Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1236. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A), stran 2871.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2020.
Št. 003-02-4/2020-5
Ljubljana, dne 4. junija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠPORTU (ZŠpo-1A) 
1. člen
V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) se v 17. členu v tretjem odstavku kratica »ZŠIS-POK« nadomesti z besedilom »Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite (v nadaljnjem besedilu: ŠIS-SPK)«.
2. člen 
V prvem odstavku 32. člena, v prvem odstavku 38. člena, v 42. členu, v četrtem odstavku 51. člena, v 5. točki petega odstavka 52. člena in v tretjem odstavku 54. člena se kratica »ZŠIS-POK« nadomesti s kratico »ŠIS-SPK«.
3. člen 
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen 
(razvidi ministrstva) 
(1) Za namen spremljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu, samostojnega opravljanja dela v športu in izvajanja programov usposabljanj, za namen vzpostavitve mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter za namen spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ta zakon, ministrstvo upravlja oziroma vodi naslednje zbirke podatkov (v nadaljnjem besedilu: razvid):
1. razvid poklicnih športnikov;
2. razvid zasebnih športnih delavcev;
3. razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu;
4. razvid javnoveljavnih programov usposabljanj;
5. razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
(2) Razvid poklicnih športnikov vsebuje:
1. ime in priimek;
2. EMŠO;
3. spol;
4. stalno in začasno prebivališče ali sedež opravljanja dejavnosti;
5. datum rojstva in datum smrti;
6. športno panogo.
(3) Razvid zasebnih športnih delavcev vsebuje:
1. ime in priimek;
2. EMŠO;
3. spol;
4. stalno in začasno prebivališče ali sedež opravljanja dejavnosti;
5. datum rojstva in datum smrti;
6. področje športne dejavnosti;
7. strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost.
(4) Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu vsebuje:
1. ime in priimek;
2. EMŠO;
3. stalno in začasno prebivališče;
4. spol;
5. datum rojstva in datum smrti;
6. naziv in stopnjo izobrazbe ali naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti;
7. športno dejavnost;
8. podatke o izdajatelju, ki je izdal javno listino o pridobljeni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti.
(5) Razvid javnoveljavnih programov usposabljanj vsebuje:
1. podatke o programu (naziv, stopnja, športna panoga);
2. kompetence, ki jih posameznik pridobi z usposabljanjem;
3. ime in sedež oziroma naslov nosilca usposabljanja.
(6) Razvid javnih športnih objektov in površin za šport v naravi je evidenca infrastrukture, ki vsebuje:
1. podatke o lastniku in upravljavcu;
2. podatke o lokaciji;
3. karakteristične podatke o objektu in vadbenih površinah.
(7) Upravljavec razvida javnih športnih objektov in površin za šport v naravi podatke o javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi brezplačno pridobi iz evidenc, ki jih pristojni organ upravlja v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
(8) Za namen obveščanja javnosti in zagotovitev vpogleda v izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu se na spletni strani ministrstva javno objavijo oziroma so pri pooblaščeni uradni osebi ministrstva javno dostopni naslednji podatki iz razvida iz tretjega in četrtega odstavka tega člena:
1. za zasebnega športnega delavca:
– ime in priimek;
– področje športne dejavnosti;
– strokovna izobrazba ali strokovna usposobljenost;
2. za strokovno izobraženega ali strokovno usposobljenega delavca v športu:
– ime in priimek;
– naziv in stopnja izobrazbe ali naziv in stopnja strokovne usposobljenosti;
– športna dejavnost;
– podatek o izdajatelju, ki je izdal javno listino o pridobljeni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti.
(9) Razvide iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se za namen preverjanja in usklajevana sprememb podatkov iz prve do pete točke drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena z uporabo EMŠO poveže s Centralnim registrom prebivalstva, ki ga vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(10) Razvid iz četrtega odstavka tega člena se za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega dela v športu lahko, z uporabo EMŠO, poveže z informacijskim sistemom za vodenje postopka sofinanciranja letnega programa športa, ki ga vodi in upravlja izvajalec razpisa.
(11) Obliko razvida ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa podrobneje predpiše minister.«.
4. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen 
(evidenca OKS-ZŠZ) 
(1) Za evidentiranje športnikov in njihovo razvrščanje v sistem kategorizacije se pri OKS-ZŠZ, kot upravljavcu zbirke podatkov, vodi evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov (v nadaljnjem besedilu: evidenca), za vpis v katero podatke zbirajo in jih OKS-ZŠZ posredujejo NPŠZ, ŠIS-SPK, društva in športniki. OKS-ZŠZ naloge iz prejšnjega stavka izvaja na podlagi javnega pooblastila.
(2) Evidenca vsebuje:
1. ime in priimek;
2. EMŠO;
3. spol;
4. datum rojstva in datum smrti;
5. stalno in začasno prebivališče ter naslov v tujini;
6. državljanstvo;
7. tekmovalno licenco (naziv društva, obdobje);
8. športno panogo in športne rezultate (nastop oziroma uvrstitev, disciplina, starostna kategorija, kraj in datum tekmovanja), dosežene na uradnih mednarodnih in domačih tekmovanjih;
9. razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski) in podatek, ali gre za vrhunskega športnika;
10. trajanje registracije in kategorizacije.
(3) Za namen obveščanja javnosti, izvedbe tekmovanj in ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje pravic iz 35. člena tega zakona se na spletni strani OKS-ZŠZ javno objavijo oziroma so pri pooblaščeni osebi OKS-ZŠZ javno dostopni naslednji podatki iz evidence:
1. za registriranega športnika:
– ime in priimek,
– letnica rojstva,
– tekmovalna licenca (naziv društva, obdobje),
– športna panoga,
– disciplina,
– starostna kategorija,
– uvrstitev (nastop),
– naziv, rang, kraj in datum tekmovanja in
– trajanje registracije.
2. za kategoriziranega športnika:
– ime in priimek,
– letnica rojstva,
– tekmovalna licenca (naziv društva, obdobje),
– športna panoga,
– disciplina,
– starostna kategorija,
– uvrstitev (nastop),
– naziv, rang, kraj in datum tekmovanja,
– razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski),
– trajanje kategorizacije in
– podatek, ali gre za vrhunskega športnika.
(4) Podatki iz evidence se lahko za namen izbire programov in področij letnega programa športa posredujejo izvajalcu razpisa.
(5) Podatki iz evidence se lahko posredujejo tudi pristojni NPŠZ, ŠIS-SPK in društvu, katerega član je športnik, ki je OKS-ZŠZ posredoval podatke za namen vodenja evidence. NPŠZ, ŠIS-SPK in društvo lahko te podatke obdelujejo za namen določen v zakonu.
(6) Obliko evidence ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa podrobneje določi OKS-ZŠZ v splošnem aktu, h kateremu daje soglasje ministrstvo in ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(7) Evidenca se za namen preverjanja in usklajevana sprememb podatkov iz prve do šeste točke drugega odstavka tega člena z uporabo EMŠO poveže s Centralnim registrom prebivalstva, ki ga vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(8) Vse podatke za vpis v evidenco, ki jih OKS-ZŠZ pridobi od NPŠZ, ŠIS-SPK, društva, katerega član je športnik, od posameznega športnika, iz Centralnega registra prebivalstva ali iz drugih povezanih zbirk podatkov za namen vodenja evidence, lahko OKS-ZŠZ obdeluje za namen, določen v zakonu in jih uporablja za vse aktivnosti povezane z namenom vodenja evidence.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(javna objava) 
(1) Ministrstvo objavi podatke iz osmega odstavka 76. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) OKS-ZŠZ objavi podatke iz tretjega odstavka 77. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Podatki iz razvida vrhunskih in drugih športnikov, vodeni v skladu z določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), se prenesejo v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, vodeno v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-01/20-3/18
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 1000-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti