Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

858. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020, stran 2233.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 5. korespondenčni seji, dne 22. 4. 2020, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2020
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
41.903.201
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
34.963.118
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
21.127.957
700
Davki na dohodek in dobiček
17.324.777
703
Davki na premoženje
3.183.600
704
Domači davki na blago in storitve
617.550
706
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
13.835.161
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.647.261
711
Takse in pristojbine
22.000
712
Globe in druge denarne kazni
55.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
64.400
714
Drugi nedavčni prihodki
11.046.300
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.434.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.430.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
1.500
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.354.583
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.979.358
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
1.375.224
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV
150.000
787
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
150.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
45.670.141
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.398.101
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.142.223
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
336.937
402
Izdatki za blago in storitve
6.372.067
403
Plačila domačih obresti
140.100
409
Rezerve
406.774
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
15.430.991
410
Subvencije
1.005.190
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
8.645.756
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
1.417.942
413
Drugi domači transferi
4.362.103
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
20.048.145
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
20.048.145
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
792.904
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
225.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
567.404
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.–II.)
–3.766.940
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–3.646.840
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
10.134.026
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
396.283
500
Domače zadolževanje
396.283
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.766.004
550
Odplačila domačega dolga
1.766.004
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5.136.661
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.369.721
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
3.766.940
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
5.137.739
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 14. člena odloka tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 396.283 EUR pri državnem proračunu.«.
3. člen 
Spremeni se drugi odstavek 15. člena odloka tako, da glasi:
»Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži do višine 800.000,00 EUR.«.
4. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2020 sta sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-66/2020-O802
Krško, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost