Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

864. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje, stran 2242.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08 – ZGD-1, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US in 32/12 – ZGD-1F), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 15. člena Statuta Občine Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18) so Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 23. 10. 2019, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 7. redni seji dne 27. 11. 2019, Občinski svet Občine Mirna na 9. redni seji dne 17. 12. 2019 in Občinski svet Občine Šentrupert na 8. redni seji dne 6. 11. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 107/13 in 29/15, v nadaljevanju: »Odlok«) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo:
», d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje«.
2. člen 
Drugi odstavek 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poslovni naslov podjetja je Primštal 30, 8210 Trebnje. Sedež podjetja je: Primštal.«.
3. člen 
Prvi odstavek 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podjetje ima žig pravokotne oblike z naslednjo vsebino: KOMUNALA TREBNJE d.o.o.«.
4. člen 
Četrti odstavek 11. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja.«.
5. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-023/2013
Trebnje, dne 27. januarja 2020
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic
Št. 007-0010/2013
Mokronog, dne 31. januarja 2020
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver 
Št. 007-0003/2012
Mirna, dne 10. februarja 2020
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
Št. 014-0004/2020
Šentrupert, dne 15. februarja 2020
Župan 
Občine Šentrupert 
Andrej Martin Kostelec 

AAA Zlata odličnost