Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1124. Sklep o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa, stran 2738.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 9. člena Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran z dne 7. 5. 2020 izdajam
S K L E P 
o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa 
1. 
Občina Ankaran zagotavlja izvajanje storitev socialnega servisa za starejše in invalidne osebe, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu, in sicer storitev dnevne dostave kosil na dom, storitev varovanja na daljavo ter storitev spremstva in pomoči pri posameznih opravilih.
2. 
Občina Ankaran sofinancira vsem uporabnikom storitve dnevne dostave kosil na dom 50 % cene razvoza kosila.
Uporabnik storitve dnevne dostave kosila na dom plača 50 % cene razvoza kosila. V primeru, ko je več uporabnikov storitve, ki prebivajo v stanovanjski enoti na istem naslovu in so člani skupnega gospodinjstva oziroma družine, plača drugi in morebitni naslednji uporabnik le 25 % cene razvoza kosila.
3. 
Uporabniki storitev socialnega servisa, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve, lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran (v nadaljevanju: odlok) uveljavljajo oprostitev plačila storitve.
Uporabniki iz prejšnjega odstavka so lahko delno ali v celoti oproščeni plačila storitve socialnega servisa, in sicer v odstotku od cene storitve. Višina odstotka oprostitve je odvisna od višine dohodka na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge glede na doseganje odstotka osnovnega minimalnega dohodka, kot sledi:
Odstotek oprostitve od cene
Dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih glede na doseganje odstotka osnovnega minimalnega dohodka
Dnevne dostave kosil na dom – kosila z razvozom
Varovanja na daljavo
Storitev spremstva in pomoči pri posameznih opravilih
Do 100 % 
100 %
100 %
100 %
Od 101 % do 145 %
80 %
80 %
80 %
Od 146 % do 170 % 
50 %
50 %
50 %
Od 171 % do 185 %
25 %
25 %
25 %
Nad 186 % 
0 %
0 %
0 %
4. 
Uporabniki so lahko delno ali v celoti oproščeni plačila storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih iz 3. člena za naslednja opravila:
– spremljanje uporabnika na upravne organe,
– spremljanje uporabnika na zdravstvene preglede in ustanove,
– spremljanje uporabnika na fizioterapijo,
– spremljanje uporabnika v lekarno, v trgovino, na tržnico,
– spremljanje uporabnika na pošto, banko, pri plačevanju položnic,
– spremljanje uporabnika v dnevne centre in skupine ljudi za samopomoč,
– spremljanje uporabnika pri opravljanju drugih nujnih obveznosti,
– pomoč pri manjših hišnih opravilih.
5. 
Če po predpisih s področja socialnega varstva pristojni center za socialno delo ugotovi, da je zaradi zdravstvenih težav ali materialne stiske ogrožena socialna varnost uporabnika, lahko uporabniku storitev socialnega servisa določi višjo oprostitev, kot bi bila določena po merilih iz 3. člena tega sklepa.
6. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po njegovi objavi ter se uporablja za vse vloge, ki se obravnavajo skladno z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran.
Št. 0070-02/2020-3
Ankaran, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale, n. 17/2015) e dell’art. 19 della Deliberazione di erogazione di sussidi sociali nel comune di Ancarano del 7 maggio 2020 si provvede ad emettere la seguente
D E L I B E R A 
di disposizione delle misure per l'esenzione parziale o totale dei pagamenti dei servizi di assistenza sociale 
1. 
Il Comune di Ancarano garantisce l'esecuzione dei servizi di assistenza sociale per anziani e diversamente abili che, secondo il regolamento nel quale sono definiti standard e normative dei sevizi socio-assistenziali, hanno diritto di assistenza sociale a domicilio, ovvero dei servizi di consegna giornaliera di pasti a domicilio, dei servizi di assistenza a distanza e servizi di accompagnamento e sostegno per singole incombenze.
2. 
Il Comune di Ancarano cofinanzia a tutti gli utenti dei servizi di consegna dei pasti a domicilio il 50 % del prezzo di consegna del pasto stesso.
A carico dell’utente dei servizi di consegna dei pasti a domicilio è il restante 50 % del prezzo di consegna del pasto. Nel caso di un numero maggiore di utenti, che vivono nella stessa unità abitativa, presso lo stesso indirizzo e sono membri dello stesso nucleo familiare ovvero famiglia, il secondo utente ed altri eventuali coabitanti pagano il 25 % del prezzo di consegna del pasto.
3. 
Gli utenti dei servizi di assistenza sociale che non hanno sufficienti mezzi per poter pagare il servizio possono chiedere ai sensi della Deliberazione di erogazione del sussidio sociale nel Comune di Ancarano (d’ora innanzi: deliberazione) l’esenzione del pagamento del servizio.
Gli utenti di cui al precedente capoverso hanno diritto alla totale o parziale esenzione del pagamento del servizio di assistenza sociale nella percentuale riconosciuta del prezzo del servizio. L’ammontare della percentuale dell'esenzione dipende dall’ammontare del reddito di ogni membro del nucleo familiare negli ultimi tre mesi precedenti al mese di presentazione della domanda e dalla percentuale del reddito minimo, nella seguente misura:
Percentuale di esonero sul prezzo
Reddito di ogni membro del nucleo familiare degli ultimi tre mesi relativamente alla percentuale del reddito minimo
Consegne pasti giornaliere a domicilio – pranzi con trasporto
Assistenza a distanza
Accompagnamento e sostegno per singole incombenze
Fino al 100 % 
100 %
100 %
100 %
Dal 101 % al 145 %
80 %
80 %
80 %
Dal 146 % al 170 % 
50 %
50 %
50 %
Dal 171 % al 185 %
25 %
25 %
25 %
Oltre il 186 % 
0 %
0 %
0 %
4. 
Gli utenti possono essere esonerati totalmente o in parte dal pagamento del servizio di accompagnamento e sostegno per singole incombenze di cui all'art. 3 nei seguenti casi:
– accompagnamento utente presso organi amministrativi,
– accompagnamento utente a visite mediche e presso istituti sanitari,
– accompagnamento utente a cure fisioterapiche,
– accompagnamento utente in farmacia, negozio, mercato,
– accompagnamento utente in posta, banca, pagamento bollette,
– accompagnamento utente in centri diurni e gruppi di auto-aiuto,
– accompagnamento utente per altre esigenze vitali,
– assistenza per minori mansioni casalinghe.
5. 
Se ai sensi delle norme che regolamentano il settore dell’assistenza sociale il centro per l'assistenza sociale di competenza dovesse accertare che per difficoltà di salute o disagio economico fosse minacciata la sicurezza sociale dell’utente, esso ha facoltà di riconoscere all’utente dei servizi di assistenza sociale un’esenzione superiore rispetto a quella stabilita all’art. 3 della presente delibera.
6. 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore nella data successiva alla pubblicazione in conformità con la Deliberazione di erogazione del sussidio sociale nel Comune di Ancarano.
N. 0070-02/2020-3
Ancarano, 20. maggio 2020
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost