Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice, stran 2948.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15, 29/18) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 52/10, 29/12 in 17/17) se vsebina 1. člena črta in nadomesti z novim tekstom:
»Ta odlok ureja način opravljanja naslednjih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Jesenice:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. prevoz odpadkov,
3. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«.
2. člen 
Tretja alineja 6. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Uporabniki storitev javne službe so pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost (samostojni podjetniki), društva in druge ustanove, upravniki večstanovanjski stavb v imenu etažnih lastnikov, ter fizične osebe, ki so lastniki, najemniki oziroma uporabniki stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih prostorov ter površin in so izvirni povzročitelj odpadkov.«
Šestnajsta alineja 6. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite, in zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov urejenih v skladu s predpisom s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.«.
3. člen 
Besedilo druge alineje 8. člena se črta, tretje alineja 8. člena pa se spremeni tako, da se po novem glasi:
»– storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki vključuje redno sprejemanje mešanih komunalnih odpadkov in njihovo skladiščenje do njihove obdelave, obdelavo kjer se iz mešanih komunalnih odpadkov v čim večji meri izločijo odpadki oziroma produkti, primerni za recikliranje ali druge postopke predelave in da se zagotovi, da obdelani komunalni odpadki izpolnjujejo predpisane pogoje za končni postopek obdelave ali odlaganja.«
4. člen 
V 11. členu odloka se črtata tretja in četrta alineja.
Doda se nova tretja alineja 11. člena, ki se glasi:
»– drobna odpadna embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.«
5. člen 
V 13. členu odloka se črta vsebina drugega odstavka in nadomesti z novim tekstom:
»Ekološki otoki so prostorsko razporejeni v skladu s predpisom s področja ravnanja s komunalnimi odpadki«.
6. člen 
V 14. členu odloka se črta vsebina zadnjega odstavka in nadomesti z novim tekstom:
»Izvajalec javne službe mora pred ločenim zbiranjem odpadkov s premično zbiralnico izvirne povzročitelje odpadkov obvestiti o krajih in času najmanj pred rokom določenim s predpisom s področja ravnanja s komunalnimi odpadki«.
7. člen 
V 22. členu se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V zbirnem centru lahko uporabniki prepustijo odpadke iz gospodinjstev v neomejeni količini, količine gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, pa v količinah določenih s tehničnim pravilnikom iz 10. člena.«
8. člen 
V 28. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
9. člen 
Druga alineja prvega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.«
10. člen 
Besedilo 30. člena se črta in nadomesti z novim tekstom:
»V okviru obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov mora izvajalec javne službe zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Mešani komunalni odpadki morajo biti obdelani v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s predpisom s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Mešani komunalni odpadki morajo biti obdelani v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki po postopkih z oznakama D8 in D9 iz predpisa s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.«
11. člen 
V 33. členu odloka se v naslovu člena in prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
12. člen 
V 34. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
13. člen 
V 35. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
14. člen 
V 36. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
15. člen 
V 37. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«. V peti alineji prvega odstavka se besede »razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici« zamenjajo z besedami »obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki«.
16. člen 
V 38. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
17. člen 
V 41. členu odloka se v prvem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
18. člen 
V 42. členu odloka se v drugem odstavku črtata besedi »in prevoza«.
19. člen 
V 44. členu se na koncu doda alineja, ki se glasi
»– v vse posode ali zabojnike odlagati vroč pepel.«
20. člen 
V 47. členu odloka se v četrtem odstavku črtata besedi »in prevoz«.
21. člen 
V 48. členu odloka se v drugem odstavku črtajo besede », prevoza komunalnih odpadkov«.
22. člen 
V drugem odstavku 50. člena se beseda »sortirnici« nadomesti z »Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki«.
23. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na Odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla se lahko odlagajo tudi komunalni odpadki iz drugih občin v skladu z veljavno zakonodajo in občinskimi predpisi s tega področja.«
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2019
Jesenice, dne 14. maja 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost