Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1082. Sklep o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172, stran 2642.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 4. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za dele enot urejanja prostora MS-132, MS-171 in MS-172
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1725 Ajdovščina: 2642/1, 2642/4, 2642/6, 2642/7, 2642/8, 2642/9, 2642/10, 2643/2, 2655/2, 2665/1, 2666/1, 3272/2 in 3272/3, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) MS-171 in delu EUP MS-172, ki imata namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), ter v delu EUP MS-132 z namensko rabo PC (površine cest). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 – Kolizej (Uradni list RS, št. 12/14; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za z OPPN predvideno gradnjo stavb A in B v prostorski enoti PE1 dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev glede dopustnih odstopanj od načrtovanih rešitev v 59. členu, v točki 2. »Tlorisni gabariti stavb«, ki so določena:
– v prvi alineji: tako, da smejo tlorisni gabariti kleti odstopati tudi tako, da segajo v parcelo P2, na dela zemljišč parcelnih številk 2655/2 in 2665/1, v katastrski občini 1725 Ajdovščina;
– v tretji alineji: tako, da balkoni lahko presegajo tlorisne gabarite stavbe B do +1,50 m tudi ob Župančičevi ulici;
– v četrti alineji: tako, da oblikovni elementi fasade ob Gosposvetski cesti in Župančičevi ulici lahko segajo prek tlorisnih dimenzij stavb nad terenom oziroma prek meje predvidene stavbe (ki je v PE1), tudi v C2, do 0,50 m.
3. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa se za predvideno gradnjo stavb v EUP MS-171, tako, da deli stavb lahko segajo tudi v sosednji EUP – oblikovni elementi fasade v MS-132, klet pa v MS-172, dopusti individualno odstopanje od naslednjih prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPN MOL ID:
– v četrtem odstavku 16. člena: tako, da so oblikovni elementi fasade, ki mejijo na javne površine, širine največ 0,5 m lahko izvedeni tudi nižje od 5,00 m nad koto pritličja, če so izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin, če ne ovirajo vožnje vozil in delovanja gasilskih vozil in če je za njihovo izvedbo pridobljeno soglasje organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za promet;
– v drugi alineji točke e) prvega odstavka 23. člena: tako, da gradbeno mejo lahko presegajo tudi balkoni širine do 1,5 m in oblikovni elementi fasade širine do 0,5 m.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1476
Št. 35050-1/2018-34
Ljubljana, dne 4. maja 2020
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost