Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

860. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM-17 – del Žabja vas (NN); (ID 1617), stran 2239.

  
Na podlagi 116. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM-17 – del Žabja vas (NN); (ID 1617)
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se po predhodnem javnem posvetu z dne 16. 10. 2019 potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 17 – del (Žabja vas) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOSG) se ureditveno območje nahaja znotraj enote urejanja prostora ŠM-17 z oznako podrobnejše namenske rabe SK (območje podeželskega naselja), za katerega je predpisana izdelava OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z odlokom. Osnovna dejavnost v enoti urejanja ŠM-17 – del sta bivanje in kmetijstvo. Dopustne spremljajoče dejavnosti so obrtništvo, gostinstvo, storitve, poslovne dejavnosti in rekreacijske dejavnosti.
V sklopu OPPN bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s spremljevalnimi dejavnostmi kot so določeni v OPN MOSG in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto urejanja prostora ŠM-17 je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Območje ŠM-17 je prikazano v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega načrta. Potreba je izkazana kadar:
– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje.
Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne 16. 10. 2019, na katerega smo med drugim poleg nosilcev urejanja prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse lastnike zemljišč znotraj ureditvene enote ŠM-17, se je izkazala potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes za gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del ureditvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN za del enote in ne celoto.
Območje OPPN ŠM-17 (Žabja vas); I. faza obsega parcele s parcelnimi številkami: 168/5 in 1110/2 – del obe k.o. 853 Šmartno v skupni površini 1.145,00 m2.
Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN naknadno še spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost se po opravljenem javnim posvetom pri oblikovanju izhodišč v postopek ponovno vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financiral pobudniki.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0013/2019
Slovenj Gradec, dne 25. marca 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost