Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1288. Odlok o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice, stran 2950.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 30/18 – ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12, 45/15, 35/17, 44/18 in 46/19) se v 3. členu spremenita točki A. in B. tako, da se na novo glasita:
»A. DENARNE POMOČI ZA IZREDNI ŠTUDIJ, ki so namenjene fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v Občini Jesenice, ki so zaposleni v javnem zavodu, in sicer za pridobitev izobrazbe 1., 2. in 3. bolonjske stopnje.
B. DENARNE POMOČI ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, ki so namenjene fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v Občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje povezano z delom, ki ga opravljajo v javnem zavodu, v katerem so zaposleni ali pa je bilo izobraževanje povezano z njihovim izobraževanjem (v kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent), ali pa so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.«
2. člen 
V 4. členu se beseda »bivališče« nadomesti z besedo »prebivališče«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se pri poglavju DENARNA POMOČ ZA IZREDNI ŠTUDIJ besedilo:
»– vlagatelj mora biti zaposlen v javnem zavodu, ki ima sedež v Občini Jesenice
– vlagatelj mora biti vpisan v študijske programe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje
– javni zavod poda soglasje k izobraževanju delavca
– vlagatelj mora pridobiti izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da ja izobraževanje v interesu delodajalca in je pridobitev izobrazbe potrebna zaradi izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta ali zasedbo drugega delovnega mesta na katerega bi bil delavec lahko premeščen in je v interesu delodajalca
– vlagatelj mora iz lastnih sredstev zagotoviti najmanj 50 % dejanske šolnine
– vlagatelj je uspešno zaključil prvo leto šolanja«
nadomesti z besedilom:
»– vlagatelj mora biti zaposlen v javnem zavodu
– vlagatelj mora biti vpisan v študijske programe 1., 2. ali 3. bolonjske stopnje
– vlagatelj mora pridobiti izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem zavodu
– vlagatelj mora iz lastnih sredstev zagotoviti najmanj 50 % dejanske šolnine
– vlagatelj je uspešno zaključil prvo leto šolanja.«
Pri poglavju DENARNA POMOČ ZA DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»– vlagatelj predloži izjavo javnega zavoda v katerem je zaposlen, da je bilo izobraževanje povezano z delom, ki ga opravlja v javnem zavodu, oziroma potrdilo izobraževalne ustanove, da je izobraževanje oziroma usposabljanje povezano s šolanjem (če je prijavitelj študent, dijak ali učenec) ali potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb, ki se vodi na zavodu za zaposlovanje (če je prijavitelj oseba, ki je imela v času poteka izobraževanja status brezposelne osebe).«
4. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelj, ki mu je bila odobrena denarna pomoč za izredni študij, mora ostati v delovnem razmerju v javnem zavodu, v katerem je zaposlen, najmanj toliko časa kot je trajal študij, za katerega je prejel denarno pomoč. V primeru, da mu preneha delovno razmerje po njegovi volji, je dolžan povrniti sorazmerni del denarne pomoči za izobraževanje in zakonite zamudne obresti za ta del glede na čas, ki ga je prebil v delovnem razmerju, razen če se zaposli v drugem javnem zavodu.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2020-2
Jesenice, dne 18. maja 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost