Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1086. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019, stran 2648.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. seji dne 14. 5. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2019 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.123.247,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.328.403,58
70
DAVČNI PRIHODKI
13.815.610,25
700 Davki na dohodek in dobiček
10.822.604,00
703 Davki na premoženje
2.486.331,42
704 Domači davki na blago in storitve
504.258,17
706 Drugi davki
2.416,66
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.512.793,33
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.168.920,10
711 Takse in pristojbine
11.384,94
712 Globe in druge denarne kazni
77.413,06
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.991,13
714 Drugi nedavčni prihodki
233.084,10
72
KAPITALSKI PRIHODKI
221.696,42
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
86.308,02
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
135.388,40
73
PREJETE DONACIJE
3.890,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.890,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
569.257,86
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
558.334,05
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
10.923,81
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
0,00
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.844.100,06
40
TEKOČI ODHODKI
4.872.442,89
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.545.140,02
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
248.658,64
402 Izdatki za blago in storitve
2.951.292,62
403 Plačila domačih obresti
27.351,61
409 Rezerve
100.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
8.718.173,59
410 Subvencije
493.896,89
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.081.214,76
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
704.529,39
413 Drugi tekoči domači transferi
3.438.532,55
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.271.163,26
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
3.271.163,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
982.320,32
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pr. up
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
982.320,32
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
279.147,80
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) – (II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
304.424,38
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
3.737.787,10
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
187.144,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
187.144,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
187.144,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
464.650,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
464.650,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–277.506,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000,00
500 Domače zadolževanje
2.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
682.292,88
55
ODPLAČILA DOLGA
682.292,88
550 Odplačila domačega dolga
682.292,88
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.319.348,92
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.317.707,12
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
–279.147,80
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
2.991.588,36
XIII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
4.310.937,28
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.310.937,28 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2019, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2020 v naslednji višini:
– KS Plavž
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 450,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS)
– KS Hrušica
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 320,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Podmežakla
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 140,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Planina pod Golico
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 480,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Blejska Dobrava
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 350,00 € na proračunsko postavko 4084, konto 402009 (Krajevni praznik)
– KS Javornik Koroška Bela
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 650,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik),
– Občinska uprava
neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 6.327,07 €, in sicer
– 1.000,00 € na postavko 3061, konto 432300, NRP: OB041-15-0003 (Nakup gasilskih vozil za GARS JESENICE) in
– 5.327,07 € na postavko 3051, konto 431000, NRP: OB041-13-0008 (nakup gasilskih vozil za PGD)
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2018 
230.260,90 €
2. Pripis obresti v letu 2019 
100,08 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna 
100.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada 
40.823,10 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2019 
289.537,88 €
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 132.657.473,00 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2019 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-09/2018
Jesenice, dne 18. maja 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti