Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2020 z dne 24. 4. 2020

Kazalo

855. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 2231.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 11. redni seji dne 22. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 26/11, 26/14 in 16/19) se v 17. členu spremeni, tako da se glasi:
»17. člen
V skladu z Zakonom o vrtcih in z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec (mimo kriterijev):
– otrok s posebnimi potrebami;
– otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija mora pri točkovanju otrok v vrtec upoštevati naslednje kriterije, a v vsakem sklopu le enega, starši izpolnjevanje posameznega kriterija dokazujejo s potrdili, priloženimi k vlogi!
I. SKLOP KRITERIJEV – OBČINA BIVANJA VLAGATELJA IN KANDIDATA ZA VRTEC
– Oba starša in njihovi otroci imajo stalno bivališče v Občini Ivančna Gorica
100 točk
– Eden od staršev in njegovi otroci imajo stalno bivališče v Občini Ivančna Gorica 
25 točk
– Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim staršem stalno ali začasno bivališče na območju občine in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS 
 
20 točk
DOKAZILO pri VLOGI ZA VPIS OTROKA V VRTEC:
Starši priložijo vlogi Potrdilo o prijavi stalnega bivališča oziroma pridobi Komisija za sprejem otrok v vrtec podatek pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov.
II. SKLOP KRITERIJEV – ZAPOSLENOST STARŠEV VLAGATELJEV
(za zaposlenost se upošteva tudi kmečki zavarovanec in status rednega študenta)
– Oba starša sta zaposlena
100 točk
– En starš je zaposlen
25 točk
– En starš je iskalec zaposlitve (s potrdilom Prijave na Zavodu RS za zaposlovanje)
 
5 točk
DOKAZILO pri VLOGI ZA VPIS OTROKA V VRTEC:
Starši priložijo vlogi:
– Zaposleni: potrdilo o zaposlitvi na obrazcu, ki je priloga Vlogi za sprejem otroka v vrtec,
– Študenti: potrdilo o statusu rednega študenta (potrdilo o vpisu, ki ga izda fakulteta),
– Kmetje: potrdilu o statusu kmečkega zavarovanca na obrazcu »Izpis zavarovanja v RS«, ki ga izda ZPIZ.
– Samozaposleni na obrazcu »Izpis zavarovanja v RS«, ki ga izda ZPIZ.
III. SKLOP KRITERIJEV – ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI
– Trije otroci
10 točk
– Štirje otroci in več 
15 točk
DOKAZILO pri VLOGI ZA VPIS OTROKA V VRTEC:
Starši priložijo kopije rojstnih listov sorojencev kandidata za vrtec, ki živijo na istem naslovu oziroma v skupnem gospodinjstvu.
IV. SKLOP KRITERIJEV – IZJEME
– otrok živi samo z enim staršem, ker je drugi umrl, je neznan ali pogrešan
150 točk
– otrok tujcev, eno leto pred vstopom v šolo
20 točk
– otrok živi samo z enim od staršev, ki ima odločbo pristojnega organa o posameznem skrbništvu oziroma dodeljenem skrbništvu nad mladoletno osebo, ki je kandidat za Vrtec. Če se je po razvezi zakonske skupnosti ali po razpadu izven zakonske skupnosti eden od staršev preselil v drugo občino, se kandidatu/otroku za vrtec prišteje
 
75 točk
– otrok starša, ki mu je z odločbo pristojnega organa priznana določena 80 %–100 % stopnja telesne okvare 
 
50 točk.
DOKAZILO pri VLOGI ZA VPIS OTROKA V VRTEC:
Starši priložijo:
1. Alinea: potrdilo o pogrešanem, neznanem ali umrlem staršu, ki ga izda ustrezen organ
2. Alinea: potrdilo Ministrstva za javno upravo
3. Alinea: odločba ali sklep sodišča o skrbništvu in potrdila obeh staršev o stalnem bivališču
4. Alinea: odločba o stopnji telesne okvare, ki jo izda ZPIZ.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-9
Ivančna Gorica, dne 22. aprila 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost