Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1244. Pravilnik o Vojaškem letalskem organu in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vojaški letalski nadzorniki za opravljanje nalog v tem organu, stran 2881.

  
Za izvrševanje 5.a člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o Vojaškem letalskem organu in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vojaški letalski nadzorniki za opravljanje nalog v tem organu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa naloge Vojaškega letalskega organa (v nadaljnjem besedilu: VLO) ter potrebno strokovno usposobljenost, delovne izkušnje in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vojaški letalski nadzorniki za opravljanje nalog v VLO.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
1. “vojaški letalski nadzornik I” je pooblaščena uradna oseba VLO, ki izpolnjuje pogoje za odločanje v strokovnih zadevah, zadevah stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem predpisov, drugih aktov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo;
2. “vojaški letalski nadzornik II” je pooblaščena uradna oseba VLO, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje posameznih dejanj v strokovnih zadevah, zadevah stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem predpisov, drugih aktov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo, nima pa pooblastil za odločanje v teh zadevah.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako, kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja letalstvo, ter drugih predpisih in aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(VLO) 
(1) VLO je samostojna in strokovno neodvisna ter od nadziranih oseb, poveljstev in enot, ki jih nadzoruje, funkcionalno ločena vojaška organizacijska enota Slovenske vojske, podrejena neposredno načelniku Generalštaba Slovenske vojske. VLO ima pristojnosti “Military Aviation Authority” v Republiki Sloveniji ter na tej podlagi sodeluje z vojaškimi in civilnimi letalskimi organi doma in v tujini ter z mednarodnimi organizacijami s področja letalstva.
(2) VLO opravlja strokovne, regulativne in naloge stalnega nadzora ter nadzora nad izvajanjem predpisov, drugih aktov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo (v nadaljnjem besedilu: letalski nadzor), ter v zvezi s tem zlasti:
1. izdaja zavezujoče operativno-tehnične zahteve, plovnostno-tehnične zahteve, varnostne okrožnice, sklepe, navodila in usmeritve;
2. izvaja certifikacijske postopke;
3. strokovno verificira organizacijske in sistemske dokumente s področja varnosti letenja;
4. izdaja dovoljenja za delo organizacijam za usposabljanje in dovoljenja organizacijam za vzdrževanje;
5. izdaja dovoljenja za letalske operacije;
6. izdaja obratovalna dovoljenja za sisteme in naprave nadzora in kontrole zračnega prostora in prometa, za vojaška letališča, vzletišča in heliporte ter druga dovoljenja in certifikate s področja vojaškega letalstva;
7. odobrava programe vzdrževanja in spremembe vzdrževalnih priročnikov, strokovno verificira sisteme vzdrževanja in priročnike za vzdrževanje zrakoplovov ter naprav in sistemov nadzora in kontrole zračnega prostora;
8. izvaja licenciranje vojaškega letalskega in drugega vojaškega strokovnega osebja;
9. pred podpisom pristojnih organov strokovno verificira programe usposabljanja;
10. odobrava priročnike usposabljanja, navodila za delo organizaciji za usposabljanje in sheme usposobljenosti;
11. izvaja strokovne in nadzorne naloge glede varnosti letenja ter varnosti v zvezi z drugimi letalskimi dejavnostmi, osebjem in napravami, ki se uporabljajo v vojaškem letalstvu;
12. izvaja strokovne in nadzorne naloge glede kontrole kakovosti in upravljanja vojaškega zračnega prometa;
13. pripravlja pravne podlage, stališča in mnenja s strokovnega področja dela;
14. opravlja druge naloge nadzora varnosti, določene s predpisi, drugimi akti in standardi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
(3) Enote in poveljstva Slovenske vojske ter VLO strokovne zadeve, ki se nanašajo na vojaško letalstvo, urejajo neposredno in o tem poročajo nadrejenim poveljstvom oziroma poveljnikom.
4. člen 
(izvajalci strokovnih nalog in nalog letalskega nadzora) 
(1) Posamezna dejanja, vodenje in odločanje v strokovnih zadevah ter zadevah letalskega nadzora v VLO opravljajo za to usposobljeni in pooblaščeni vojaški letalski nadzorniki, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom. Vojaški letalski nadzorniki morajo biti pri opravljanju nalog neodvisni in ločeni od operativnega dela.
(2) Za pridobitev pooblastila mora vojaški letalski nadzornik izpolnjevati pogoje glede predpisane strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in zahtevanih vojaških licenc ter drugih izkazov, kot to določa 9. člen tega pravilnika.
(3) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena vojaški letalski nadzorniki izkazujejo s službeno izkaznico pooblaščene osebe VLO, kot jo določa pravilnik, ki ureja službene izkaznice na obrambnem področju.
5. člen 
(področja letalskega nadzora) 
(1) Na področju letalskega nadzora vojaških zrakoplovov in vojaškega zračnega prometa vojaški letalski nadzorniki nadzorujejo zlasti uporabo vojaških zrakoplovov, še posebej glede pogojev za varno uporabo in pravilno vzdrževanje vojaških zrakoplovov ter sposobnosti za varen zračni promet in prevoz, izdelavo vojaških zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov in opreme vojaških zrakoplovov, vzdrževanje, popravila, obnovo in opremo vojaških zrakoplovov, obremenitve vojaških zrakoplovov in razporeditev tovora v njih, listine, knjige in priročnike, ki morajo biti v vojaškem zrakoplovu, zračni prevoz glede izpolnjevanja predpisanih pogojev za opravljanje prevoza, izpolnjevanje pogojev za varno uporabo vojaških zrakoplovov za lastne potrebe in izpolnjevanje pogojev za opravljanje drugih dejavnosti v zvezi z vojaškim zračnim prometom, vzdrževanje naprav in sistemov nadzora in kontrole zračnega prostora ter izvajanje del in nalog s področja nadzora in kontrole zračnega prostora.
(2) Na področju letalskega nadzora vojaškega letalskega in drugega vojaškega strokovnega osebja vojaški letalski nadzorniki nadzorujejo zlasti zakonitost in pravilnost opravljanja strokovnega dela vojaškega letalskega in drugega vojaškega strokovnega osebja, njihovo strokovno usposabljanje, vojaške licence, izkaze, dovoljenja za delo, ratinge, pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine ter njihovo strokovno in zdravstveno sposobnost za opravljanje nalog.
(3) Na področju letalskega nadzora vojaških letališč, vzletišč in heliportov vojaški letalski nadzorniki nadzorujejo zlasti varno uporabo vojaških letališč, vzletišč in heliportov, gradbene posege na vojaških letališč in izgradnjo objektov v letaliških conah, vzdrževanje in ustreznost letaliških objektov in opreme, namenjenih za zračni promet in zračni prevoz, orientacijska znamenja na objektih, stanje vzletno-pristajalnih in drugih stez ter letaliških ploščadi in drugih površin za gibanje zrakoplovov na vojaškem letališču, delovanje svetlobnih in navigacijskih sistemov, namenjenih za pristajanje, vzletanje in parkiranje zrakoplovov ter osnovno in nadomestno napajanje teh sistemov z električno energijo, zagotovitev goriva ter ustreznost naprav in opreme, namenjenih za oskrbovanje zrakoplovov z gorivom, ter delovanje predpisanih letaliških služb.
6. člen 
(načrtovanje in izvajanje letalskega nadzora) 
(1) Letalski nadzori so redni in izredni. Redni letalski nadzori so načrtovani v letnem načrtu dela VLO, izredni nadzori pa se izvedejo, kadar so bile ugotovljene ali javljene takšne nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki zmanjšuje stopnjo izpolnjevanja predpisov, drugih aktov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo, ali po odločitvi načelnika VLO. Letalski nadzor po tem pravilniku ne nadomešča inšpekcijskega nadzora, ki ga izvajajo pristojni inšpekcijski organi.
(2) O izvedenem letalskem nadzoru se sestavi zapisnik, ki vsebuje ugotovljeno stanje in morebitne izrečene ukrepe oziroma priporočila.
(3) Načelnik VLO s standardnim operativnim postopkom podrobneje določi izvajanje letalskih nadzorov, zlasti:
– postopke in aktivnosti, potrebne za pripravo na letalski nadzor;
– sam postopek izvedbe letalskega nadzora;
– poročanje in obveščanje, ter
– aktivnosti, povezane z odpravljanjem nepravilnosti in pomanjkljivosti, ugotovljenih pri letalskih nadzorih.
7. člen 
(ukrepi) 
(1) Če vojaški letalski nadzornik pri izvajanju letalskega nadzora ugotovi nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov, drugih aktov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo, lahko:
1. kršitelju odredi, da z dejanjem ali opustitvijo dejanja odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti;
2. zahteva odvzem ali preklic vojaške ali druge licence, izkaza, dovoljenja za delo, ratinga, pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine od organa, ki jo je izdal;
3. izreče prepoved izvršitve leta zrakoplova, če bi bila izvršitev leta nevarna za zračni promet, če se upravičeno domneva, da zrakoplov ni ploven ali nima ustrezne posadke, ali če kako drugače niso izpolnjene zahteve in pogoji s področja letenja;
4. začasno ukine ali omeji izdani certifikat oziroma dovoljenje, če bi bilo nadaljnje opravljanje dela ali dejavnosti očitno nevarno za zračni promet;
5. zahteva izredno preverjanje strokovne ali zdravstvene sposobnosti vojaškega letalskega osebja in drugega vojaškega strokovnega osebja;
6. odredi preizkus s sredstvi ali napravami za merjenje alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi oziroma kršitelja napoti na strokovni pregled;
7. izreče prepoved nadaljevanja opravljanja dejavnosti oziroma aktivnosti, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji, določeni s predpisi, drugimi akti in standardi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo ali z odobrenimi priročniki oziroma izdanimi listinami;
8. izreče druge ukrepe v skladu s predpisi in akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
(2) Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko VLO za določen čas, največ za eno leto, odvzame vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, posamezno pooblastilo, potrdilo, spričevalo ali drugo listino, ki jo je izdal VLO, ali prekliče njeno veljavnost, če je imetnik:
– ogrožal varnost letenja;
– izvajal privilegije iz navedenih listin pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih sredstev oziroma pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti;
– dokazano kršil letalske predpise;
– na podlagi zdravniškega spričevala spoznan za nesposobnega za opravljanje del in nalog, ki izhajajo iz njegovega pooblastila;
– pokazal nezadostno znanje ali spretnosti za nadaljevanje izvajanja del v zvezi s pooblastilom.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko VLO trajno prekliče vojaško licenco, rating, posamezno pooblastilo ali drug izkaz, če ugotovi, da je imetnik:
– pridobil vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, posamezno pooblastilo, potrdilo, spričevalo ali drugo listino na podlagi predložitve neresničnih podatkov, z zlorabo ali na drug nezakonit način;
– imel daljšo prekinitev dela, ki je trajala dlje, kot to določajo predpisi s področja licenciranja;
– prekinil delovno razmerje z ministrstvom, pristojnim za obrambo.
(4) Vojaški letalski nadzornik lahko v primerih iz drugega odstavka tega člena in v primeru dvoma, da imetnik izpolnjuje pogoje za uveljavljanje privilegijev iz vojaške licence, izkaza, dovoljenja za delo, ratinga, posameznega pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine, od njega zahteva, da opravi teoretična in praktična preverjanja usposobljenosti oziroma zdravstveni pregled zaradi ugotavljanja sposobnosti za opravljanje nalog, ki izhajajo iz teh listin.
(5) Če bi ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izvajanju predpisov, drugih aktov in standardov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo, lahko ogrožale ljudi ali premoženje, vojaški letalski nadzornik ukrepe iz tega člena izreče ustno. V tem primeru mora vojaški letalski nadzornik zapisnik o nadzoru izdati najpozneje v petih dneh od dneva, ko je bil izrečen ustni ukrep.
8. člen 
(obveznost poročanja vojaških enot) 
(1) Vojaška enota mora o realizaciji izrečenih ukrepov in priporočil na podlagi tega pravilnika poročati VLO.
(2) Vojaška enota, v kateri imetnik vojaške licence, izkaza, dovoljenja za delo, ratinga, posameznega pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine, opravlja dela in naloge, ki izhajajo iz teh listin, mora o spremembah in dogodkih iz drugega oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena, ki bi lahko vplivale na odvzem ali preklic veljavnosti vojaške licence, izkaza, dovoljenja za delo, ratinga, posameznega pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine, nemudoma obvesti VLO. Vojaška enota mora VLO obvestiti tudi o daljših odsotnostih nosilcev vojaške licence, izkaza, dovoljenja za delo, ratinga, posameznega pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine, o morebitnih disciplinskih postopkih in izrečenih ukrepih zoper njih v teh postopkih ter spremembah v njihovi zdravstveni sposobnosti, ki bi lahko vplivali na izvajanje nalog, vezanih na ratinge ali pooblastila.
9. člen 
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vojaški letalski nadzorniki) 
(1) Vojaški letalski nadzornik I, pristojen za odločanje v strokovnih zadevah ter zadevah letalskega nadzora, ki se nanašajo tudi na osebe, ki za opravljanje določenih del in nalog potrebujejo ustrezno vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, pooblastilo, potrdilo, spričevalo ali drugo listino, mora:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov, oziroma višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja;
– imeti ustrezne delovne izkušnje na letalskem področju, na katerem izvaja naloge;
– imeti ustrezno vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, pooblastilo, spričevalo ali drugo listino, če se za osebe, ki opravljajo dejavnosti, v zvezi s katerimi opravlja svoje naloge, glede na način izvajanja postopkov to zahteva;
– opraviti usposabljanje v okviru sodelovanja pri izvajanju nadzorov in drugih nalog v trajanju najmanj 12 mesecev (praktično delo na delovnem mestu);
– imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu s predpisom, ki ureja izpit za vodenje in odločanje v upravnih postopkih, pri čemer mora ta izpit opraviti najpozneje v enem letu od razporeditve na to dolžnost, do takrat pa ne more samostojno odločati v zadevah, za katere je pristojen:
– imeti opravljena ustrezna strokovna usposabljanja s področja izvajanja nadzorov, ki jih za posamezno področje določi načelnik VLO.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora imeti vojaški letalski nadzornik I glede na področje dela naslednje delovne izkušnje oziroma pridobljeno vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, pooblastilo, spričevalo ali drugo listino:
1. višji častnik pilot:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na letalskem področju, 1000 ur skupnega naleta, izkaz vojaške letalske usposobljenosti;
2. višji častnik letalski inženir:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju varnostnih standardov v letalstvu, varnega opravljanja dejavnosti, sistema kakovosti, vodenja kontinuirane plovnosti ali vzdrževanja zrakoplovov ter izkaz vojaške letalskotehnične usposobljenosti (letalski inženir);
3. višji častnik/višji vojaški uslužbenec kontrole zračnega prostora:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja sistemov nadzora in kontrole zračnega prostora ter izkaz vojaške tehnične usposobljenosti osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju nadzora in kontrole zračnega prostora ali kontrole zračnega prometa ter vojaško licenco operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora;
4. višji častnik/višji vojaški uslužbenec za letališča:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju delovanja letališč in izkaz vojaške usposobljenosti letališkega osebja.
(3) Vojaški letalski nadzornik II mora:
– imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri;
– imeti ustrezne delovne izkušnje na letalskem področju, na katerem izvaja naloge;
– imeti ustrezno vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, pooblastilo, spričevalo ali drugo listino, če se za osebe, ki opravljajo dejavnosti, v zvezi s katerimi opravlja svoje naloge, glede na način izvajanja postopkov to zahteva;
– imeti opravljena ustrezna strokovna usposabljanja s področja izvajanja nadzorov, ki jih za posamezno področje določi načelnik VLO.
(4) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka, mora imeti vojaški letalski nadzornik II glede na področje dela naslednje delovne izkušnje oziroma pridobljeno vojaško licenco, izkaz, dovoljenje za delo, rating, pooblastilo, potrdilo, spričevalo ali drugo listino:
1. podčastnik/nižji vojaški uslužbenec, letalski tehnik/tehnik letalec:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja zrakoplovov in izkaz vojaške letalskotehnične usposobljenosti;
2. podčastnik/nižji vojaški uslužbenec kontrole zračnega prostora:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja sistemov nadzora in kontrole zračnega prostora ter izkaz vojaške tehnične usposobljenosti osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ali
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju nadzora in kontrole zračnega prostora ali kontrole zračnega prometa ter ima vojaško licenco operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora;
3. podčastnik/nižji vojaški uslužbenec za letališča:
– najmanj deset let delovnih izkušenj na področju delovanja letališč in izkaz vojaške usposobljenosti letališkega osebja.
10. člen 
(vzdrževanje usposobljenosti) 
(1) Zaradi ohranjanja ustrezne strokovne usposobljenosti vojaških letalskih nadzornikov se zagotavljata njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje in vzdrževanje usposobljenosti.
(2) Vojaški letalski nadzorniki veljavnost vojaške licence, izkaza, dovoljenja za delo, ratinga, pooblastila, potrdila, spričevala ali druge listine podaljšujejo z izvajanjem strokovnih nalog in letalskega nadzora v okviru pooblastil na svojem strokovnem področju.
(3) Vojaški letalski nadzorniki lahko zaradi vzdrževanja potrebnega znanja in izurjenosti v okviru svoje strokovne usposobljenosti opravljajo tudi določena strokovna dela v letalski stroki v skladu s strokovno usposobljenostjo, ki izhaja iz vojaških licenc oziroma izkazov.
11. člen 
(vodenje evidenc o strokovnem usposabljanju in strokovni usposobljenosti) 
(1) V skladu z zakonom, ki ureja letalstvo, VLO vodi evidenco o strokovnem usposabljanju in strokovni usposobljenosti vojaških letalskih nadzornikov.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka VLO za potrebe preverjanja strokovne usposobljenosti upravlja in obdeluje naslednje podatke:
– kopije vojaških licenc, izkazov, dovoljenj za delo, potrdil, spričeval, zdravniških spričeval in drugih ustreznih listin;
– izvedena usposabljanja in nadzori.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(prehodna določba) 
Šteje se, da vojaški letalski nadzornik, ki na dan uveljavitve tega pravilnika že opravlja strokovne in nadzorne naloge organa, izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti iz tega pravilnika.
13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati prvi, drugi in četrti odstavek 31. člena ter 32. člen Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09).
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2019-15
Ljubljana, dne 2. junija 2020
EVA 2014-1911-0004
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost