Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2020 z dne 28. 5. 2020

Kazalo

1123. Sklep o določitvi pogojev za dodelitev občinske pomoči in njene višine, stran 2736.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 8. člena Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran z dne 7. 5. 2020 izdajam
S K L E P 
o določitvi pogojev za dodelitev občinske pomoči in njene višine 
1. 
Občina Ankaran skladno z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran (v nadaljevanju: odlok) zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za socialne pomoči (v nadaljevanju: občinske socialne pomoči), ki so namenjene:
1. nakupu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada, ter pomoči pri plačilu dijaških vozovnic;
2. plačilu stroškov šole v naravi osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti s strani Občine Ankaran;
3. plačilu stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija;
4. plačilu stroškov počitniškega varstva osnovnošolcem;
6. plačilu ogrevanja (nakupu energentov za ogrevanje oziroma plačilu stroškov ogrevanja za posamezni del v večstanovanjskih stavbah oziroma nepremičnino v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri le-ta biva, ter plačilu obveznih dimnikarskih storitev);
7. plačilu stroškov obveznih gospodarskih javnih služb povezanih z uporabo nepremičnine v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri biva (vodarina, omrežnina, električna energija, omrežnina, komunalne storitve ter k tem pripadajoče davščine in prispevki);
8. nakupu ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, obutev, oblačila ipd.);
9. plačilu zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ter plačilu stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti;
10. kritju drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
2. 
V skladu s 7. členom odloka se določi, da sta upravičenca do občinske socialne pomoči posameznik oziroma družina, katerih lastni dohodek ne presega 160 % minimalnega dohodka za pomoč iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena in 150 % minimalnega dohodka za pomoč iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke prejšnjega člena tega sklepa.
Do občinske socialne pomoči iz 4. točke prejšnjega člena so upravičene družine, ki majo veljavno odločbo pristojnega centra za socialno delo o priznani pravici do otroškega dodatka, v skladu s katero povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 36 % neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar pomeni do vključno tretjega dohodkovnega razreda.
3. 
Na podlagi 8. člena odloka se določi višino občinske socialne pomoči, ki znaša za:
1. nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada: za učence, ki obiskujejo 1.–5. razred osnovne šole 80,00 EUR; za učence, ki obiskujejo 6.–9. razred osnovne šole in dijake 100,00 EUR; ter za pomoč pri plačilu dijaških vozovnic 100,00 EUR;
2. plačilo celotnih stroškov šole v naravi osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti s strani Občine Ankaran;
3. plačilo celotnih stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija;
4. plačilo celotnih stroškov počitniškega varstva osnovnošolcem do največ treh tednov v času poletnih počitnic;
6. plačilo ogrevanja (nakup energentov za ogrevanje oziroma plačilo stroškov ogrevanja za posamezni del v večstanovanjskih stavbah oziroma nepremičnino v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri le-ta biva, ter plačilo obveznih dimnikarskih storitev), ki se dodeli v enakem znesku osebi ali družini do največ 380,00 EUR;
7. plačilo stroškov obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z uporabo nepremičnine v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri biva (vodarina, omrežnina, električna energija, omrežnina, komunalne storitve ter k tem pripadajoče davščine in prispevki) do največ 100,00 EUR;
8. plačilo nakupa ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, obutev, oblačila ipd.) do največ:
– samska oseba 100,00 EUR,
– dvočlansko gospodinjstvo 140,00 EUR,
– tričlansko gospodinjstvo 170,00 EUR,
– štiričlansko gospodinjstvo 200,00 EUR,
– petčlansko gospodinjstvo 230,00 EUR,
– šest- in veččlansko gospodinjstvo 260,00 EUR.
9. plačilo zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ter plačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti, v višini 50 % in največ 300,00 EUR;
10. kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti, ki se dodeli glede na število članov gospodinjstva, do največ:
– samska oseba 100,00 EUR,
– dvočlansko gospodinjstvo 140,00 EUR,
– tričlansko gospodinjstvo 170,00 EUR,
– štiričlansko gospodinjstvo 200,00 EUR,
– petčlansko gospodinjstvo 230,00 EUR,
– šest- in veččlansko gospodinjstvo 260,00 EUR;
Pri enostarševski družini se pomoč iz 10. točke poveča za 10 %.
Višina občinske socialne pomoči iz 10. točke se lahko v izjemnih primerih na podlagi strokovnega mnenja pristojnega centra za socialno delo poveča do največ 20 %.
Višina občinske socialne pomoči iz 6. in 10. točke se lahko tudi zniža, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe o zmanjševanju denarne socialne pomoči iz zakona, ki ureja področje socialnovarstvenih prejemkov.
4. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po njegovi objavi ter se uporablja za vse vloge, ki se obravnavajo skladno z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ankaran.
Št. 0070-02/2020-4
Ankaran, dne 20. maja 2020
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale, n. 17/2015) e dell’art. 8 della Deliberazione di erogazione del sussidio sociale nel Comune di Ancarano del 7 maggio 2020 si provvede ad emettere la seguente
D E L I B E R A 
di definizione delle condizioni per la concessione del sussidio comunale e importi 
1. 
In conformità con la Deliberazione di erogazione del sussidio sociale nel Comune di Ancarano (d’ora innanzi: deliberazione) il Comune stesso stanzia nel proprio bilancio i fondi destinati al sussidio sociale (d’ora innanzi: sussidio sociale comunale) dedicati a:
1. Acquisto di materiale, sussidiari e libri scolastici per le suole primarie e secondarie di primo grado, che gli alunni non ricevono in comodato o gratuitamente dal fondo scolastico e sostegno nel pagamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici;
2. Pagamento spese per la settimana verde agli alunni delle suole primarie e secondarie di primo grado, che non hanno ancora ricevuto i contributi per attività ausiliarie dal Comune di Ancarano;
3. Pagamento per spese relative a pasti scolastici degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado durante l’anno scolastico per la parte non coperta dalla sovvenzione;
4. Pagamento spese per centri estivi di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
6. Pagamento delle spese di riscaldamento (acquisto di prodotti energetici per il riscaldamento per la singola unità in condomini ovvero nell'immobile di proprietà ovvero in affitto del beneficiario, in cui risiede, e al pagamento dei servizi obbligatori di manutenzione di canne fumarie);
7. Pagamento delle spese per i servizi obbligatori delle società pubbliche economiche, connessi con l’utilizzo dell’immobile di proprietà o in affitto del beneficiario, nel quale risiede (acqua, quote fisse di rete, elettricità, servizi igienico-sanitari ed altri oneri fiscali e contributi);
8. Acquisto materiali invernali e alimenti di prima necessità (cibo, calzature, vestiario, ecc.);
9. Pagamento di servizi sanitari, medicinali, dispositivi medici e pasti per diete particolari, che sono necessari e non vengono garantiti dal servizio sanitario nazionale, nonché pagamento delle spese connesse con la cura delle dipendenze;
10. Copertura delle spese per superare il temporaneo stato di indigenza materiale.
2. 
In conformità con l'art. 7 della deliberazione viene stabilito che i beneficiari del sussidio sociale comunale possono essere singoli soggetti o famiglie il cui reddito non supera il 160 % del reddito minimo di sussidio di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo precedente e il 150 % del reddito minimo di sussidio di cui ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo precedente della presente delibera.
Hanno diritto al sussidio sociale comunale di cui al punto 4 del precedente articolo famiglie in possesso di valida determinazione del centro di assistenza sociale o hanno acquisito il diritto all’assegno familiare, in conformità con il quale il reddito medio mensile per membro del nucleo familiare non superi il 36 % della retribuzione mensile media netta di tutti gli occupati nella Repubblica di Slovenia, il che significa entro ed inclusa la terza fascia economica di reddito.
3. 
Ai sensi dell'art. 8 della deliberazione viene stabilito l’importo del sussidio sociale comunale, che ammonta a:
1. Acquisto di materiale, sussidiari e libri scolastici per le suole primarie e secondarie di primo grado, che gli alunni ovvero studenti non ricevono in comodato o gratuitamente dal fondo scolastico: alunni dalla 1. alla 5. classe della scuola primaria, 80,00 euro, alunni dalla 6. alla 9. classe della scuola secondaria di primo grado 100,00 euro e sostegno nel pagamento degli abbonamenti dei mezzi pubblici di trasporto 100,00 euro;
2. Pagamento totale delle spese per la settimana verde agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che non hanno ancora ricevuto i contributi per attività ausiliarie dal Comune di Ancarano;
3. Pagamento totale per spese relative a pasti scolastici degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado durante l’anno scolastico per la parte non coperta dalla sovvenzione;
4. Pagamento totale delle spese dei centri sociali degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un massimo di tre settimane durante le vacanze estive;
6. Pagamento delle spese di riscaldamento (acquisto di prodotti energetici per il riscaldamento per la singola unità in condomini ovvero nell'immobile di proprietà ovvero in affitto del beneficiario, in cui risiede, e al pagamento dei servizi obbligatori di manutenzione di canne fumarie) per un massimo a persona o a nucleo familiare di 380,00 euro;
7. Pagamento delle spese per i servizi obbligatori delle società pubbliche economiche, connesse con l’utilizzo dell’immobile di proprietà o in affitto del beneficiario, nel quale risiede (acqua, quote fisse di rete, elettricità, servizi igienico-sanitari ed altri oneri fiscali e contributi) per un massimo di 100,00 euro;
8. Acquisto materiali invernali e alimenti di primaria necessità (cibo, calzature, vestiario, ecc.) sino ad un massimo di:
– nucleo familiare unipersonale 100,00 euro,
– nucleo familiare di due persone 140,00 euro,
– nucleo familiare di tre persone 170,00 euro,
– nucleo familiare di quattro persone 200,00 euro,
– nucleo familiare di cinque persone 230,00 euro,
– nucleo familiare di sei o più persone 260,00 euro;
9. Pagamento di servizi sanitari, medicinali, dispositivi medici e pasti per diete particolari, che sono necessari e non vengono garantiti dal servizio sanitario nazionale e pagamento spese connesse con le cure delle dipendenze per l’importo del 50 % e sino ad un massimo di 300 euro;
10. Copertura di altre spese per superare il temporaneo stato di indigenza materiale, concessa in base al numero dei membri del nucleo familiare, sino ad un massimo di:
– nucleo familiare unipersonale 100,00 euro,
– nucleo familiare di due persone 140,00 euro,
– nucleo familiare di tre persone 170,00 euro,
– nucleo familiare di quattro persone 200,00 euro,
– nucleo familiare di cinque persone 230,00 euro,
– nucleo familiare di sei o più persone 260,00 euro;
In caso famiglie monoparentali il sussidio di cui al punto 10 aumenta del 10 %.
L’importo del sussidio sociale comunale di cui al punto 10 in casi eccezionali ed in base al parere tecnico del centro di assistenza sociale di competenza può aumentare sino ad un massimo del 20 %.
L’importo del sussidio sociale comunale di cui ai punti 6 e 10 può essere anche ridotto, con l'applicazione, ove opportuno, delle disposizioni di aiuti economici di cui alla legge, che regolamenta il settore dei contributi socio-assistenziali.
4. 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore nella data successiva alla pubblicazione in conformità con la Deliberazione di erogazione del sussidio sociale nel Comune di Ancarano.
N. 0070-02/2020-4
Ancarano, 20. maggio 2020
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost