Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice, stran 2949.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 7. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15, 29/18), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 34/10) se v šesti točki 2. člena črtajo besede »in prevoza komunalnih odpadkov«.
2. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Koncesionar lahko izvajanje gospodarske javne službe izvaja tudi za območja izven Občine Jesenice, o čemer je dolžan predhodno pisno obvestiti koncedenta.«
3. člen 
V trinajsti alineji 10. člena se črtata besedi: »Devetmesečno in«
4. člen 
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predlog spremembe cene koncesionar pripravi v obliki s predpisano metodologijo o oblikovanju cen in upoštevanju izhodiščne cene ter koncesijske pogodbe.«
5. člen 
Za tretjim odstavkom 24. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan Občinski svet seznani s podpisom vsake spremembe koncesijske pogodbe in jo posreduje Občinskemu svetu tudi na vpogled.«
6. člen 
V 33. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa za izvajanje gospodarske javne službe za prihodnje leto in ga najkasneje do 15. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu koncedenta.«
V prvem stavku tretjega odstavka 33. člena se črta datum 28. 2. in nadomesti z datumom »31. 5.«
V drugem stavku tretjega odstavka 33. člena se črtata besedi: »Devetmesečno in«, beseda morata pa se spremeni v besedo »mora«.
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2019
Jesenice, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti