Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID 1595), stran 2647.

  
Na podlagi 118., 119. in v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 158. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. dopisni seji sklicani dne 13. 5. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID 1595) 
1. člen 
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (Uradni list RS, št. 32/19) se v 1. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dopolnitve in spremembe OPPN je izdelalo podjetje Arhiteza d.o.o., št. dokumentacije 20/2017 z dne februar 2020.«
2. člen 
V 2. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ta odlok določa tekstualno dopolnitev opisa prostorske ureditve za gradnjo v območju obdelave, ki se načrtuje z OPPN in sicer umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo dozidave v treh etažah, pri čemer se pogoji priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po izgradnji objektov in ureditvi okolja glede na veljaven OPPN ne spreminjajo.
(4) Sestavni del SD OPPN je podan v tekstualnem delu tega odloka.«
3. člen 
Spremeni se besedilo 3. člena, ki se po novem glasi: »Območje obdelave zajema del območja UN1/122 SS-del, za katero je bil izdelan OPPN.«
4. člen 
Spremeni se besedilo 4. člena, ki se po novem glasi: »S SD OPPN se v novo gradnji – dozidavi k Lambrechtovem domu – načrtuje izvajanje domskih dejavnosti kot krovne klasifikacije predvidenega objekta. Dopolnjena krovna klasifikacija dozidave kot stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.«
5. člen 
V 8. členu se za besedilo »1/ po CC klasifikaciji objektov« doda besedilo »11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.«
6. člen 
V 9. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem glasi: »V sklopu dozidave je predvidena ureditev parkirnih površin, ureditev servisnih poti in izvajanje domskih dejavnosti.«
7. člen 
V 10. členu se pod naslovom Lega objekta na zemljišču spremeni besedilo prvega odstavka, ki se po novem glasi: »(1) Dozidava se umešča kot navezava v sklopu obstoječega objekta v prvem nadstropju, z direktnim dostopom v vezni trakt med obema deloma – starim in novim delom. Dozidava je predvidena ob Obrtniški ulici na parceli št. 87/1 in z navezavo na obstoječi objekt preko parcele št. 1936, obe k. o. Slovenske Konjice.«
Pod naslovom Velikost in zmogljivost se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki se po novem glasi: »(4) Nadzidava v I. etaži (bruto površine 325 m2) je trapezne oblike in ima direktno povezavo preko veznega hodnika v obstoječi objekt. Vertikalna komunikacija med etažami je urejena s stopniščem in dvigalom. Navezava na obstoječi objekt je preko 1. etaže po veznem hodniku.«
8. člen 
V 30. členu se spremeni besedilo drugega odstavka, ki se po novem glasi: »(2) Višinsko objekt ne sme odstopati od sosednjega objekta, dopustno je znižanje objekta.«
9. člen 
V 9. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Tekstualni del Dopolnitev in sprememb Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za dozidavo k Lambrechtovemu domu je na vpogled na Občini Slovenske Konjice in UE Slovenske Konjice.«
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0006/2020
Slovenske Konjice, dne 18. maja 2020
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost