Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

856. Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, stran 2232.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 114. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora, na 7. dopisni seji, ki je trajala v času od 20. 4. 2020 do 21. 4. 2020, sprejel
D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 61/18) – v nadaljnjem besedilu poslovnik v različnih sklonih, se za 25. členom doda nov 25.a člen, ki glasi:
»25.a člen 
(seja na daljavo) 
V primeru naravne ali druge hujše nesreče kot tudi v primeru drugih izrednih razmer, če izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta predstavlja tveganje za njihovo zdravje in varnost, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, lahko župan ali podžupan skliče sejo občinskega sveta na daljavo.
Seja na daljavo je seja, na kateri člani občinskega sveta sodelujejo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Član občinskega sveta, ki sodeluje pri seji občinskega sveta na daljavo, mora zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.
Dnevni red seje na daljavo se določi s sklicem. Sklicu se priloži gradivo za sejo.
Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana občinskega sveta, ki na seji sodeluje.
Pri ugotavljanju sklepčnosti seje se člani občinskega sveta na poziv javnega uslužbenca, ki skrbi za administrativno tehnična opravila za delo občinskega sveta, javijo s sliko in zvokom ali samo z zvokom.
Občinski svet na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN« oziroma na drug dogovorjeni način, iz katerega je jasno razvidna volja člana občinskega sveta.
O seji na daljavo se sestavi zapisnik, iz katerega je razvidno, da je bila seja občinskega sveta izvedena na daljavo. Zapisnik vsebuje vse podatke, ki jih določa poslovnik.
V primeru, da se od sklica do izvedbe seje razmere spremijo tako, da omogočajo izvedbo redne seje, se lahko izvede redna seja. O tem morajo biti člani občinskega sveta obveščeni po elektronski pošti najmanj 24 ur pred začetkom seje.«
2. člen 
(začetek veljavnosti dopolnitev poslovnika) 
Ta dopolnitev poslovnika se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 030-1/2018-2
Kranjska Gora, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost