Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1141. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019, stran 2758.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 14. redni seji dne 21. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2019 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2019.
Proračun Občine Vipava za leto 2019 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Realizacija 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.499.612
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.030.650
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.087.438
700 Davki na dohodek in dobiček
3.505.936
703 Davki na premoženje
455.293
704 Domači davki na blago in storitve
123.965
706 Drugi davki in prispevki
2.244
71
NEDAVČNI PRIHODKI
943.213
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
889.953
711 Takse in pristojbine
8.416
712 Denarne kazni
7.342
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.649
714 Drugi nedavčni prihodki
29.853
72
KAPITALSKI PRIHODKI
14.488
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.425
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
13.063
73
PREJETE DONACIJE
62.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
62.600
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
391.873
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
391.873
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.950.690
40
TEKOČI ODHODKI
1.354.528
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.707
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
63.374
402 Izdatki za blago in storitve
974.691
403 Plačila domačih obresti
14.756
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.089.764
410 Subvencije
90.989
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.185.280
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
180.112
413 Drugi tekoči domači transferi
633.383
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.258.596
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.258.596
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
247.802
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por.
72.545
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
175.257
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
548.922
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
164.514
55
ODPLAČILA DOLGA
164.514
550 Odplačila domačega dolga
164.514
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
384.408
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
164.514
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
548.922
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019
9009 Splošni sklad za drugo
2.207.929
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-1/2019-24
Vipava, dne 21. maja 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost