Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica, stran 2650.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 in 52/18) je Občinski svet Občine Osilnica na 3. dopisni seji dne 11. 5. 2020 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica 
1. člen 
V 8. členu se na koncu odstavka doda naslednja besedna zveza: »in dejansko bivata na območju Občine Osilnica«.
2. člen 
V 11. členu se na koncu odstavka doda naslednja besedna zveza: »in dejansko bivata na območju Občine Osilnica«.
3. člen 
V 15. členu se na koncu odstavka doda naslednja besedna zveza: »in dejansko bivata na območju Občine Osilnica«.
4. člen 
V 17. členu se za prvim stavkom doda naslednji odstavek:
»Poleg same višine enkratnega denarnega prispevka lahko občinski svet z istim sklepom določi tudi dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do denarnega prispevka. Le-ti bodo podrobneje določeni v javnem razpisu«.
5. člen 
V 21. členu se za prvim stavkom doda naslednji odstavek:
»Poleg same višine enkratnega denarnega prispevka lahko občinski svet z istim sklepom določi tudi dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do denarnega prispevka. Le-ti bodo podrobneje določeni v javnem razpisu«.
6. člen 
26. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Odločbo o izplačilu denarnega prispevka na podlagi sklepa občinskega sveta izda Občinska uprava občine Osilnica. Občinska uprava mora pred izdajo odločbe o izplačilu denarnega prispevka zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika in je dolžna preveriti izpolnjevanje s sklepom občinskega sveta in tem pravilnikom določenih pogojev za dodelitev denarnega prispevka iz proračuna Občine Osilnica. Nepopolne vloge ali vloge, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev se zavržejo s sklepom.«
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0027/2010/5
Osilnica, dne 11. maja 2020
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač