Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2020 z dne 21. 5. 2020

Kazalo

1092. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 2669.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. dopisni seji, ki je potekala od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020, sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa način opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javni službi) na območju Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občina), in sicer tako, da določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih služb,
2. vrste in obseg storitev javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
7. programe javnih služb in poročanje,
8. uporabo prava in reševanje sporov,
9. nadzor nad izvajanjem tega odloka,
10. kazenske določbe.
2. člen 
(definicije) 
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. javni službi sta gospodarski javni službi iz 1. člena,
2. občina je Občina Šempeter - Vrtojba,
3. pristojni organ je občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba,
4. občinski svet je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba,
5. občine lastnice javne infrastrukture so občine, ki so lastnice javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje javnih služb iz 1. člena,
6. povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov,
7. uporabniki storitev javnih služb, so uporabniki javnih dobrin, to je storitev, ki jih trajno in nemoteno v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, saj jih ni mogoče zagotavljati na trgu,
8. izvajalec je subjekt, ki bo izbran na javnem razpisu, ter bo izvajal javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi podeljene koncesije.
3. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči in je uvrščen na seznam odpadkov, ki ga določa uredba o odpadkih.
(2) Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja.
(3) Mešani komunalni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih frakcij, odpadkov s tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije.
(4) Ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki se v skladu z uredbo, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, zbirajo ločeno od mešanih komunalnih odpadkov.
(5) Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.
(6) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je objekt infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je kot naprava ali več povezanih naprav namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(7) Odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer povzročitelj odpadkov odlaga svoje odpadke na kraju njihovega nastanka, in skladiščem, ki se stalno, to je več kot eno leto, uporablja za začasno skladiščenje odpadkov. Za odlagališče se ne šteje:
– naprava, kjer se odpadki raztovarjajo zato, da se omogoči njihova priprava za nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje v drugi napravi,
– skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ tri leta pred predelavo ali obdelavo, ali
– skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ eno leto pred odstranjevanjem.
(8) Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika.
(9) Zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.
(10) Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave.
(11) Oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom.
(12) Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek pri postopkih predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjšajo njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se laže ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo.
(13) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov je njihova mehansko-biološka obdelava, s katero se zagotovijo izločanje odpadkov, primernih za recikliranje, in aerobna ali anaerobna obdelava mešanih komunalnih odpadkov (ali kombinacija obeh) in predhodno ali poznejše izločanje odpadkov, primernih za energetsko predelavo ali predelavo v trdno gorivo. Za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov se ne šteje izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(oblika izvajanja javne službe) 
(1) Javni službi se izvajata s podelitvijo koncesije za območje občine na podlagi javnega razpisa in pod pogoji določenimi z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javnih služb.
(2) Javni razpis se lahko izvede tudi za več občin skupaj, če se oceni, da bo izvajanje javnih služb z izbiro skupnega izvajalca za več občin zaradi ekonomije obsega ali drugih razlogov učinkovitejše in gospodarnejše.
(3) Vsebino koncesijskega akta se predpiše s posebnim odlokom.
5. člen 
(dolžnost izvajalca javne službe) 
(1) Za nemoteno izvajanje javnih služb mora izvajalec:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse storitve javnih služb za celotno območje Občine Šempeter - Vrtojba,
– obračunavati storitve javnih služb izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba, če sam ne izvaja tudi te gospodarske javne službe,
– redno in pravočasno obveščati uporabnika storitev in povzročitelje odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih služb,
– voditi evidence o odpadkih in ravnanju z njimi,
– zagotavljati in objavljati podatke ter poročati pristojnim organom,
– v sodelovanju s pristojnim organom skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napravami in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih služb,
– pripravljati predloge letnih in dolgoročnih Programov ravnanja z odpadki.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, se mora izvajalec javne službe ravnati po predpisih, ki urejajo gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
6. člen 
(obseg javnih služb) 
Gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov zajemata:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov,
– oddajanje komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– odlaganje ostankov predelave na odlagališče v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov,
– tehtanje in evidentiranje količin prevzetih, obdelanih in odloženih ali odstranjenih odpadkov,
– ekološko obveščanje in osveščanje povzročiteljev odpadkov.
7. člen 
(Program ravnanja z odpadki) 
Izvajalec opravlja gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov skladno s Programom ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: Program), ki ga izdela vsako leto do 15. 10. za naslednje leto. Program ravnanja z odpadki sprejme župan občine in z njim seznani občinski svet.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNIH SLUŽB 
8. člen 
(pogoji obratovanja) 
Izvajalcu javnih služb morajo biti s ceno storitve zagotovljene možnosti pokrivanja stroškov ravnanja z odpadki na celotnem območju občine.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
(uporabniki storitev javne službe) 
Uporabniki storitev javnih služb, ki so predmet urejanja v tem odloku, so:
– izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v primeru, da sam ni izvajalec obeh javnih služb iz 1. člena tega odloka,
– vsi izvirni povzročitelji odpadkov, ki so tudi uporabniki storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, v primeru da izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov izvaja tudi javni službi iz 1. člena tega odloka.
10. člen 
(pravice uporabnika storitev javne službe) 
Pravice uporabnika so:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javnih služb,
– da je obveščan o storitvah javnih služb.
11. člen 
(obveznosti uporabnika storitev javne službe) 
Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– redno plačevanje storitev javnih služb.
6. VIRI FINANCIRANJA JAVNIH SLUŽB IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 
12. člen 
(viri financiranja) 
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva iz:
– plačil uporabnikov storitev javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
– sredstev EU pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
– subvencij,
– sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
– prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
– drugih virov.
13. člen 
(zavezanci za plačilo) 
(1) Stroške javnih služb iz 1. člena tega odloka so dolžni plačevati vsi uporabniki javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca:
– po dnevu začetka izvajanja odvoza odpadkov,
– po dnevu rojstva oziroma vselitve v stavbo,
– po dnevu začetka uporabe počitniškega objekta,
– po dnevu pridobitve poslovnega objekta v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja je dolžan povzročiteljem odpadkov oziroma uporabnikom javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na istem računu poleg stroškov gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zaračunati tudi stroške gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) V primeru, da izvajalec javnih služb iz 1. člena tega odloka, sam ni tudi izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, je dolžan le-temu plačati nadomestilo za stroške zaračunavanja storitev javnih služb iz 1. člena tega odloka, ki jih izvaja sam.
(4) Stroški zaračunavanja storitev uporabnikom in morebitni drugi skupni stroški povezani s tem (stroški izterjav, odpisi terjatev in podobno), se razdelijo med javno službo zbiranja in javno službo obdelave in javno službo odlaganja v razmerju ostalih stroškov teh javnih služb.
14. člen 
(cene storitev) 
(1) Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Ceno storitev predlaga izvajalec javnih služb z elaboratom, ki ga predloži občinskemu svetu v potrditev. Pristojni občinski organ določi potrjeno ceno storitev in morebitno subvencijo, izvajalec javnih služb pa oblikuje ter na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno storitev.
15. člen 
(način obračunavanja uporabnikom, izstavljanje računov in obveznost plačila) 
Način obračunavanja uporabnikom, izstavljanje računov in obveznost plačila storitev javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se uredi v občinskem odloku, ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB 
16. člen 
(infrastruktura lokalnega pomena) 
(1) Za izvajanje javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– zemljišče, objekti in naprave centra za ravnanje s komunalnimi odpadki in
– zemljišče, objekti in naprave odlagališča odpadkov.
(2) Izvajalec javnih služb mora razpolagati z vso potrebno infrastrukturo, oziroma imeti v najemu vso potrebno javno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb.
(3) Občina, morebitne občine lastnice javne infrastrukture in izvajalec javnih služb vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture, ki je v lasti drugih občin, uredita s sporazumom o uporabi javne infrastrukture za izvajanje javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
17. člen 
(oprema izvajalca javne službe) 
Opremo za izvajanje javnih služb zagotavlja izvajalec v skladu s koncesijsko pogodbo.
8. PROGRAMI JAVNIH SLUŽB IN POROČANJE 
18. člen 
(programi javne službe, poročanje) 
(1) Izvajalec je dolžen vsako leto pripraviti predlog letnega Programa ravnanja z odpadki za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb najkasneje do 15. 10. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
(2) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izvajanja javnih služb po tem odloku mora izvajalec pripraviti in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega Programa ravnanja z odpadki za obdobje naslednjih petih let, ki mora obsegati tudi vizijo izgradnje infrastrukture. Kasnejše predloge dolgoročnih programov je izvajalec dolžen pripravljati vsako peto leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni program, kot tudi njegove morebitne spremembe, sprejema župan in o tem obvesti občinski svet.
(3) Izvajalec je dolžen najkasneje do 31. 5. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb v preteklem letu.
(4) Podrobnejša vsebina programov iz prvega in drugega odstavka ter poročila o poslovanju in izvajanju javnih služb iz prejšnjega odstavka se določi v koncesijski oziroma drugi ustrezni pogodbi.
9. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV 
19. člen 
(reševanje sporov) 
Za reševanje sporov v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb po tem odloku je pristojno sodišče v Novi Gorici.
10. NADZOR 
20. člen 
(izvajanje nadzora, obveščanje) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinski inšpekcijski organ.
(2) Pooblaščene osebe izvajalca so dolžne ugotovljene kršitve določil odloka dokumentirati in o tem obvestiti občinski inšpekcijski organ.
21. člen 
(ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev) 
V primeru kršitve določil tega odloka organ občinskega nadzora ali pristojni inšpektor z odločbo odredi ukrepe za odpravo stanja, uvede postopek za kaznovanje kršilca odloka in o tem obvesti pristojni organ.
11. KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 
(opredelitev prekrškov in glob) 
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne zagotavlja nemotenega izvajanja javnih služb za celotno območje občine (5. člen),
2. ne ravna z odpadki v skladu s sprejetim letnim Programom ravnanja z odpadki (7. člen),
3. v rokih iz 18. člena odloka pristojnemu organu ne predloži letnega ali dolgoročnega Programa ravnanja z odpadki po tem odloku oziroma poročila o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje odgovorna oseba izvajalca.
23. člen 
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če nepooblaščeno izvaja dejavnost z elementi javne službe na območju občine (4. člen).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(Program ravnanja z odpadki) 
Ob oddaji nove koncesije, župan pred začetkom izvajanja koncesije na predlog koncesionarja sprejme letni Program ravnanja z odpadki za prihodnje leto in z njim seznani občinski svet.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti starega odloka) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/17).
26. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2020-3
Šempeter pri Gorici, dne 30. aprila 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti