Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

857. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev, ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora, stran 2232.

  
Na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora, na 7. dopisni seji, ki je trajala od 20. 4. 2020 do 21. 4. 2020, sprejel
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev, ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora 
1. člen 
V Pravilniku o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 33/08, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2013 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/2014) se besedilo 9. člena za alinejo
– za udeležbo na izredni seji občinskega sveta v višini 4/5 %, doda nova alineja, ki glasi:
»– za udeležbo na seji občinskega sveta na daljavo v višini 4,5 %,«.
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 007-3/2008-4
Kranjska Gora, dne 22. aprila 2020
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost