Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1233. Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M), stran 2869.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2020.
Št. 003-02-4/2020-2
Ljubljana, dne 4. junija 2020
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-M) 
1. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) se za 63. členom doda nov 63.a člen, ki se glasi:
»63.a člen 
Ne glede na določbo prve alineje sedmega odstavka 63. člena tega zakona lahko diplomanti, ki v Republiki Sloveniji zaključijo študij v jeziku, ki ni slovenski, opravljajo strokovni izpit s pomočjo tolmača. Stroške tolmača krije kandidat sam.
Če diplomanti iz prejšnjega odstavka nameravajo opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji, se za dokazovanje znanja jezika smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Minister, pristojen za zdravje, uskladi podzakonske akte izdane na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, z določbami 63.a člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/20-4/10
Ljubljana, dne 27. maja 2020
EPA 982-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti