Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Kazalo

1096. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2681.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 71/17 in 21/18 – popr.), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16, 15/17 – odl. US in 27/17 – ZPro) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 11. redni seji dne 21. 11. 2019 sprejel
O D L O K 
o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa načine in pogoje posebne in podrejene rabe javnih površin, uporabnike javnih površin, nadzor nad rabo javnih površin in globe v primeru nedovoljene rabe javnih površin.
(2) Prav tako se s tem odlokom določi obveznost plačevanja občinske takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) Javne površine po tem odloku so vse površine, ki imajo značaj javnega dobra v lasti občine. To so praviloma javne ceste, pločniki, trgi, parkirišča, pokopališča, parki, drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine, namenjene pešcem, in podobne površine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Kot javne površine po tem odloku se obravnavajo tudi površine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na lastnino uporabljajo za javne namene.
3. člen 
(1) Podrejeno rabo javnih površin za katero se plačuje občinska taksa pomeni:
– prirejanje prireditev,
– oglaševanje izven urejenih plakatnih mest,
– postavitev gostinskega vrta vezanega z obstoječim gostinskim lokalom,
– postavitev premičnega prodajnega objekta, premične stojnice, premičnega vozička in motornega vozila za namene prodaje,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– postavitev urbane opreme,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov in promocije zdravja.
(2) Posebno rabo javnih površin za katero se plačuje občinska taksa pomeni:
– oglaševanje na drogovih javne razsvetljave,
– postavitev gostinskega vrta, ki ni prostorsko vezan z obstoječim gostinskim lokalom,
– postavitev kioska,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– postavitev električnih polnilnic.
2. TAKSNI ZAVEZANCI IN PLAČILO OBČINSKE TAKSE 
4. člen 
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna ali fizična oseba, ki pridobi dovoljenje za rabo javnih površin ter se ji odmeri občinska taksa v skladu s tem odlokom (v nadaljevanju taksni zavezanec).
(2) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika je taksni zavezanec organizator prireditve oziroma lastnik predmeta postavljenega na javni površini.
5. člen 
(1) Takse se zaračunavajo na podlagi cenika, ki je priloga tega odloka.
(2) Taksna obveznost nastane z dnem pričetka del namestitve taksnega predmeta (pri javnih prireditvah, kjer se ne nameščajo objekti, z dnem pričetka uporabe javne površine), preneha pa s potekom dneva odstranitve taksnega predmeta (pri javnih prireditvah in shodih, kjer se ne nameščajo objekti, s potekom dneva prenehanja uporabe javne površine). Taksa se obračuna za cel dan, četudi se javna površina zaseda le del dneva.
(3) Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne glede na število predvidenih dni slabega vremena.
6. člen 
(1) Uporaba javnih površin je takse prosta za:
– neprofitne prireditve javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba in srednjih šol s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba,
– neprofitne prireditve nevladnih organizacij (društev, zavodov ali ustanov), ki imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba,
– neprofitne prireditve svetniških skupin, političnih strank in list, ki delujejo na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Poleg oprostitev iz tega odloka lahko župan oprosti posamezne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture, športa ali druge dejavnosti v občini ali gre za humanitarno prireditev.
3. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PODREJENO RABO JAVNIH POVRŠIN 
7. člen 
(1) Za podrejeno rabo javnih površin mora taksni zavezanec pridobiti dovoljenje občinske uprave. Dovoljenje ima značaj upravne odločbe in se izda v upravnem postopku.
(2) Taksni zavezanec je dolžan poslati vlogo za izdajo dovoljenja za podrejeno rabo javnih površin najmanj 8 dni pred nastankom taksne obveznosti.
(3) Vloga mora vsebovati podatke o uporabniku javne površine, kraj in čas uporabe, način uporabe javne površine iz 3. člena tega odloka in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine takse.
(4) Na podlagi vloge za podrejeno rabo javne površine se izda taksnemu zavezancu račun za plačilo občinske takse. Dovoljenje za podrejeno rabo javne površine taksni zavezanec pridobi, ko dostavi potrdilo o plačilu občinske takse. Taksni zavezanec postane uporabnik javne površine s prvim dnem njene uporabe. Uporabnik javne površine mora javno površino uporabljati v skladu s tem odlokom in dovoljenjem za uporabo javne površine.
4. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA POSEBNO RABO JAVNIH POVRŠIN 
8. člen
(1) Za posebno rabo javnih površin občinska uprava izvede javno zbiranje ponudb, v katerem pozove zainteresirane k vložitvi pisnih ponudb. Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega zbiranja ponudb, izbere občinska uprava ponudnika, ki doseže najvišje število točk po objavljenih merilih in mu izda dovoljenje za posebno rabo javnih površin, v katerem se določi tudi način plačevanja občinske takse. Dovoljenje ima značaj upravne odločbe in se izda v upravnem postopku. Z izbranim ponudnikom župan sklene pogodbo za posebno rabo javnih površin.
(2) Za postopek javnega zbiranja ponudb se smiselno uporabljajo določila veljavnega zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.
5. NAČINI IN POGOJI RABE JAVNIH POVRŠIN 
1. Splošni pogoji rabe javnih površin
9. člen 
(1) Uporabnik javnih površin je dolžan za čas uporabe javnih površin ravnati kot dober gospodar in jih vrniti v enakem stanju kot jih je prevzel. Uporabnik je dolžan poravnati vso škodo, ki bi morebiti nastala v času uporabe.
(2) Objektov in opreme ni dovoljeno postavljati na naslednjih javnih površinah:
– v javne parke, parkovne ureditve, razen gostinskih vrtov, začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– na območje pokopališč, razen začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na lokacije, kjer bi njihova postavitev lahko negativno vplivala na prometno varnost.
(3) Objekti in oprema na javnih površinah morajo biti:
– postavljeni tako, da ne povzročajo zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– postavljeni tako, da ne potrebujejo novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
(4) Raba javne površine mora, razen če ni z dovoljenjem drugače določeno, zagotavljati varen in nemoten:
– promet vseh uporabnikov javne površine,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do gospodarske javne infrastrukture,
– vzdrževanje javne površine in gospodarske javne infrastrukture.
10. člen 
(1) Pred uporabo javne površine iz tega odloka mora uporabnik, poleg dovoljenja po tem odloku, pridobiti vsa dovoljenja in soglasja predpisana z veljavno zakonodajo in drugimi področnimi predpisi.
(2) Uporabnik mora skrbeti za urejenost javne površine in za njeno redno čiščenje.
(3) Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.
(4) V primeru, da občina potrebuje zasedeno javno površino za druge namene, je uporabnik dolžan vse objekte in opremo brez odškodnine v sporazumnem roku odstraniti in vzpostaviti na javni površini prvotno stanje.
2. Prirejanje prireditev
11. člen 
(1) Javne površine, na katerih se prirejajo prireditve so pod enakimi pogoji namenjene vsem, zato ni možno rezervirati javne površine za prireditve, ki trajajo več kot dva dni skupaj, razen če v dovoljenju ne piše drugače. Za prireditve, kjer je soorganizator občina je možno rezervirati javne površine za daljše časovno obdobje.
(2) Ob prirejanju prireditev uporabnik lahko postavi urbano opremo, kot so oder, stoli, klopi, mize, koši za smeti, premične ograje.
(3) Z dovoljenjem za uporabo javne površine za prirejanje prireditev, ki ga izda občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba, se odloči samo o rabi javne površine, vsa ostala dovoljenja in soglasja za prirejanje prireditev mora stranka pridobiti pri pristojnih organih.
(4) Tlakovane javne površine se ne sme uporabljati za prirejanje prireditev, ki lahko trajno poškodujejo ali onesnažijo te površine.
3. Oglaševanje izven urejenih plakatnih mest
12. člen 
Občina Šempeter - Vrtojba omogoča oglaševanje na urejenih plakatnih mestih v okviru gospodarske javne službe. Za oglaševanje na javnih površinah izven urejenih plakatnih mest je potrebno pridobiti dovoljenje občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba in plačati takso v skladu s tem odlokom. Tako oglaševanje je možno, kadar je vezano na že obstoječo dejavnost v bližnji okolici. Kadar je prostora za oglaševanje dovolj in le to ni moteče, se lahko oglašuje tudi dejavnost, ki se ne opravlja v bližnji okolici.
4. Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave
13. člen 
(1) Občina Šempeter - Vrtojba omogoča oglaševanje na drogovih javne razsvetljave na naslednjih lokacijah v Šempetru pri Gorici:
– Cesta prekomorskih brigad,
– Cesta gorške fronte,
– Vrtojbenska cesta,
– Goriška ulica,
– Žnidarčičeva ulica, in
– Polje.
(2) Občinska uprava sme z dovoljenjem omogočiti oglaševanje na drogovih javne razsvetljave tudi na drugih lokacijah v občini.
(3) Z dovoljenjem, ki ga pridobi stranka za oglaševanje na drogovih javne razsvetljave, se stranki omogoči, da sama na svoje stroške postavi oglasne table na drogove javne razsvetljave.
(4) Stranka mora po poteku roka za oglaševanje sama, na svoje stroške, odstraniti oglasne table z drogov javne razsvetljave. V nasprotnem primeru oglasne table odstrani občina na stroške stranke.
5. Gostinski vrt
14. člen 
(1) Za postavitev gostinskega vrta je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– senčnik mora biti v barvi naravnega platna, ne sme imeti reklamnih napisov, razen če je z dovoljenjem določeno drugače,
– napisna tabla do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta, razen če je z dovoljenjem določeno drugače,
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,6 m,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno z dovoljenjem.
(2) Oprema gostinskega vrta ne sme ovirati dostave in izvajanja javnih služb.
(3) Za izvedbo gostinskega vrta niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi v javne površine.
(4) Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
(5) Oprema gostinskega vrta iz prvega odstavka tega člena je lahko drugačna, če je tako določeno v dovoljenju, ki ga izda občinska uprava.
6. Kiosk
15. člen 
Na javnih površinah je dovoljeno postaviti kiosk, kolikor ta ne potrebuje novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ali če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
7. Premični prodajni objekti, premične stojnice za prodajo, premični vozički, motorna vozila za prodajo, stojala za brezplačne časopise
16. člen 
(1) Na javni površini, razen na zelenih površinah, je dovoljeno postaviti premične prodajne objekte, premične stojnice, premične vozičke, motorna vozila za prodajo in stojala za brezplačne časopise.
(2) Po koncu prodaje mora uporabnik premični prodajni objekt, premično stojnico, premični voziček, motorno vozilo za prodajo dnevno odstraniti iz javne površine in na javni površini vzpostaviti v prvotno stanje, razen če je v dovoljenju določeno drugače.
8. Cvetlična korita
17. člen 
Na javni površini je dovoljena postavitev cvetličnih korit ob vhodu v poslovni prostor tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa. Na javni površini pred cvetličarnami je v dolžini izložbenega okna dovoljena postavitev lončnic iz cvetličarne v eni ali več vrstah, v taki širini, da ne ovira pešcev, kar se določi v dovoljenju.
9. Samopostrežni avtomat
18. člen 
Samopostrežne avtomate za prodajo in razdeljevanje različnega blaga (časopisi, mleko, pijače, hrana in podobno) je dovoljeno postaviti na javnih površinah, vendar ti ne smejo biti pritrjeni v tla. Postavitev dodatnih elementov v sklopu samopostrežnega avtomata (hišice, nadstrešnice, tlakovanje, ograje, table z napisi in podobno) ni dopustna, razen če je tako določeno v dovoljenju.
10. Gradbeni oder ali gradbišče
19. člen 
(1) Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov. Dovoljenje se izda za čas trajanja del. Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba po potrebi za čas del odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega odloka.
(2) Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javni površini mora uporabnik:
– zagotoviti spremembo prometne ureditve v skladu z dovoljenjem občinske uprave,
– zagotoviti postavitev začasne prometne signalizacije in začasnih prometnih zavarovanj,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti zavarovan dostop in dovoz do objekta, na katerem se izvajajo gradbena dela.
11. Urbana oprema
20. člen 
Ob uporabi javnih površin za prirejanje prireditev je dovoljena postavitev premičnega odra, klopi, miz, stolov, košev za smeti, premične ograje in druge premične opreme, ki se uporablja ob prireditvah. Za postavitev urbane opreme, ki jo za prirejanje prireditev postavi na svoje stroške uporabnik, se posebej ne zaračunava taksa, pač pa je ta všteta v taksi za uporabo prireditvenega prostora.
12. Električne polnilnice
21. člen 
Na javni površini je dovoljena postavitev električne polnilnice za polnjenje električnih vozil, v kolikor je v bližini postavitve že pripravljena primerna infrastruktura za njeno postavitev. Plačilo takse za električno polnilnico ne vključuje izključne pravice do uporabe prostora za parkiranje vozil.
13. Stojnice za predstavitve
22. člen 
Za predstavitev humanitarnih vsebin, za podpisovanje peticij, za namene volitev in referendumov se dovoli postavitev stojnice brez plačila občinske takse. Za predstavitve komercialnega značaja se za postavitev stojnice plača taksa v skladu s cenikom. Po koncu predstavitve mora uporabnik premično stojnico dnevno odstraniti iz javne površine in na javni površini vzpostaviti v prvotno stanje.
14. Prepovedi pri rabi javnih površin
23. člen 
Prepovedano je:
– postaviti objekte na javno površino brez dovoljenja oziroma v nasprotju z dovoljenjem na podlagi tega odloka,
– uporabljati javno površino brez dovoljenja oziroma v nasprotju z dovoljenjem na podlagi tega odloka,
– poškodovati javno površino ali izvajati gradbene posege na javni površini brez ali v nasprotju z dovoljenjem,
– v nasprotju z odlokom postaviti in/ali pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške, tende, ograje, pomične panoje, šotore, druge načine zavetrovanja, zapiranja ali označevanja območja na območju gostinskega vrta ali izven njega, razen če je z dovoljenjem določeno drugače,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta, razen če je z dovoljenjem določeno drugače,
– postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta, razen če je to določeno v pridobljenem dovoljenju,
– postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine, razen če je v dovoljenju določeno drugače,
– postaviti ali pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za protokolarne namene ali za prireditve ali če je z dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave določeno drugače,
– postaviti senčnik, ki ni v barvi naravnega platna ali ima reklamne napise,
– oglaševanje, katerega vsebina je nedostojna, oziroma žaljiva.
6. NADZOR 
24. člen 
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima pristojni občinski redar oziroma inšpektor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzorovati rabo javnih površin,
– z odločbo odstraniti vse vrste objektov, ki so postavljeni brez soglasja oziroma pogodbe pristojnega organa,
– odrediti odpravo manjših pomanjkljivosti in nepravilnosti pri rabi objektov,
– izvajati druge ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvajanja tega odloka,
– predlagati razveljavitev pogodbenega razmerja v primeru ugotovitve večkratnih kršitev pogodbenih obveznosti.
(2) Kadar ni možno ugotoviti uporabnika javne površine, se odstranitev naloži na stroške pravne ali fizične osebe, za katero se javna površina uporablja, kadar tudi ta ni znana, se odstranitev odredi na stroške proračuna.
7. GLOBE 
25. člen 
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z tretjim ali četrtim odstavkom 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 10. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR.
(3) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega odloka.
(4) Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo ali tretjo alinejo 23. člena tega odloka.
(6) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo ali tretjo alinejo 23. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
(7) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto ali deseto alinejo 23. člena tega odloka.
(8) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto ali deseto alinejo 23. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR.
8. VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA 
26. člen 
Poškodbe na javni površini se sanirajo na stroške kršitelja v skladu z navodili občine tako, da se vzpostavi prvotno stanje. Odločbo o vzpostavitvi prvotnega stanja izda občinski inšpektor.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Obstoječe odločbe in pogodbe za rabo javne površine veljajo do dneva poteka njihove veljavnosti.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/15), Odlok o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 42/09) in Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 42/09).
29. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-18-2019-6
Šempeter pri Gorici, dne 21. novembra 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti