Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

870. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, stran 2245.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, desetega odstavka 20. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin 
1. člen 
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 49/18) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Komisije 93/49/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 9), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/49/EGS);«.
2. člen 
V 3. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:«.
Na koncu 2. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. »praktično brez škodljivih organizmov« pomeni »praktično nenapaden s škodljivimi organizmi«, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(zahteve glede zdravstvenega stanja) 
(1) Razmnoževalni material mora biti na mestu pridelave na podlagi vizualnih pregledov praktično brez škodljivih organizmov, navedenih za posamezni rod ali vrsto okrasnih rastlin iz Priloge Direktive 93/49/EGS.
(2) Na razmnoževalnem materialu, ki se trži, navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne sme presegati pragov za navzočnost teh škodljivih organizmov, določenih v Prilogi Direktive 93/49/EGS.
(3) Razmnoževalni material mora biti na podlagi vizualnih pregledov tudi praktično brez vseh ostalih škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega materiala.
(4) Razmnoževalni material, ki na podlagi vizualnega pregleda ni brez škodljivih organizmov je treba ustrezno tretirati ali odstraniti z mesta pridelave, če tretiranje zaradi narave škodljivih organizmov ne pride v poštev.«.
4. člen 
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Razmnoževalni material mora glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Evropsko unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, določenih v Uredbi (EU) 2016/2031Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4).«.
Četrti odstavek se črta.
5. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(zahteve glede kakovosti, sortne ali vrstne pristnosti in čistosti razmnoževalnega materiala) 
Razmnoževalni material mora glede kakovosti, sortne ali vrstne pristnosti in čistosti biti:
– nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost;
– dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga lahko uporabi kot razmnoževalni material; če je razmnoževalni material seme, mora biti seme kalivo;
– pristen in čist glede na rod, vrsto ali skupino rastlin, ki ji pripada; če se trži z navedbo sorte, mora biti tudi sortno pristen in čist.«.
6. člen 
V 8. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če dobavitelj za razmnoževalni material izda rastlinski potni list v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin, se rastlinski potni list šteje za etiketo dobavitelja, pod pogojem, da dobavitelj na istem dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list, navede naslednje podatke:
– »EU kakovost«;
– o odgovornem uradnem organu iz tretje alineje prvega odstavka tega člena;
– ime ali oznako sorte ali poimenovanje skupine rastlin, če se razmnoževalni material trži z navedbo sorte, podlage ali skupine rastlin;
– količino;
– ime države pridelave v primeru uvoza iz tretjih držav.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na dokumentu ali podlagi, na kateri je nameščen rastlinski potni list in jasno ločeni od rastlinskega potnega lista.«.
7. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v 2. točki črta besedilo »posebej se navede, ali se etikete in potrdila dobavitelja izdajajo za razmnoževalni material vrst iz rodu Citrus L., razmnoževalni material rodov oziroma vrst iz družine Palmae, za čebulice in gomolje okrasnih rastlin ali za drug razmnoževalni material;«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2020.
Št. 007-49/2020
Ljubljana, dne 20. aprila 2020
EVA 2020-2330-0053
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost