Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1287. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 2950.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07 s spremembami) se v 4. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
4. točka se črta.
Dosedanja 5. točka, ki postane nova 4. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
2. člen 
V prvem odstavku 9. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
V drugem odstavku 9. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2020
Jesenice, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost