokovnemu izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek opravljanja strokovnega izpita, izdajanje potrdil o strokovnem izpitu, stroške strokovnega izpita in izpitne komisije, vodenje evidence o strokovnih izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.
2. člen 
(izvajalec strokovnega izpita) 
Strokovni izpit izvaja ministrstvo, pristojno za upravo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec izpita).
3. člen 
(pogoji za opravljanje strokovnega izpita) 
(1) Strokovni izpit ali splošni del strokovnega izpita opravlja kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu, kot jih določa pravilnik, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu.
(2) Splošni del strokovnega izpita opravlja tudi delodajalec oziroma odgovorna oseba delodajalca, ki želi pri sebi prevzeti vodenje in zagotavljanje varnosti pri delu.
II. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA 
4. člen 
(program strokovnega izpita) 
(1) Splošni del strokovnega izpita kandidat opravlja po programu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Splošni del strokovnega izpita obsega pisni in ustni del.
(2) Strokovni izpit kandidat opravlja po programu, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Strokovni izpit obsega pisni in ustni del.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posodablja seznam predpisov in priporočljive strokovne literature, ki se nanaša na program strokovnega izpita, ter ga pošlje izvajalcu izpita, ki ga objavi na svoji spletni strani.
5. člen 
(obseg strokovnega izpita) 
(1) Pisni del strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita obsega izdelavo pisne naloge, s katero kandidat izkaže svojo usposobljenost, da v skladu s pravili stroke varnosti in zdravja pri delu ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, pripravi strokovne podlage za ocenjevanje tveganja in izjavo o varnosti v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
(2) Ustni del splošnega dela strokovnega izpita obsega preizkus znanja v okviru tem iz Priloge 1 tega pravilnika in zagovor pisne naloge iz prejšnjega odstavka.
(3) Ustni del strokovnega izpita obsega preizkus znanja v okviru tem iz Priloge 2 tega pravilnika in zagovor pisne naloge iz prvega odstavka tega člena.
III. PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU 
6. člen 
(prijava in postopek v zvezi s prijavo) 
(1) Kandidat se k strokovnemu izpitu prijavi pri izvajalcu izpita. Prijava na izpit se vloži po elektronski poti.
(2) V prijavi se navedejo:
– podatki o kandidatu (osebno ime, EMŠO, vrsta in raven izobrazbe, naziv organa ali organizacije, kjer je kandidat zaposlen, podatek o vrsti strokovnega izpita ter elektronski naslov za obveščanje in komunikacijo z izvajalcem izpita);
– podatki o plačniku (naziv plačnika, naslov plačnika, davčna številka, kontaktna oseba in njen elektronski naslov za obveščanje in komunikacijo z izvajalcem izpita).
(3) Kandidat lahko v prijavi navede tudi svojo telefonsko številko.
(4) Izvajalec izpita določi najmanj štiri izpitne roke letno.
7. člen 
(odstop od opravljanja strokovnega izpita) 
(1) Kandidat lahko, brez navedbe razloga, odstopi od opravljanja strokovnega izpita najpozneje sedem dni pred dnevom določenim za opravljanje strokovnega izpita. Kandidat odjavo posreduje izvajalcu izpita v elektronski obliki.
(2) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju ustnega dela strokovnega izpita oziroma ne odda pisne naloge v roku določenim s tem pravilnikom, ali če brez upravičenega razloga odstopi, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(3) Kandidat lahko kadarkoli odstopi iz upravičenega razloga. Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen ter neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
(4) Če je k opravljanju strokovnega izpita kandidata prijavil organ ali organizacija, ali če se je kandidat prijavil sam, se upravičenost razlogov za odstop iz prejšnjega odstavka ugotavlja na podlagi pisne obrazložitve in dokazil. Če je k opravljanju strokovnega izpita kandidata prijavil organ ali organizacija, morata biti obrazložitev in dokazilo poslana s strani odgovorne osebe organa ali organizacije, ki je kandidata prijavil k strokovnemu izpitu. Organ ali organizacija oziroma kandidat morata predložiti pisno obrazložitev in dokazilo najpozneje v dveh delovnih dneh od dneva, določenega za opravljanje strokovnega izpita.
(5) Pisna naloga se med različnimi izpitnimi roki ne prenaša, ne glede na upravičenost odsotnosti kandidata.
8. člen 
(obveščanje in roki) 
(1) Izvajalec izpita najpozneje deset dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita obvesti kandidata o sestavi izpitne komisije ter času in kraju opravljanja strokovnega izpita.
(2) Član izpitne komisije, z izobrazbo tehnične smeri, na poziv izvajalca izpita, kandidatu določi pisno nalogo najmanj 30 dni pred dnem opravljanja strokovnega izpita in o tem hkrati obvesti izvajalca izpita.
(3) Kandidat prijavljen na strokovni izpit pisno nalogo v elektronski obliki predloži članu izpitne komisije, ki je kandidatu določil pisno nalogo, in izvajalcu izpita, najmanj deset dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.
9. člen 
(začetek izpitnega postopka) 
(1) Predsednik izpitne komisije pred začetkom opravljanja ustnega dela strokovnega izpita ugotovi navzočnost članov izpitne komisije in zapisnikarja.
(2) Pred začetkom ustnega dela strokovnega izpita se na podlagi dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo, ugotovi istovetnost kandidata.
IV. IZPITNA KOMISIJA 
10. člen 
(seznam izpraševalcev in pogoji) 
(1) Minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje člane komisije za strokovni izpit (v nadaljnjem besedilu: seznam izpraševalcev) izmed delavcev, zaposlenih na ministrstvu in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektoratu) za pet let.
(2) Izpraševalci s seznama izpraševalcev iz prejšnjega odstavka so strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu, obvladajo slovenski jezik, imajo najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje in pet let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu ali inšpekcije dela.
11. člen 
(sestava izpitne komisije) 
(1) Izvajalec izpita določi s seznama izpraševalcev iz prvega odstavka 10. člena predsednika in člane izpitne komisije za posamezne izpitne roke.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik komisije ima izobrazbo pravne smeri, člana komisije pa izobrazbo tehnične smeri.
(3) Predsednik komisije vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
12. člen 
(zapisnikar) 
(1) Zapisnikarja imenuje izvajalec izpita izmed zaposlenih pri izvajalcu izpita in na ministrstvu.
(2) Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo splošno ali strokovno izobrazbo.
13. člen 
(dolžnosti članov izpitne komisije) 
(1) Člani izpitne komisije in zapisnikar vestno, strokovno in objektivno opravljajo delo v izpitni komisiji, v katero so določeni z razporedom o imenovanju izpitne komisije.
(2) Člani izpitne komisije in zapisnikar takoj, ko izvedo, da dela v izpitni komisiji ne morejo opraviti, o tem obvestijo izvajalca izpitov.
(3) Minister razreši člane izpitne komisije, če kršijo določbe tega pravilnika ali interna navodila izvajalca izpita.
V. OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA 
14. člen 
(pisni in ustni del strokovnega izpita) 
(1) Pisni del poteka v skladu s prvim odstavkom 5. člena in 8. členom tega pravilnika.
(2) Ustni del izpita obsega zagovor pisne naloge ter preizkus znanja po programu glede na vrsto izpita.
(3) Ustni del splošnega dela strokovnega izpita traja največ 30 minut, strokovnega izpita pa največ 45 minut.
(4) O ustnem delu izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije ter zapisnikar.
(5) Uspeh kandidata pri izpitu se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit je uspešno opravljen, če ga kot takega oceni celotna izpitna komisija in je ocena pisne naloge, njenega zagovora in preizkusa znanja »uspešna«. Uspeh kandidata razglasi predsednik izpitne komisije takoj po izpitu.
(6) Zapisnik o opravljanju pisnega in ustnega dela izpita se hrani trajno.
15. člen 
(potrdilo o izpitu) 
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil strokovni izpit, izvajalec izpita izda potrdilo, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.
(2) Če se potrdilo ne izda po opravljenem izpitu, se pošlje po pošti.
16. člen 
(ugovor) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor ustno na zapisnik. Kasnejši ugovor ni mogoč.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja strokovni izpit najpozneje v petih delovnih dneh pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz enega člana prejšnje izpitne komisije in dveh novih članov.
(3) Pri ponovnem opravljanju strokovnega izpita izpitna komisija oceni predhodno izdelano pisno nalogo, zato se pisni del strokovnega izpita ne ponavlja.
(4) Zoper odločitev izpitne komisije pri ponovnem opravljanju izpita ni ugovora.
(5) Če kandidat kljub pozivu ne pristopi k ponovnem opravljanju izpita, se šteje, da ugovor ni utemeljen.
(6) Ponovno opravljanje splošnega dela strokovnega izpita traja največ 30 minut, strokovnega izpita pa največ 45 minut.
17. člen 
(ponovno opravljanje izpita) 
Če kandidat ne opravi uspešno splošnega dela strokovnega izpita ali strokovnega izpita, mora ponovno opravljati celoten izpit.
18. člen 
(naloge izvajalca izpita) 
Izvajalec izpita skrbi za:
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
– nemoteni potek strokovnega izpita,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
– pripravo letnega razporeda predvidenih datumov za opravljanje strokovnega izpita,
– opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.
VI. STROŠKI STROKOVNEGA IZPITA 
19. člen 
(cena izpita) 
Ceno strokovnega izpita določi minister, pristojen za upravo.
20. člen 
(plačilo za delo v izpitni komisiji) 
(1) Članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo v izpitni komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.
(2) Članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada v zvezi z delom v izpitni komisiji kilometrina v višini, ki jo prejemajo javni uslužbenci kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
VII. EVIDENCA STROKOVNIH IZPITOV 
21. člen 
(evidenca strokovnih izpitov iz varnosti in zdravja pri delu) 
(1) Izvajalec izpita za potrebe izvajanja strokovnih izpitov po tem pravilniku in z namenom spremljanja funkcionalnih in specialnih znanj vodi evidenco strokovnih izpitov.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi kot informatizirana zbirka dokumentov. Upravljalec evidence je izvajalec izpita.
(3) Izvajalec izpita, kot upravljavec osebnih podatkov v evidenci, upravlja in obdeluje naslednje osebne podatke:
– podatke o kandidatu (osebno ime in EMŠO) in
– podatke o strokovnem izpitu (naziv, datum opravljanja in uspešnost pri strokovnem izpitu).
(4) Evidenca se hrani trajno v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(veljavnost potrdil) 
Potrdilo o strokovnem izpitu, ki je obsegal splošni in posebni del strokovnega izpita, opravljenem po predpisih o opravljanju strokovnega izpita, ki so veljali do uveljavitve Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) ter potrdilo o strokovnem izpitu, opravljenem po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. št. 109/11), velja tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen 
(imenovanje članov komisije) 
Člani komisije za strokovni izpit in zapisnikarji se imenujejo v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika. Dosedanji člani komisije za strokovni izpit in zapisnikarji opravljajo delo do imenovanja novih.
24. člen 
(prijavljeni kandidati) 
Kandidati, ki so se prijavili na izpit do uveljavitve tega pravilnika, opravljajo strokovni izpit po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-1/2020
Ljubljana, dne 8. junija 2020
EVA 2020-2611-0011
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost