Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1078. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana, stran 2629.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji 4. maja 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana 
1. člen 
S tem odlokom se za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Svet).
2. člen 
(1) Svet je strokovno posvetovalno telo Mestnega sveta MOL.
(2) Svet ima predsednika, podpredsednika in enajst članov, ki jih imenuje in razrešuje Mestni svet MOL.
(3) Svet sestavljajo:
a) dva predstavnika Mestnega sveta MOL,
b) 11 predstavnikov organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena v dejavnost preventive in vzgoje v cestnem prometu, in sicer po en predstavnik:
– Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
– izpitnega centra za voznike motornih vozil,
– strokovnih društev s področja prometne varnosti,
– nacionalne avtomobilske zveze,
– ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol,
– izvajalca mestnega linijskega prevoza potnikov,
– izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest,
– izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme,
– Uprave uniformirane policije,
– Mestnega redarstva MOL in
– Mestne uprave MOL.
(4) Mestni svet MOL imenuje predsednika Sveta izmed članov Mestnega sveta MOL, enega člana Sveta izmed članov Mestnega sveta, ostale člane Sveta pa na predlog organov, organizacij in institucij iz točke b) prejšnjega odstavka. Podpredsednika Sveta imenuje Svet izmed članov Sveta, ki so predstavniki organov, organizacij in institucij iz točke b) prejšnjega odstavka.
(5) Člani Sveta se imenujejo za mandatno dobo štirih let. Mandat začne teči z dnem konstituiranja Sveta.
3. člen 
(1) Svet ima naslednji delovni telesi:
– Komisijo za vzgojno delo in
– Komisijo za tehnična vprašanja.
(2) Svet ima lahko tudi druga delovna telesa.
(3) Svet določi sestavo in naloge delovnih teles z aktom o ustanovitvi. Mandat članov delovnih teles je vezan na mandat Sveta.
4. člen 
(1) Svet in njegova delovna telesa sklepajo veljavno, če je na seji navzoča večina njihovih članov. Odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih članov.
(2) Za način delovanja Sveta in njegovih delovnih teles se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Mestnega sveta MOL, ki se nanašajo na delovna telesa Mestnega sveta MOL.
PREHODNE DOLOČBE 
5. člen 
(1) Svet se konstituira skladno z določbami tega odloka v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Dosedanji člani Sveta in njegovih delovnih teles opravljajo svoje naloge do konstituiranja novega Sveta skladno s tem odlokom.
(3) Dosedanjim članom Sveta preneha mandat z dnem konstituiranja Sveta skladno s tem odlokom.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 32/07) in Poslovnik o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu št. 900-60/2016-2 z dne 10. 3. 2016.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-480/2019-4
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost