Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 2246.

  
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, podaljša roke iz tega pravilnika s sklepom za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar ne dlje kot za tri mesece.«.
2. člen 
V naslovu II. poglavja se pred besedilom »ŠTUDENTSKIH DOMOV« doda beseda »ZASEBNIH«.
3. člen 
V 3., 4., 5., 6. in 9. členu se pred besedilom »študentski dom« v vseh sklonih doda beseda »zasebni« v ustreznem sklonu.
4. člen 
V 7. členu se beseda »ponudnika« nadomesti z besedilom »ustreznega zasebnega študentskega doma«, pred besedilom »študentskim domom« pa se doda beseda »zasebnim«.
5. člen 
V 13. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Študentom, ki so bili sprejeti v študijski program zaradi izjemne nadarjenosti, se prizna največje število točk iz drugega odstavka tega člena.«.
6. člen 
V prvem odstavku 23. člena se v drugem stavku za oklepajem doda besedilo »ali na podlagi drugega zakona«.
7. člen 
V 24. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če po roku za oddajo prošnje na skupni javni razpis iz prejšnjega odstavka nastanejo izjemne okoliščine, kot jih določa prvi odstavek 17. člena tega pravilnika, lahko študent prošnjo za sprejem odda med študijskim letom, in sicer v obdobju, ki se ga določi v skupnem razpisu iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2020/9
Ljubljana, dne 23. aprila 2020
EVA 2020-3330-0017
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti