Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Kazalo

1098. Odlok o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2685.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16, 15/17 – odl. US in 27/17 – ZPro), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 34/19) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na redni 8. seji dne 13. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o upravljanju z objekti in napravami za oglaševanje v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet) 
(1) S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba določa vsebino in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).
(2) S tem odlokom se ureja oglaševanje, ki se izvaja kot gospodarska dejavnost, oglaševanje v času volilne in referendumske kampanje, posebnosti oglaševanja osnovnih šol, vrtcev ter nevladnih profitnih organizacij in društev ter vsako ostalo oglaševanje na napravah za oglaševanje v lasti občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Objekt za oglaševanje je objekt, zaradi svoje velikosti ali drugih lastnosti zgrajen skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov in je namenjen nameščanju oziroma predvajanju oglasov. Objekt za oglaševanje je lahko urbana oprema ali njen del, ki je posebej prirejen za nameščanje oziroma predvajanje oglasov.
(2) Naprava za oglaševanje je praviloma premična naprava (vozilo, samostoječa konstrukcija in podobno), lahko pa se tudi postavi ali pritrdi na ali v tla ali na objekt in je namenjena nameščanju oziroma predvajanju oglasov. Naprava za oglaševanje je lahko urbana oprema ali njen del, ki je posebej prirejen za nameščanje oziroma predvajanje oglasov.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
(oblika zagotavljanja gospodarske javne službe) 
Izbirno gospodarsko javno službo upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje izvaja Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba na območju celotne občine.
4. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge gospodarske javne službe v celoti izvaja občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Med strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge zlasti sodijo:
– skrb za razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarske javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– vodenje računovodstva in drugih potrebnih evidenc,
– zagotavljanje urejenega financiranja gospodarske javne službe,
– sprejem vlog in oglasov za oglaševanje na plakatnih mestih in mestih za obešanje transparentov, in
– zaračunavanje storitev gospodarske javne službe.
3. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
5. člen 
(javne dobrine) 
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z izbirno gospodarsko javno službo so:
– možnost obveščanja javnosti na oglasnih tablah,
– možnost oglaševanja na urejenih plakatnih mestih, in
– možnost oglaševanja na napravah za obešanje transparentov.
6. člen 
(lokacije objektov in naprav za oglaševanje, ki jih zagotavlja občina) 
(1) Občina zagotavlja oglasne table na naslednjih lokacijah:
– Šempeter pri Gorici, Podmark 31 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 4b 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča 14c 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Cvetlična ulica 52 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Stjenkova ulica 20 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Kmetijstvo Vipava 2 x,
– Šempeter pri Gorici, V Mlinu 83 2 x,
– Šempeter pri Gorici, pri pokopališču 2 x,
– Šempeter pri Gorici, pri osnovni šoli 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Na Pristavi ob železniškem prehodu 2 x,
– Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 64b 2 x,
– Šempeter pri Gorici Kemperšče 4a 1 x,
– Šempeter pri Gorici Bazara 2 x,
– Vrtojba, Pod Lazami 12 x,
– Vrtojba, Opekarniška cesta 7 2 x,
– Vrtojba, Obmejna cesta 2 1 x,
– Vrtojba, pri pokopališču 2 x,
– Vrtojba, Krožna cesta 37b 2 x,
– Vrtojba, Gostilna Rutinca 1 x,
– Vrtojba, Ulica Zapučke 4 2 x,
– Vrtojba, Ulica na Lokvi 2 2 x,
– Vrtojba, Ulica 9. septembra 213 2 x, in
– Vrtojba, Ulica 9. septembra 242 2 x.
(2) Občina zagotavlja urejena plakatna mesta na naslednjih lokacijah:
– Šempeter pri Gorici, na zelenici ob Cesti prekomorskih brigad, 28 mest,
– Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska cesta pri pošti, 12 mest,
– Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča v Šempetru pri Gorici, 8 mest,
– Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana Suliča ob kolesarski stezi, 10 mest,
– Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte, 12 mest,
– Vrtojba, Ulica 9. Septembra ob mladinskem centru v Vrtojbi, 12 mest,
– Vrtojba, Ulica 9. Septembra v središču Vrtojbe, 12 mest, in
– Vrtojba, Pod Lazami, 12 mest.
(3) Občina zagotavlja urejena mesta za obešanje transparentov na naslednjih lokacijah:
– na fiksni napravi, ki omogoča obešanje transparenta čez Cesto prekomorskih brigad v Šempetru pri Gorici,
– na premični napravi, ki omogoča obešanje transparenta na zelenici ob semaforiziranem križišču v Šempetru pri Gorici, ter
– na fiksni napravi, ki omogoča obešanje transparenta čez Ulico 9. septembra v Vrtojbi.
(4) Občina glede na potrebe lahko uredi dodatne oglasne table, plakatna mesta in mesta za obešanje transparentov, ali katerega premakne, oziroma umakne.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
7. člen 
(stalno zagotavljanje) 
(1) Izvajalec javne službe zagotavlja storitve gospodarske javne službe 24 ur na dan in vse dni v letu.
(2) Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba sprejema oglase (plakate in transparente), ki jih namešča izvajalec javne službe, v času svojih uradnih ur.
(3) Izvajalec zagotavlja nameščanje plakatov in transparentov ob delovnih dneh, in sicer ob torkih za oglase, ki jih občinska uprava prejme do petka in ob petkih za oglase, ki jih občinska uprava prejme do srede.
8. člen 
(dolžnosti izvajalca gospodarske javne službe) 
Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan:
– redno tekoče vzdrževati objekte in naprave potrebne za izvajanje gospodarske javne službe,
– vzdrževati red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– nameščati obvestila, plakate in transparente na oglasnih tablah, plakatnih mestih in napravah za obešanje transparentov ter jih pri tem estetsko razvrstiti, in
– poškodovane plakate na plakatnih mestih nadomestiti z novimi, ki mu jih dostavi uporabnik.
9. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
Storitve javne službe so na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, dokler to omogočajo prostorske in tehnične zmogljivosti objektov in naprav za oglaševanje.
10. člen 
(pogoji za uporabo oglasnih tabel) 
(1) Oglasne table so namenjene obveščanju javnosti v zvezi z delom občinskih organov in krajevnih odborov.
(2) Na oglasne table lahko z namenom obveščanja javnosti o izpadu zagotavljanja oskrbe uporabnikov z javnimi dobrinami kot so pitna voda, električna energija, plin, toplota in podobno, sami nameščajo in odstranjujejo obvestila izvajalci javnih služb, ki zagotavljajo oskrbo z javnimi dobrinami.
(3) Na oglasne table lahko z namenom obveščanja javnosti o svoji nepridobitni dejavnosti same nameščajo in odstranjujejo oglase do velikosti formata A3 tudi nevladne organizacije kot so društva, zavodi, ustanove in podobno.
(4) Na oglasne table lahko sami nameščajo in odstranjujejo osmrtnice tudi organizatorji pogrebov.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora obvestila ali oglase, ki na oglasne table niso nameščeni skladno s tem členom, odstraniti, jih shraniti oziroma vrniti lastniku, kršitev dokumentirati in o njej obvestiti občinsko inšpekcijo.
11. člen 
(pogoji za uporabo plakatnih mest) 
(1) Uporabo plakatnih mestih za oglaševanje si uporabnik zagotovi tako, da na občinsko upravo Občine Šempeter - Vrtojba poda vlogo za oglaševanje in odda ustrezno število plakatov.
(2) V vlogi mora uporabnik poleg svojih podatkov navesti vsaj:
– število plakatov, ki jih želi namestiti,
– termin oglaševanja,
– velikost plakatov (iz cenika), in
– vsebino oglasa.
(3) Občinska uprava lahko zavrne uporabo plakatnih mest, če bi uporabnik želel zasesti preveliko površino plakatnih mest in s tem onemogočil uporabo javne dobrine ostalim uporabnikom.
(4) Občinska uprava lahko zavrne uporabo plakatnih mest, če ni več na razpolago prostega prostora za namestitev plakatov.
12. člen 
(pogoji za uporabo naprav za obešanje transparentov) 
(1) Uporabo naprav za obešanje transparentov si uporabnik zagotovi tako, da na občinsko upravo Občine Šempeter - Vrtojba poda vlogo za oglaševanje in odda transparent.
(2) V vlogi mora uporabnik poleg svojih podatkov navesti vsaj:
– lokacijo naprave za obešanje transparenta, ki jo želi uporabiti,
– termin oglaševanja,
– velikost transparenta, in
– vsebino oglasa.
(3) Občinska uprava lahko zavrne uporabo naprav za obešanje transparentov, če bi uporabnik z nerazumno dolgim želenim terminom oglaševanja onemogočil uporabo javne dobrine ostalim uporabnikom.
(4) Občinska uprava lahko zavrne uporabo naprave za obešanje transparentov, če ni več na razpolago proste naprave.
(5) Občinska uprava lahko zavrne obešanje transparenta, ki ga zaradi njegove nepravilne tehnične zasnove ni mogoče pritrditi na napravo za obešanje transparentov.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
13. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
(1) Pravice uporabnikov so:
– da uporabljajo storitve javne službe pod enakimi pogoji.
(2) Obveznosti uporabnikov so:
– da se držijo vseh predpisov v zvezi z oglaševanjem,
– da občinski upravi pravočasno oddajo vlogo in oglaševalski material, in
– da redno plačujejo storitve javnih služb v skladu s cenikom.
6. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe) 
(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarske javne službe so našteti v 6. členu tega odloka in so last Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe, upravlja izvajalec javne službe, ki je dolžan skrbeti za njihovo urejenost, urejenost okolice in tekoče vzdrževanje.
(3) Postavitev novih objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne službe načrtuje in izvede občinska uprava, ki jih tudi investicijsko vzdržuje.
7. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 
15. člen 
(opredelitev virov financiranja) 
Viri za financiranje gospodarske javne službe so:
– plačila uporabnikov,
– proračun Občine Šempeter - Vrtojba in
– druga sredstva v skladu s predpisi.
16. člen 
(računovodstvo) 
(1) Občinska uprava vodi ločeno računovodstvo za gospodarsko javno službo v skladu s predpisi.
(2) Prihodki iz naslova plačil uporabnikov gospodarske javne službe morajo pokrivati vse odhodke povezane z izvajanjem gospodarske javne službe razen tistih, za katere ta odlok določa, da se krijejo iz proračuna občine.
17. člen 
(stroški ki se krijejo iz proračuna občine) 
(1) Stroški nameščanja in odstranjevanja obvestil na oglasnih tablah za potrebe organov občine in krajevnih odborov se krijejo iz proračuna občine.
(2) Stroški postavljanja in umikanja začasnih plakatnih mest za potrebe volilne ali referendumske kampanje ter nameščanje in odstranjevanje plakatov z njih se krijejo iz proračuna občine.
18. člen 
(plačila uporabnikov) 
Uporabo objektov in naprav za oglaševanje plačujejo uporabniki sproti. Skladno z vlogo, ki jo je oddal uporabnik in se šteje kot naročilo storitev, občinska uprava uporabniku izstavi račun za storitve izbirne gospodarske javne službe skladno s cenikom. Uporabnik je račun dolžan plačati v 15 dneh po prejemu računa.
19. člen 
(cene storitev) 
(1) Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme cenik storitev izbirne gospodarske javne službe, ki jih plačujejo uporabniki.
(2) Storitve izbirne gospodarske javne službe se zaračunavajo v polovičnem znesku:
– javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba in srednjim šolam s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba,
– nevladnim organizacijam (društvom, zavodom ali ustanovam), ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba.
8. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE ALI REFERENDUMSKE KAMPANJE 
20. člen 
(brezplačna plakatna mesta) 
Občina za potrebe vsakokratne volilne ali referendumske kampanje zagotovi posebna brezplačna plakatna mesta na naslednjih lokacijah:
– Šempeter pri Gorici, na zelenici ob semaforiziranem križišču,
– Šempeter pri Gorici, pred križiščem v Ulico Ivana Suliča,
– Vrtojba, Pod Lazami pri parkirišču, in
– Vrtojba, Ulica 9. septembra 242.
21. člen 
(uporaba objektov in naprav gospodarske javne službe za organizatorje volilnih ali referendumskih kampanj) 
Objekti in naprave namenjeni izvajanju gospodarske javne službe, na katerih se oglaševanje plačuje, so organizatorjem volilne ali referendumske kampanje na voljo pod enakimi pogoji kot ostalim uporabnikom.
9. PREPOVEDI 
22. člen 
Prepovedano je:
– trositi, razdeljevati, zatikati, lepiti oglasni material na drevesa, avtomobile, zunanje površine: izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric in drugih površinah, na katerih ni dovoljeno oglaševanje,
– nameščati oglase na oglasne table občine, ki so opredeljene v prvem odstavku 6. člena tega odloka, v nasprotju z 10. členom tega odloka,
– v lastni režiji nameščati oglase ali druga sporočila na plakatna mesta in mesta za obešanje transparentov,
– nameščati oglase ali druga sporočila izven mest, na katerih je dovoljeno oglaševanje,
– nameščati oglase, ki so namenjeni obveščanju javnosti na plakatna mesta,
– nameščati oglase v tujem jeziku, razen če je dolžina besedila in velikost črk v slovenskem jeziku najmanj enaka dolžini besedila napisanega v tujem jeziku.
10. NADZOR 
23. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba, občinski redarji in občinski inšpektorji.
24. člen 
(1) Občinska uprava lahko z odločbo prepove oglaševanje, katerega vsebina je nedostojna, oziroma žaljiva in odredi odstranitev takih oglasov. Na odločbo je možna pritožba na župana, v roku 8 dni od prejema odločbe.
(2) Občinski inšpektorji ob ugotovitvi oglaševanja, ki je prepovedano v skladu z 22. členom tega odloka, izdajo takemu oglaševalcu odločbo s katero se odredi odstranitev takega oglaševanja. Na odločbo je možna pritožba na župana, v roku 8 dni od prejema odločbe.
25. člen 
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 24. člena tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
11. DOLOČBE O SANKCIJAH 
26. člen 
Z globo v znesku 700 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka.
Z globo v znesku 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika, če ravna v nasprotju z 22. člena tega odloka. Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – fizična oseba, če ravna v nasprotju z 22. člena tega odloka.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Pravilnika o oddajanju v najem parkirišča »d« na mednarodnem prehodu Vrtojba in drogov javne razsvetljave, odra z nadstreškom ter sedežnih garnitur in storitev nameščanja reklamnega materiala z dne 10. marca 2011, skupaj s Cenikom nameščanja in odstranjevanja reklamnega materiala.
28. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2019-8
Šempeter pri Gorici, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti