Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Kazalo

1102. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, stran 2698.

  
Na podlagi enajstega odstavka 372. člena in petega odstavka 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom 
1. člen 
V Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16) se v 2. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), posamezni izrazi pa pomenijo tudi:«.
Za dosedanjo sedemnajsto alinejo se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– prijavitelj projekta je investitor ali promotor;«.
Za dosedanjo enaindvajseto alinejo, ki postane nova dvaindvajseta alineja, se doda nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
»– skupina projektov je projekt, ki ga sestavljata dve ali več proizvodnih naprav z isto energetsko tehnologijo, pri čemer se za namen prijave na javni poziv za vstop v podporno shemo in določitve ponujene cene in količine elektrike posamezna skupina projektov obravnava kot ena proizvodna naprava, upoštevaje vsoto nazivnih električnih moči in vsoto načrtovanih letnih količin proizvedene elektrike vseh v skupino projektov vključenih proizvodnih naprav;«.
Dosedanje osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja postanejo devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja, dosedanji dvaindvajseta in triindvajseta alineja pa postaneta štiriindvajseta in petindvajseta alineja.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(režim obratovanja proizvodnih naprav SPTE) 
(1) Pri določitvi cene elektrike proizvodne naprave SPTE in opredelitvi referenčnih stroškov proizvodnje električne energije se upošteva režim obratovanja proizvodne naprave SPTE ob predpisanem izkoristku, ki je lahko sezonski ali celoletni, pri čemer proizvodne naprave SPTE s sezonskim režimom obratovanja (npr. kurilna sezona) letno ne smejo preseči 4000 obratovalnih ur.
(2) Pri določitvi cene iz prejšnjega odstavka se obratovalne ure določijo kot zmnožek nazivne električne moči naprave SPTE in načrtovane letne količine proizvedene električne energije v obratovanju proizvodne naprave SPTE z visokim izkoristkom, glede katerih se v posameznem koledarskem letu lahko pridobijo podpore.«.
3. člen 
V 9. členu se v četrtem odstavku v formuli pri opredelitvi »H« črtata vejica in besedilo »objavljene v metodologiji določanja referenčnih stroškov«.
4. člen 
V 17. členu se v četrtem odstavku besedi »proizvajalec elektrike« nadomestita z besedo »prijavitelj«.
5. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku za besedilom »Prijavitelj projekta proizvodne naprave« doda besedilo »ali skupine projektov«.
6. člen 
V 21. členu se v četrtem odstavku besedi »je višjo« nadomestita z besedilom »ki je višja«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsaki proizvodni napravi ali skupini proizvodnih naprav iz istega projekta se pripiše tudi načrtovana letna proizvodnja elektrike.«.
7. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen 
(odločanje o izbiri projekta za vstop proizvodne naprave v podporno shemo) 
(1) Agencija odloči o izbiri projekta za vstop v podporno shemo s sklepom o potrditvi ali zavrnitvi.
(2) Obvezne sestavine sklepa o potrditvi projekta so:
– opis proizvodne naprave,
– cena elektrike proizvodne naprave, razdeljena na nespremenljivi in spremenljivi del,
– rok za pridobitev deklaracije proizvodne naprave,
– posledice, če proizvodna naprava v predpisanem roku ne pridobi deklaracije,
– vrsta, višina in rok veljavnosti zavarovanja, način predložitve in pravila unovčenja zavarovanja ter posledica, če ustrezno zavarovanje ni predloženo v roku.«.
8. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(zavarovanje za izvedbo projekta) 
(1) Agencija v pogojih javnega poziva za vstop proizvodne naprave v podporno shemo glede na ugotovljene tržne razmere določi, da promotor v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta v korist agencije predloži zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini do 5 % investicijske vrednosti projekta, pri čemer je predložitev zavarovanja odložni pogoj za veljavnost sklepa o potrditvi projekta.
(2) Promotor predloži eno od naslednjih zavarovanj:
– bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv,
– kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali garantno pismo zavarovalnice,
– cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka,
– avalirano menico s klavzulo »brez protesta«, ki jo je avalirala banka, ali
– denarni depozit.
(3) Promotor lahko predloži tudi kombinacijo zavarovanj iz prejšnjega odstavka, pri čemer mora vsota vrednosti vseh zavarovanj vedno dosegati višino iz prvega odstavka tega člena.
(4) Zavarovanje mora biti veljavno v trenutku predložitve, pri čemer mora biti veljavnost zavarovanja najmanj 30 dni daljša od roka za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo, določenega v sklepu o potrditvi projekta.
(5) Če promotor v roku ne predloži zahtevanega zavarovanja za izvedbo projekta, se sredstva, namenjena za izbrani projekt promotorja, sprostijo in konkurenčni postopek drugega kroga znova odpre do razdelitve dodatno ugotovljenih razpoložljivih sredstev.
(6) V primeru zamude roka za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo, kot je določen v sklepu o potrditvi projekta, se zavarovanje unovči v korist centra za podpore, in sicer v znesku, ki je sorazmeren z deležem nazivne moči proizvodnih naprav iz potrjenega projekta, za katerega ni bila izdana deklaracija. Vse stroške, nastale v postopku izdaje in unovčitve zavarovanja, poravna promotor, čigar zavarovanje je bilo unovčeno.«.
9. člen 
V 24. členu se v drugem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– je za proizvodno napravo ali projekt promotorja, v katerega je vključena proizvodna naprava, izdan sklep o potrditvi projekta za vstop proizvodne naprave v podporno shemo in je v roku, določenem v sklepu o potrditvi, pridobljena deklaracija za proizvodno napravo;
– je proizvodna naprava izvedena v skladu s projektom, za katerega je bil izdan sklep o potrditvi projekta;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– nazivna moč proizvodne naprave iz projekta promotorja skupaj z vsoto vseh moči vseh proizvodnih naprav iz tega projekta, za katere je bila izdana odločba o dodelitvi podpore, ne presega skupne nazivne moči iz sklepa o potrditvi projekta;«.
Dosedanje tretja do enajsta alineja postanejo četrta do dvanajsta alineja.
10. člen 
V 25. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Cena elektrike proizvodne naprave, ki je že bila uvrščena v podporno shemo, se v primeru ponovne vloge za izdajo odločbe o podelitvi podpore določi na podlagi dokumentov, ki izkazujejo dejanske stroške investicije in obratovanja proizvodne naprave. V tem primeru z odločbo priznani nespremenljivi del cene elektrike proizvodne naprave ne sme presegati vrednosti nespremenljivega dela cene elektrike proizvodne naprave oziroma nespremenljivega dela vrednosti razreda referenčnih stroškov iz zadnje odločbe o dodelitvi podpore za elektriko, proizvedeno v isti proizvodni napravi, razen kadar gre za univerzalno nasledstvo po 343. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US), ko se podpora proizvedeni električni energiji ne spremeni.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-28/2020
Ljubljana, dne 21. maja 2020
EVA 2020-2430-0008
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost