Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2020 z dne 20. 5. 2020

Kazalo

1072. Razpis volitev sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča, stran 2607.

  
Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US in 10/17 – ZPP-E)
R A Z P I S U J E M   V O L I T V E 
sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča 
I. 
Volitve sodnikov porotnikov delovnih in socialnega sodišča bodo 21. septembra 2020.
II. 
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen Zakona o sodiščih; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1).
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno izvoljeni.
III. 
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, kot je število sodnikov porotnikov, ki se jih voli.
Na podlagi Akta o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 35/94, 71/97, 50/98, 74/99 in 123/04) se voli skupaj 1.476 sodnikov porotnikov od tega 180 za Delovno sodišče v Celju, 168 za Delovno sodišče v Kopru, 484 za odločanje v delovnih sporih in 332 za odločanje v socialnih sporih za Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter 312 za Delovno sodišče v Mariboru.
Število porotnikov, ki jih za posamezno delovno oziroma socialno sodišče predlagajo upravičeni predlagatelji, izhaja iz PRILOGE 1 tega razpisa.
IV. 
Predlogi upravičenih predlagateljev (ki izhajajo iz PRILOGE 1 tega razpisa) morajo vsebovati naslednje podatke ter soglasje in izjavo kandidata:
– naziv in sedež predlagatelja,
– ime in priimek kandidata,
– dan, mesec in leto rojstva kandidata,
– naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča kandidata,
– naziv morebitnega delodajalca in delovnega mesta kandidata oziroma drug status,
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo ter da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih,
– navedbo sodišča, za katero se kandidat predlaga.
V. 
Upravičeni predlagatelji predlog kandidata ali seznam predlaganih kandidatov s podatki in izjavami iz IV. točke tega razpisa posredujejo na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom,
z oznako: »RAZPIS – POROTNIKI«, do vključno petka, 10. julija 2020.
Predlog je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazcev v PRILOGI 2 in PRILOGI 3 tega razpisa.
Št. 700-04/20-2/69
Ljubljana, dne 18. maja 2020
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost